6
A uelhire ke meneig poul tasir keketik doho tinanan
* Kol 3.20Inggoumur keketik, mu longoro tenas uelhire ro tamamiu doho tinamiu geter puh peonor kodkodoho tena nimalauelhirir Tamata Noman. * Ual 5.16Ueltada tang tamoum, doh tinoum geter ualatut peono gere moko teilir ualapagah. A ualapagahon e kula pare, “Geto longora tar toking tinoum, nang niuangoula e uia, karo turung uangoul uabarahanguaane tar kot.”* Bolobolong Kale Tapokis 20.12; Bolobolong Ualatut 5.16
* Ker 78.4; NU 22.6; Kol 3.21Doh inggoumur tamasir keketik, ahik pah mu ualualahua toso bung tumiu, karung uanimaliana tasisin. Ahik, mu ualasir, karung ualatut uaia keip tasisina tar niguatar kodkodoho re malaraigir Tamata Noman.
O tamatang kalkalekinale puk mesnosio tamatang kauek
* Kol 3.22-23; Tai 2.9-10; 1Pi 2.18Doh tamiuoumur tamatang kalkalekinale puk, mu longoro tosnomio tamata uleik. Karung longoro keip tasisina tar niueltad, kara nisokor, karung kalekinale keip tun toro man misiana rung longoro pe tang Kristo. Ahik pah mu longoro puk tasisina tar binaka re mokor matas tamiuoum tar uauaha teres nimalarasin, bo mu longoro sira dede puk pare, o tamatang kalkalekinale puk pe tang Kristo, karung uakeluk tena nimalara God teeit rung malarantiehe tun pe tar guata tena nimalaron. Kalekinale keip tar niuaha tar binaka rung tuha tar kalekinale misiana pah mu kalekinale tar Tamata Noman, ahik pah na kalekinaler tamatang gane i kot. * 2Ko 5.10; Kol 3.24-25Namana uanon, a Tamata Noman e turung heir hahaua pono tasir tamata uakapa tar mamang inete haualikir uia ra guataig, hingiamper tamat, a tamatang kalkalekinale puk ue ahik paha tamatang kalkalekinale puk.
* Roum 2.11; Kol 4.1Doh inggoumur tamata uleik, mu guata uaia tosnomio tamatang kalkalekinale puk tar siokonor hagar. Ahik pah mu uasokoro tasisin, ge inggoum pe mu ate pare, Inggonenah I heven tenas tamata uleikisin, doha namiuoum pon ginah i Heuen tere uoto bang kedanga tenas niguatar mamang tamat tar siokonor hagar.
Poul e hire hape ra tur tane pein Satan
10 A uadouhin, inggo u marang uakapa keip tenag uelhire pare, mu tur uapopokoho tar Tamata Noman, doh tena nitampopokoho uleikion. 11  * Roum 13.12; 2Ko 10.4Mu kale tar mamang ineteng uiliatungulik geke heirig God marung banotong tur uapopokohoum, karung uasiaua tar mamang niguatang uelour ue a boho gere uoto guata uaouoig Satan. 12  * 1Pi 5.8-9Ge inggeig pe ahik pahi uiliatung keip tasir tamat. Ahik, Inggeig i uiliatung keip tasir iabenesiner tampopokoh, doh tena nitoia Satan, doha mamang nitampopokohon tar kotener kitup, dohi uiliatung keip tasir mamang iabene uasalikisit ra uangoul i ran.
13 Temaene mu hikuoum tar mamang hikhikung uiliatung geke heirig God marung tanesioum gete kotpokosor binaka uasa, doh tar binaka re kapar uelkoi, inggoum mu tur uanon dedempe. 14  * Ais 11.5; 59.17; 1Te 5.8Temaeit, mu tur uanonoum, karung kaleuatoro keipisioum toro man misiana toro let ge kung rokos tane keipioum, karung loho tar niguatar kodkodoh, misiana pah nomio hikhiku kapaoum, o ragom tane tar uaruaroumiuoum. 15  * Roum 10.15Mu kaleuatoro keipisioum toro hiarouo gero la tur toro Uelhire Uaia misiana paha su tar kekemiuoum. 16 Doh tar mamang binakalik, tur uanono keip tar nitagorong man, teono ter uatara rung banotong lomoho keipioum tar mamang karkinilik ger niuana keip toro hue gere uamatotoig Satan tamiuoum. 17  * Hib 4.12Mu namanaehe ke uelkarus pe God tamiuoum, doha ninamanono pake moko sira pare, nomio taku kapaoum kung takuin. Doh mu kalkale teil tono uelhire God misiana toro baenat geke heirinir Iabena Dedeil. 18  * Luk 18.1; Kol 4.2; 1Te 5.17Karung lotu keip dede tar Iabena Dedeil tar mamang binakalik tar mamang lotu, doha nidangat. Doh tar binaka rung lotuoum uakeis dede ahik pah mu marapula kout. Karung heir dede menas lotu no tamata uakapa God.
19  * Kol 4.3-4; 2Te 3.1Mu poul pono totoguo tar lotu mare hingiar binaka ru uakekeno tar men, God e heir totoguo tar uiar mene ru meneig, karu banotong ongolo tar uelhire tauete toro Uelhire Uaia. O Uelhire Uaia roon te geko ouo bak, bo gine puk daan ko moko uakalahara roon. 20  * 2Ko 5.20; Plm 9Ge tero Uelhire Uaia pe roono ru tur keipio, temaene inggo u uangoul tar karabus. Temaeit mu heiroum menag lotuo maru uelhire tauete keipio tar niongol doh hape tun paku guata pe.
Na uadouhinar mene Poul
21  * Apo 20.4; Kol 4.7-8; 2Ti 4.12Tikikus a uanotougigeig tun, doh inggono na tamatang kalekinale uaia tunur Tamata Noman, inggon e turung uahire tamiuoum tar mamang inetelik marung ate ponoum hape ru uangoul peo, doha haua manasa ru guatain, 22 ter tengkanono maeit ru heirimeo tatanono tamiuoum marung ateoum hape ring uangoul pe inggeim, doh mare uatampopokohono tamiuoum.
23 No hiarouo God, doh na nimalauelhir Iesu Kristo nagi Tamata Nomaneig menia keip tar nitagorong man e la tamiuoumur uanotoug.
24 Na hamhamas God e moko tasir tamata uakapa gera malauelhir tenagi Tamata Nomaneig Iesu Kristo, a nimalauelhir ge ahik pahe banotong kap.

*6:1: Kol 3.20

*6:2: Ual 5.16

*6:3: Bolobolong Kale Tapokis 20.12; Bolobolong Ualatut 5.16

*6:4: Ker 78.4; NU 22.6; Kol 3.21

*6:5: Kol 3.22-23; Tai 2.9-10; 1Pi 2.18

*6:8: 2Ko 5.10; Kol 3.24-25

*6:9: Roum 2.11; Kol 4.1

*6:11: Roum 13.12; 2Ko 10.4

*6:12: 1Pi 5.8-9

*6:14: Ais 11.5; 59.17; 1Te 5.8

*6:15: Roum 10.15

*6:17: Hib 4.12

*6:18: Luk 18.1; Kol 4.2; 1Te 5.17

*6:19: Kol 4.3-4; 2Te 3.1

*6:20: 2Ko 5.20; Plm 9

*6:21: Apo 20.4; Kol 4.7-8; 2Ti 4.12