4
A buturung pepe uah geke ualapagahain God tosno tamat
Temaeit gine re moko pe na ualapagah God, tar lekala tena buturung pepe uahon, ti tagin gete punga kout me kalagigeig. Ge inggeig pe ki longoro manasa pono toro Uelhire Uaia geka uelhire tauetein tagigeig, te misiana kompe ka longoro pesina tang roon. Bo o uelhire puk ka longoroinisin ahik pah ko banotong poul tasisin, teeit gisin ahik pah ka tagorong mana tar haua ka longoroig. * Hib 3.11Ge inggeig peene ri tagorong man teri banotong lekela tena buturung pepe uahon. Doh tasisit ahik pah ka tagorong man, God ke kula pare,
 
“Temaeit ku nimaliana inggo, karu uamana to i ran pare,
‘Ahik tunusina pah ra turung lekela tenag buturung pepe uaho.’ ” Ker 95.11
 
God ke hire paar, gitiempe a nikaleuatoro tanik manasa pe mer pepe uahon tar binaka ke touono tar koto uakap. * Uak 2.2Inggeig i ate a nikaleuatoron, ge a puh pe e moko teil tono uelhire God e hire sira tar mouitinar marein pare, “God ke tuha uakapa tena kalekinale, kare pepe uaha tar uamouitinar marein.” * Ker 95.11Doh tar giameher puh God ke kula pare tasisin, “Gisin ahik tun pah ra turung lekela tenag buturung pepe uaho.” Temaeit mo gisiamehengua komper tamata geke uahueis God tera lekela tena uaning pepe uahon. Bo gisisir gisiamehe geka longoro toro uelhire uaia geka hire tauetein tasisina sioun, ahik pah ka banotong lekela tar buturung pepe uah, teeit torosio mahang longorosin. * Ker 95.7-8Temaeit God ke uamoko sioko poluk tar siokor marein gere kilaiono, “Daan.” I muduhia ke la baka per puhung barah, inggono ke mene keip toha tang Debit misiana re mokon sioun per puh:
 
“Daana getung longoroum tar uauouguo,
ahik pah mu mahang longor.” Ker 95.7-8
 
* Ual 31.7; Jos 22.4Ge gitie pe ge pake uoum keip Josua tasir Israel tar buturung pepe uah, God paka hik pahe mene baka poluk me Mareining Pepe Uaha sioko kaein i muduhia. Temaeitingua a Mareining Pepe Uah kae harahampein, e uanguangoul tosno tamata God. 10  * Hib 4.4Ge mai pe re lekela tena buturung pepe uaha God, e pepe uahangua pono tena kalekinale, te misiana kompe ke pepe uaha pe God ter nanar kalekinale. 11 Temaeit inggeig i pentampopokoho manasa tar lekala tar pepe uahoneit mara hik me tang sioko re pung misiana tasir Israel geka pung, teeit torosio tagtagorong boholik.
12  * Epe 6.17; UGO 1.16; 19.13-15Ge no uelhire pe God, roon o tua, karo tampopokoh, roono o manantiehe liu toro baenat gero uaraman, karo hiku tun i lolono teregi ninamaneig, doha iabegig, doha ueltumanan, kara gagonar hirougigeig. Roon o uakalahara teregi ninamaneig, doh regi nimalareig gere moko uailolono tun. 13 Ge tar mamang inetelik pe geka touoig, ahik uadeil tun me inete re banotong ouo tang God. A mamang inetelik e padeneneig, kare moko tar kalaharan tar matanon. Teono teri la turung hiresieig tar mamang inetelik ki guataig.
Kristo ter paterer uleikir nagigeig
14  * Hib 3.1; 10.23Temaeit gitie nagi Patere Uleik peeig tang Iesu ger tuna God geke la kai i Heuen, ti uoho uanono dede tar inete ri tagorong manaig. 15 Ge inggeig pe nagi Patere Uleik ger tang bang parok, kara tang ueldolom tagigeigir tamatang guata pe tar niguata uasa. Teeit nagi Patere Uleikeig ka uedangain tar mamang hagarilik misiana tagigeig, bo ahik pukuono mena niguata uasa tagu. 16  * Hib 10.19Temaeit inggeig i uaongolosieig, kari la uahuhutula tono tabtabila God tar buturung kale to tena hamhamasa God mari kaleeig tar niueldolom menia tar nimalauelhirir nanon tar poul tagigeig tar binaka ri malar.

*4:3: Hib 3.11

*4:4: Uak 2.2

*4:5: Ker 95.11

*4:7: Ker 95.7-8

*4:8: Ual 31.7; Jos 22.4

*4:10: Hib 4.4

*4:12: Epe 6.17; UGO 1.16; 19.13-15

*4:14: Hib 3.1; 10.23

*4:16: Hib 10.19