5
Uangoul tar luh
* Mat 5.48Gitie o bung tuna God peoum gere malauelhirintiehe tunis, mu uedanganga tar uangoul sira tatanon. * KT 29.18; Hib 10.10Karung uakeluk tar niguatang malauelhir misiana ke malauelhirintiehe tun pe Kristo tagigeig, kare heir katongoin tar poul tagigeig misiana tar uahungeitier muhuia re la uauaha tang God.
Bo i uantinanina puk tamiuoum, paka hik tun me sikir niguatang ura ueltebeir ue me niguatanitier ualamatal ue mu pe mu gono tar bureher inet. Ahik pah mu uamaluana me puh sira pare, ra tohotolain tamiuoum, ge inggoum pe no tamata God gesir dedeil. Inggoum ahik pah mu ueluatata tar ueluatataniner sa ue mu mene tenas mener popouluan ue mu uelualeng tar ualengeniner sa. A niguatanin ahik tun paha uia tagigeig tar guat. Ahik, bo pakung heir puk tar niuaha tang God ke poul pe tamiuoum. * 1Ko 6.9-10; Kol 3.5Ge inggoum pe mu ate, o tamatasitier uoto ur ue ahik paho delauan ue ra pe ra gono tar bureher inet, ahik pah ra banotong lekala tar kale uahiua tar inete uaia tena Nitoia Kristo me God. * Roum 1.18; Kol 2.4,8Ahik pah mu uamaluana mo tamata ra uelour keip tamiuoum tar namana pare, a niguata uasaninanine a iinetilik puk, ge na nimaliana uleik pe God e pono tasisit ra mahang longoro tatanon. Temaene ahikioum pah mu matakaluana keip tasir hai tamata sira gera guata tar hagarinin.
* Jon 12.36; Epe 2.13; Kol 1.13; 1Pi 2.9Ge sioun pe nami niuangouloum ke uoun tun tar kitup, bo daan, inggoum kung uoun manasa tar luh e la tur tar Tamata Noman, temaene nami nipilesoum pake ualasira tun. Ge a luh peeit re moko teil tamiuoum e uakotpokoso puk tar hauar uia, doha hauar kodkodoh, kara ineter man.
10 Uedanganga sira tar haua re uauaha tar Tamata Noman. 11 Ahik pah mu matakaluana keip tasir tamata gera uoto guata tar niguatang tar kitup. A niguatanin a tabo tengkan. Bo mu hire luaka puk tasir tamata pare, a sa per niguatanin. 12 Ge a ualamatala per mene tar niguata ra guata uaouoinir tamat gesir mahang longor. 13  * Jon 3.20-21Bo tar binaka puk re bala uakalaharar luh tananin, a luh e uakalahara tunungua hape re matasa pelanin. 14  * Ais 26.19; Roum 13.11Ge ia pe re balahiar luh e ualasira tauete tar mamang inetelik. Temaene re kular puh pare,
 
“Inggar tamata ro hohou, o gulet,
o tentur tur tar keu
mare heir Kristo totomua tar luh.”
 
15  * Kol 4.5Temaene kaueke uaia tun hape rung uangoul pe, ahik pah mu uangoul sira tasir popouluan, bo mu uangoul sira tasir naman manate, 16 karung guata uaia dede tar mamang inetelik tar binakalanine, ahik pah mu ueluelour tar binaka geke uoun per mareninin tar niguata uasa. 17 Temaeit ahikioum pah mu guatang tuktukar, bo mu naman manate tena nimalarar Tamata Noman.
18  * Luk 21.34Ahik pah mu sipak tar bino gere uapopouluana, kare uaroke puk tamiuoum. Bo mu uauoun pukusioum tar Iabena Dedeil. 19  * Kol 3.16Tar binaka rung uelueluatatoum, kale tar uelhire re moko teil toro Bukung Kereker ue tar kerekereng lotu ue tar kerekere geke heirigir Iabena Dedeil. Mu guata, karung kere keip tar kerekere tar koloumiu tar Tamata Noman. 20  * Kol 3.17Doh tar mamang binakalik inggoum mu uauaha uaia dede tang God tamagigeig tar mamang inetelik tar hangana nagi Tamata Nomaneig Iesu Kristo.
O kuahar le mesnosio bulout
21  * 1Pi 5.5Mu ueltadesioum ge inggoum pe mu ueltada tang Kristo. 22  * Kol 3.18; 1Pi 3.1Inggoumur kuahasisir le, mu ueltada tosnomio bulout misiana rung ueltada pe tar Tamata Noman. 23  * 1Ko 11.3; Epe 1.22Ter hauon, a bulout ter tamatang kaueke tena kuah te misiana puk tang Kristo tero luna per toto tamatang tagorong man ger tukununon. Doh Kristo ter tamatang uelkarus tatanon. 24 Temaeit inggoumur kuahar le, mu uangoul i kukulebanga tar nikaueke tosnomio bulout tar mamang inetelik te misiana kompe ra uangoul per toto tamatang tagorong man i kukulebanga tar nikaueke nang Kristo.
25  * Kol 3.19; 1Pi 3.7Doh tamiuoumur bulout le, mu malauelhirintiehe tun tosnomio kuah misiana tang Kristo re malauelhirintiehe tun pe tosno tamatang tagorong man, kare heir katongo tar tukununa tasir toto tamatang tagotong man 26  * Tai 3.5kare uadedeil tatanon, ke uahuhu keip pe tar kodom, doh tono uelhire. 27  * 2Ko 11.2; Kol 1.22Inggono ke guata pare, tar uaturula tar sios tatan mare kotpokosono pare, a mataia tun, ahik me tokotoko ue me mamakit ueltebeir, bo a delauana tun, kara hik me ineter sa tatan. 28 Ter siokono sir kompe tar hagarionene, o bulout paka malauelhir tosnosio kuah misiana ra malauelhir katongo pe tar tukunus. A bulout gere malauelhir tena kuah, e malauelhir katongoin. 29 Ge ahik pe me tamata re de tar tukunun, bo e malauelhir, kare guata uaia, kare kaueke tatanon misiana tang Kristo re guata uaia pe, kare kaueke tar sios ter tukununon, 30 ge inggeig pe a maharanar tukununon.
31  * Uak 2.24; Mat 19.5Ter tengkanonene ro hire teilin no uelhire God pare, “Temaeit re hiliuir bulout tang tamana doh tinan, kare la uangoul tokaha keip tena kuah doh rasin ura la uangoul sira pare, a tang siok.”* Bolobolong Uakeken 2.24 32  * UGO 19.7A puhung uelhire uaouoninanine a uleik tun, bo inggo u mene ualasira tola tang Kristo mesir tamatang tagorong man. 33 Bor puhung uelhireon, e lain tamiuoumur bulout kahakah tar malauelhirintiehe tun tosnomio kuah ngohina rung malauelhir katongo pesioum. Doho kuaha uakap paka ueltada tosnosio bulout.

*5:1: Mat 5.48

*5:2: KT 29.18; Hib 10.10

*5:5: 1Ko 6.9-10; Kol 3.5

*5:6: Roum 1.18; Kol 2.4,8

*5:8: Jon 12.36; Epe 2.13; Kol 1.13; 1Pi 2.9

*5:13: Jon 3.20-21

*5:14: Ais 26.19; Roum 13.11

*5:15: Kol 4.5

*5:18: Luk 21.34

*5:19: Kol 3.16

*5:20: Kol 3.17

*5:21: 1Pi 5.5

*5:22: Kol 3.18; 1Pi 3.1

*5:23: 1Ko 11.3; Epe 1.22

*5:25: Kol 3.19; 1Pi 3.7

*5:26: Tai 3.5

*5:27: 2Ko 11.2; Kol 1.22

*5:31: Uak 2.24; Mat 19.5

*5:31: Bolobolong Uakeken 2.24

*5:32: UGO 19.7