19
Iesu ke ualasira hape gete uelueltula liuir bulout tena kuah
Gitie ke menmene uakapa baka pe Iesu tar ineteninanine, kare hiliu tar pang uan i Galili, kare la tar pang uan i Judia tar pang giamehe nar kodom i Jordan. Doho manai tamata ka uakeluk tatanon, doh inggono ke uauia to tasisina tar buturuon.
Doho gisiameher Parisi ka lame tang Iesu tar me uatolaua tatanon, kara me dangata pare, “Nagi ualatoheig, e uauia tar bulout tar uelueltula liu tena kuaha tena nimalar?”
* Uak 1.27; 5.2Doh Iesu ke kula pare, “Inggoum kung timana manasa tono uelhire God gero kula pare, ‘Sioun, sioununtiehe tun tar binaka ke touo God tar mamang inetelik, inggono ke touo tasir tamata pare, a bulout doha kuah.’ * Uak 2.24; Epe 5.31Doh God ke kula pare, ‘Ter tengkanonene, a bulout e hiliu tang taman, doh tinan, kaura la uangoul tokaha mena kuah, doh rasin ura la kotpokoso pare, a tang siok.’ Gitie ahik manasa pe rasina paha tang torik, bo kura la tang siok, ahik baka poluk me tamata re pakaha tar haua ke uamoko tokahain God.”
* Ual 24.1-4; Mat 5.31Doho Parisi ka dangata tatanono pare, “Bo ae maene ke heir Moses tar puhung kula pare, ‘A bulout e banotong bolo mo bolobolong ueltageih toro le, kara uelueltula liuinir kuah?’ ”
Kare kula Iesu pare, “Teene inggoum a pirikir lumiu, karo mahang longoro tena niualasira God, temaene ke uamaluana Moses tamiuoum tar uelueltula liu tosnomio kuah. Bo sioun puk tar binaka ke touo God tar mamang inetelik, ahik uadeilimpe me puh sira baka pare. * Mat 5.32; 1Ko 7.10-11Doh gete me kuaha me le, ahik pah ke ura keip tar tang giameher bulout, doh na bulouton e uelueltula liu tatanon, kare la le me tang giameher kuah, a buloutonene teke guata toro ur, kare guata tar niguata uasa tena kuaha uakikilang.”
10 Doh no tamatang uakuakelukono ka longoro tar puhonene, kara kula tang Iesu pare, “Doh gete baka sira deher puhonene tar bulout mena kuah, auiantiehe deh geta hikir tamata pahe le.”
11 Doh Iesu ke kula tapokis pare, “A niualasironene ahik pahe la tasir tamata uakap, bo tasisis pukumpe ke heiris God. 12 Ge a burehe per tengkana maene ahikir tamata pah ra le. O gisiameh ahik pah ra le, teene o nipoho tanika manasampe pare, a sar tukunus, o gisiamehe ka ualahais mara hik pah ra banotong le, doho gisiamehe ka namana tanikampe pare, ra marang uoho tena kalekinaler Nitoiang Heuen, kara ualagono katongois pare, ahik pah ra le. Bo a tamata puk gere banotong kale toro uelhire rone tere kale.”
Iesu mesir keketik
13 Doho gisiameher tamata ka keipime tasir gisiameher keketik tang Iesu mare me uaponono tar limana tasisin, kare lotu keip pon. Bo o tamatang uakuakeluk puk ka kula tane tasisin. 14  * Mat 18.2-3Bo Iesu puk ke kula pare, “Uamaluana tasir keketik ra lame totoguo, kara hik pah mung kula tane tasisin, ge a Nitoiang Heuene pe a nasir babeir tamatonene.” 15 Temaene song ke uaponolaono tar limana tasisin, song ke la.
A bulout kalan a tang mani ke ueluatata keip tang Iesu
16 A siokor binak, ke lamer tang siokor bulout a tang mani, kare me kula pare tang Iesu. “Ir Tang Ualasir, hape me hagar uaia paku guataio maru banotong kale tar nitua gere moko dede?”
17  * NKP 18.5; Luk 10.28Doh Iesu ke kula tapokis tatanono pagiare, “Ae maene ro dangata ingga totoguo tang hingiar hagarir uia? A tang siokon sioun pukumper uia, God me pahen. Bo geto malara ingga o kale tar nitua gere moko dede, karo uakeluk tena ualatut God.”
18  * KT 20.13-16; Ual 5.17-20Kare dangata polukuono pare, “Hingiar ualatuton?”
Kare hire Iesu tatanono pare, “ ‘Ahik paho tung pous me tamat, doh geto lea ahik paho ura keip tasir le, doh ahik paho uenau, doh ahik paho boho tola tar tang giameh. 19 Karo ueltada tang tamoum, doh tinoum, doho malauelhir tang uanotoum misiana ro malauelhir peia.’ ”* Bolobolong Ualatut 5.16; Kale Tapokis 20.12; Nas Kalekinaler Pater 19.18
20 Doh gitir bulout ke hire tapokis pare tang Iesu. “A mamang hagarininanit, inggo ku uakeluk uakap, bo me hauar inete ru katup harahaio?”
21 Kare kula Iesu tatanono pare. “Gero malara ingga o tamata uaia sira re malara per Tamata Noman pako baka pea, la, karo la uabulaua liu tenang mamang inetelik, karo heir tar mani tasir tiome, maro kale ingga tar bureher inete uaia i Heuen, song ro lame, karo me uakeluk totoguo.”
22 Doh tar binaka ke longoror buloutonene tar puhonene ke kulain Iesu, inggono ke duhin, kare kaleinir niueldolom, teene inggon a tang manintieh. Kare hiliuingua.
23 Doh Iesu ke hire tosno tamatang uakuakeluk pare, “O mana tun, inggo gine ru hire poluk tamiuoum, a parakukuhuntiehe tun tar tang mani tar lekala tar Nitoiang Heuen. 24 Inggo gine ru hire uapoul poluk, a kamel ahik pahe parakukuhin tar hikula tar tapokosonar harum, bor tang mani e parakukuh tunin tar lekala tar Nitoiang Heuen.”
25 Tar binaka ka longoror tamatang uakuakeluk tar puhonene, kara lutarantiehe tun, kara ueldangate katongois pare, “Doh maingua ra banotong uelkarusin?”
26  * Job 42.2Doh Iesu ke bangala tasisin, kare kula pare, “O tamata ra banoto leu tar puhonene, bo tang God puk, inggon e banotong guata tar mamang inetelik.”
27 Tar binaka ke kula Iesu pare, kare kula tapokis Pita pare, “Inggeim king hiliu tenami mamang inetelik, doha inete haua ring turung kalegieim?”
28  * Mat 25.31; Luk 22.30; UGO 3.21Doh Iesu ke kula pare tasisin, “Inggo gine ru hire tamiuoum toro man, tar binaka re timuh tapokisir mamang inetelik, doha Tunar Tamat e tabila tono tabtabilar toia menia keip tar nibalbalanar nitampopokoho ter binakon, inggoumur tamata gekung uakeluk totoguo, inggoum pono mung turung tabila tar siokor hangaul, doho torik ro tabtabilar nasir toia, karung turung kedanga tar siokor hangaul, doha torikir pang tamatang Israel. 29 Doh maisir tamata ka namana tar hangouguo, kara hiliu tonoso um ue o tahis ue o tatahisilik ue o tamas ue o tinas ue o bung tus ue nas mahar kot, gisina tera turung kale me siokor hangaulur hangaul baka polukur inet, dohi muduhia, ra turung kalesina tar nitua gere moko dede tar mamang binakalik. 30  * Mat 20.16; Luk 13.30Bo o burehe pukur tamata gesir tohangas daan tesir tabo hangas tar mareineit re lame, doho bureher tamata gesir tabo hangas daan, gisina tesir tohangas tar mareineit re lame.”

*19:4: Uak 1.27; 5.2

*19:5: Uak 2.24; Epe 5.31

*19:7: Ual 24.1-4; Mat 5.31

*19:9: Mat 5.32; 1Ko 7.10-11

*19:14: Mat 18.2-3

*19:17: NKP 18.5; Luk 10.28

*19:18: KT 20.13-16; Ual 5.17-20

*19:19: Bolobolong Ualatut 5.16; Kale Tapokis 20.12; Nas Kalekinaler Pater 19.18

*19:26: Job 42.2

*19:28: Mat 25.31; Luk 22.30; UGO 3.21

*19:30: Mat 20.16; Luk 13.30