7
A ualatut tar le
Gine ter puhung uahire tapokis tar nidangatar namiuoum ge para uiamper tamata geta hik pahe le. Gine daana ko pokoso uauleik pe ro uraur, temaeit auiantiehe tun tasir bulout mesir kuah tar le.
A bulout e tangana tar tukununa tena kuah, a siokono ponompe tar kuah. A tukununar kuah e moko tar nikaueken tena bulout ter siokono ponompe tar tukununar bulout e moko tar nikaueken tena kuah. Ahik me tang sioko tas maisir le re ut tar tukununa tena kuaha ue tena bulout, gete me puh tun kura ueluamokois rasin, tar uangoul uaha sikoro bak, kaura heir baka tenasira binaka tar lotu, song ura me uangoul tokaha poluk. Maeit Satan ahik pahe matotong uedanga uasa tasrasin tar binaka geta hik rasina pah ura matotong kaueke uaia katongois. Gininanine ahik paha ualatoh, inggo u marang meneng poul puk tamiuoum tar puhonene. Inggo u uahantiehe tun pono geta siokor kamobo sirar bulout totoguo. Bo God ke heir kahakaha tar nipoul tasir tamata uakapa tun. Gisina ka uamatoto kahakahampeis tar uangoulung kamobo ue ra le.
Mais ge halana ta le, kare maisir kamob inggo u kula tasisina pare, auia geta uangoul sirampelasina pare, o kamobo misiana totoguo. * 1Ti 5.14Bo geta hikisina pah ra matotong kaueke katongois teres nimalar, gisina ra le, ge auia pe tar le gete mamahanungur nimalauelhir.
10  * Mat 5.32Doh tamiuoumeitir le, inggo u ualatoh tamiuoum pare; (Ahik pah inggo, bo inggon a Tamata Noman) A kuaha ger le ahik tun pahe matotong hiliu tena bulout. 11 Bo gete guatono paar, inggono pake uangoulung kamobo dedengua ue e me uelhiarou tapokis tena bulout. Doha bulout ger le, ahik tun pahe matotong uelueltula liu tena kuah.
12 Doh tasir bureheis, inggo u kula pare, (inggo katong ahik paha Tamata Noman.) Gete me uanotoumiuoum ke le me kuah, doh ahik pahe tagorong mana tagu tang Kristo, bo na kuaha pukuon e malarantiehe tun tar uangoul tokaha keip tena bulout, ahik paho uelueltula tatanon. 13 Doh gete me kuaha tamiuoum ke le me bulout, ahik pahe tagorong mana tang Kristo, bo na bulout pukuon e malarantiehe tun tar uangoul tokaha keip tena kuah, ahik paho uelueltula liu tatanon. 14 Ge a bulout pe ge ahik pahe tagorong mana tang Kristo e turung dedeil tur manasa tena nitagorong mana na kuah. Kara kuaha ge ahik pahe tagorong mana tang Kristo e turung dedeil tur manasa tena nitagorong mana na bulout. Ge o bung tumiuoum peene ahik pah mung tagorong mana tang Kristo paka hik paho dedeil, bo gine daan gisina ka dedeil manas.
15  * Roum 14.19Bo gete me bulout ue me kuaha ge ahik pahe tagorong mana tagu tang Kristo e marang hiliu tena kuaha ue tena bulout, uamaluana gere guatono tena nimalar. Ge a bulout pe ue a kuaha gere tagorong mana tang Kristo ahik pahe kale taguinir niduh. Ge God pe ke kila tagigeig i uangoul keip toro hiarou. 16  * 1Pi 3.1Hape ro ate pear kuaha gete ko poul tenang bulout mare tagorong mana tang Kristo? Hape ro ate pear bulout gete ko poul tenang kuah mare tagorong mana tang Kristo?
Inggeig kahakah i uangoul sirampe ke malara pe God
17 Inggoum kahakaha pakung uangoul sirampe hape ke uamatoto per Tamata Noman. Uangoul sira tur dedempe tar uakekenen tar binaka ko tagorong mana tang Kristo. Gininanine tenag mene uakapa tuno ku meneig tasir toto tamatang toro buturung lotu uakapa tun. 18 A bulout geka pokoin ro kapokono tar binaka ke tagorong mana uakekene tang Kristo. Inggon e uangoul a nipokor kapokon. A bulout ge ahik pah ka pokoin ro kapokono tar binaka ke tagorong mana uakekene tang Kristo, inggon e uangoul a tabung pok. 19  * Roum 2.25; Gal 5.6; 6.15Ge a hagar peonene ra poko peisir bulout ahik me inete re uapoksair baka tang mai ge ahik pah ka pokoin. Ter puhung uleik pakung guataioum teene, ueltada, karung uakeluk tar ualatohor nang God. 20 Inggeig kahakaha paki uangoul sira turumpeme tar uakekenen tar binaka ki tagorong mana tang Kristo. 21 Geta karabusa tar binaka ko tagorong mana uakekene tang Kristo. Ahik paho uamaluana tar puhon e kale uahiua totomua, bo gete kaein me binaka re soloia o ualo uakelukungua. 22  * Plm 16; 1Pi 2.16Namana huara kompe pare, ge teka kila toia tar karabus, gine daan ingga ke solo manasaia tur tar Tamata Noman. Doh gete ke soloia ke kale per Tamata Nomana totomua ingga o karabus tang Kristo. 23 Inggoum a i ranantiehe tunur bulauamiu ke bulaua pe God, bo gine daan ingga ahik baka poluk paho pokos a karabus. 24 Temaeit, inggoum kahakaha pakung uangoul tokaha keip dedempe tang God tar binaka ka kila uakekenemeisioum, karung tagorong mana tang Kristo.
A puh e la tas maisir kamob, kare mais halana ta le
25 A puhene e lain tasir kamob, inggo ahik pah ku kale tur me ualatoho tar Tamata Noman tar mene tasisin. Bo tar niueldolomo pukur nanar Tamata Noman, inggono ke uanaman manate tun totoguo tar niate gera ueltadain, karu turung uahireo tamiuoum. 26 Doh tar niduhunine re pokoslaene daan, inggo u namana sira pare, Auiantiehe tun totomua tar uangoul sira dedempe ro uangoul pe. 27 Ingga ger le ahik paho sir me hagar maura ueltageih. Inggoumeit ahik pah kung le ahik pah mung le. 28 Bo gete ko le ingga, auia ahik pah ko guata uasa. Doh gete me kuaha kamob ke le, auia inggon ahik pah ke guata uasa. Bo mais gera le ginelae daan, gisina ra turung huata tar bureher niduh tar niuangoulur nas, temaeit ru marang hire taniko tamiuoum tar ineteninanine.
29 Ro uanotoug a tengkana maeit ku meno tar puhonene, teeit a binak a puhina uasa tun. Ginelae daan, maisir bulout gesir le ra uangoul sira pare, ahik monosio kuah. 30 Mais gera kiring, kara ueldolomo gisina ra uangoul sira pare, ahik pah ra kiring, kara ueldolom. Mais gera uaha gisina ra uangoul sira pare, ahik pah ra uah. Mais geka bulbulau me inet, gisina ra uangoul sira pare, a ineter nasisin ahik paha nasisina tun. 31  * 1Jo 2.17Mais geka kalekinale keipime tar ineteng gane i kot, gisina paka uangoul sira pare, ahik pah ra kalekinale keip taninin. Ge gine pelae daan gane i kot e rourouo uain manas.
32 Inggo u malara tamiuoum ahik pah mung namanantieh, kare sirisioum tar niuangoulung ginelae daan. A bulout kamob e heir kompe tena binaka tar guata tena kalekinaler Tamata Noman, teeit inggon e marang uauaha tar Tamata Noman. 33 Bosir bulout gesir le ra namanantiehe kompe tar niuangoulung gane i kot, kare hape ra uauaha pe tosnosio kuah. 34 Temaeit gisina ra lih tar torikir lel. Ter siokono kompe tasir kuaha kamobo ue tasir kuaha gesir dedeil, gisina ra heir kompe tenas binaka tar kalekinale tar Tamata Noman, kare hape ra uadedeil pe tar tukunus, kare tar iabeis. Bosir kuaha gesir le ra namanantiehe kompe tar niuangoulung gane i kot, kare hape ra uauaha pe tosnosio bulout.
35 Inggo ku mene kompe tar puhonene tar poul tamiuoum. Inggo ahik pah ku marang tur tane tamiuoum tar le ue u heir me niduh tamiuoum. Bo inggo ku keip kai uain tar nitabilar namiuoum, marung kalekinale tokaha dede uaia kompelaoum tar Tamata Noman, ahik me lala uelpakaha ueltebeir. 36 Bo gete me tang siokor bulout re namanang pesiaua sikor, kara hik pahe guata uaia tena kuaha geka uamatotoin, inggono ra uarikin tane tanikain, song gete la matotoin na binakon, kare namana sira pare, e marang le, inggon e guata uakeluk kompe tena nimalar, a puhon ahik paha sa. Inggon e le. 37 Bo gete malaron e tur uanono keip nomana tena ninamana pare, ahik pahe le tar kuaha geka uarikin tanein tatanon, kare uakodkodoho katongoin, kare uamoko manasa tena ninamana pare, ahik pahe marang le tar kuahon inggono ke guata uaia. 38 Temaeit mair bulout gere le, inggono ke guata uaia, bo mai ahik pahe marang le inggono teke guata uaia uainintiehe tun.
39  * Roum 7.2-3A kuah e uangoul dedempe tar nikaueken tena bulout tar binaka re tua harah, bo gete mata na bulouton, inggono song re soloin tar le tang mai re malarain geta tamatang tagorong manon. 40 Bo tar giameher paina puk, auiantiehe tun tatanono tar uangoulung kamob. Inggo u namana sira tar puhonene ku menein e la tur tena Iabena Dedeil God.

*7:9: 1Ti 5.14

*7:10: Mat 5.32

*7:15: Roum 14.19

*7:16: 1Pi 3.1

*7:19: Roum 2.25; Gal 5.6; 6.15

*7:22: Plm 16; 1Pi 2.16

*7:31: 1Jo 2.17

*7:39: Roum 7.2-3