18
Mair tamata uleikintieh tar Nitoiang Heuen?
* Luk 22.24Tar binakon o tamatang uakuakeluk ka lame tang Iesu, kara me dangata pare, “Inggeim mi marang iate pare, mair tamata uleikintiehe tun tar Nitoiang Heuen?”
Doh Iesu ke kilame tar keketik, kare uatur tatanon i uoumuhia tasisin, * Mat 19.14; Mak 10.15; Luk 18.17Kare kula pare, “O mana tun, inggo gine ru hire tamiuoum geta hikoum pah mung uapalih, karung misiana tasir keketik, inggoum ahik pah mung banotong lekala tar Nitoiang Heuen. Temaene mai re kale uahiuain, kare kotpokoso sira tar keketikene, inggono tere turung tamata uleik tar Nitoiang Heuen. * Mat 10.40; Luk 10.16; Jon 13.20Doh mair tamata re uaha uangoul me tang siokor keketik misianene, inggono ke uaha uangoul totoguo.”
Iesu ke uatagin tar niguatang reih tasir gisiameher tamata mare punga res nitagorong man
“Bo gete me tamata puk re guata me keketikisinasine re tagorong mana totoguo, e punga na nitagorong mana mare guata me niguata uasa, auiantiehe tatanonor tamata ge paka loloin ro uekuekono mo palaua uleik, kara la uadudurin tar kukurumun.”
“Kuasalik tunumper tamatang gane i kot. Gisina ra uoto uapunga teres nitagorong manar gisiameher tamata mara guata tar niguata uasa. O mana noman a ineteninanine e turung kotpokoso dedempe, bo a ualaueldolomo puk tang mai re turung uakotpokoso tar hagarinin. * Mat 5.29-30Doh geta limoumuaono ue a kekeimua re reih totomua tar guata me niguata uasa, tokout liu, karo bak! A uiantiehe geto la pukua ahik me limoum ue ahik me kekeim, karo kale tar nitua gere moko dede. Ter sa geta torikir limoumua doha torikir kekeim, kara baka uadeililaia toro hue rotie ahik paho uoto lomoh. Doh geta matoumuaono re uapung tereng nitagorong mana maro guata tar niguata uasa, kale liu tatanon, karo baka liu. A uiantiehe geto la keip pukua tar pang siokor pang matoum, karo kale tar nitua gere moko dede. Ter sa geto la keipia tar toking pang matoum, kara bakalaia toro hue i Hel.”
O uelhire uaranga tar sipsip geke heil
10-11  * Hib 1.14 * Luk 19.10“Mu tagin teil, getung namana bo inggoum pare, o iinetelik pukur keketikisinasine, karung bangang uelsakil me tang sioko tasisin. Ahik tun. Inggo gine ru hire tamiuoum, tar mamang binakalik i Heuen noso anggelousina ra banga tar porene Tamouguoenah i Heuen.”* O gisiameher tamatang iate ra namana pare, a giameher puhung uelhire e moko teil pono tar puhene. A puhon e kula pare, “Ter hauon, a Tunar Tamat ke laha tar me kale tapokis tasir tamata geka heil.”
12 “Inggoum mung namana ah, gete me tamata mena hangaulur hangaulur sipsip, doh me sioko tasisin e heil, inggon e hiliu tasisisir lusiour hangaul, doha lusio, kare la sir taneneit ke heil. 13 Inggo gine ru hire tamiuoum, tar binaka re tuparono tatanon, inggon e turung uahantiehe liu tun tanene ke tuparain tasisisir lusiour hangaul doha lusio. 14 Ter siokono komper hagar, Tamamiuoumenah i Heuen e de me tang siokor keketikisinasine mate rou.”
Hape ro banotong poul pe ingga tang tahim tar binaka re guata me niguata uasa totomua
15  * Luk 17.3; Gal 6.1“Gete guata uasa me tahimua totomua, o la uelhir tatanon, karo la uelhire ualasira tar haua ke guata uasaion. Bo mura uakodkodoh uaouo puk raoum. Gete longorono totomua, ingga ko reih tapokis tang tahim. 16  * Ual 19.15; Jon 8.17Bo geta hikiono pahe longoro totomua, kale me tang sioko ue me tang torik baka polukur tamata tar la tagu totomua mara tang torik ue a tang touonor tamata ra tur keip tar puh ko tohotolaia tatanon, kara bangeah. 17 Doh geta hikiono pahe longoro tasisin, song ro hire ingga tar sios, doh geta hik ponono pahe longoro tasir tamata uakap, karo guata sira tatanono tasisisir ueuenau, doho gisiameher tamata gera tele tar God noman.”
18  * Mat 16.19; Jon 20.23“Inggo u uamana tun tamiuoum, a haua rung uih tanegioumane i kot, God e turung uih tane pono tanininanah i Heuen. Doha mamang inetelik rung luaka liuigioumane i kot, God e turung luaka liu pono taninin i Heuen.”
19  * Mak 11.24; Jon 15.7“Doh inggo u hire poluk pare tamiuoum, gete me tang torikir tamata tamiuoumane i kot ura ueluauiae tar dangata me inete geura dangatain ue ura lotuin, Tamouguoenah i Heuen e turung heir tasrasin. 20 Ge a butur pe geura uangoul tokahainir tang torik ue a tang touon, inggo u uangoul tagu i uantinanina tasisin.”
A inete uleik maene ra kuse luaraig res niguata uasar gisiameh
21 Tar binakono ke lame Pita tang Iesu, kare me kula pare, “Ir Tamata Noman gete guata uasang puk pela tahiguo totoguo, a touihar binaka ru kuse luara tapokisio tatanon? Here tuka tar mouitir binaka?”
22  * Luk 17.4Doh Iesu ke kula pare tatanon. “Ahik, ahik dehono paha mouitir binak, bo a mouitir hangaul, kara mouitir binak.”
23 “Ge a Nitoiang Heuene pe misiana pare, a siokor binak e uangoulur toia, doh inggono ke marang bangaehe tosno tamatang kalekinale geka kalkale puk baka tar mani tatanono mare kale tapokisono taninin. 24 Inggono ke nihing bangaehe kompe, doh ter binakono ka keip pokosomeinir tang sioko tasisina geke kalkale puk baka tar hangaulur hangaulur mani. 25 Doh gitie ahik peono pah ke matotong heir tapokis tar manionener ululeik puk, kare kula uapopokohor toia tatanono meso bung tun, doh na kuaha pare, ra uabulauais menia keip tenas mamang inetelik tar uakapa tar bulauanar manionener ululeik puk. 26 Doh gitir tamatang kalekinale ke punga uahiu i kot, kare hatup i uoumuhia tar toia, kare kula pare, ‘Ir Tamata Uleik, ingga deho uanguangoul hamas, karo heir baka me binaka totoguo maru turung heir tapokisio tar mani uakapa tun!’ 27 Doh gitir toia ke ueldolomo tatanon, kare uamaluana tatanon, kara hikingua ponompeono pah ke bulaua tar inete ke kalkale puk bakaig.”
28 “Bo inggono pukur tamatonene ke tauetela i kalahar, kare la ueltupara tang uanoton geke kalkale puk baka tar mani tatanon, bo a papagalik pukunin. Kare kusa tane tatanon, kare uoho konomo toro uekuekonon, kare kula pare, ‘Ingga pako uamate baka tar mani uakapa tun giniane ko kalkale puk baka turig totoguo.’ 29 Doh git uanotonono ke longoro tar puhung kulonene, kare punga uahiu i kot, kare hatup uahiu tar kekenon, kare kula pare, ‘Ingga deho uanguangoul hamas, karo heir baka me binaka totoguo maru turung heir tapokisio tar mani uakapa tun!’ 30 Doh inggonor tamatono ke ueluelde, ahik pah ke marang ueldolomo ue e heir me binaka tatanon, kare uamoko tatanono tar umang uih e tuka gete uamate uakapa bakono tar manininanine.”
31 “Tar binaka ka bangar gisiamehe ro uauanotous rasina tar haua ke kotpokoso kara lutarantiehe tun, kara hagouo uasa, maeit ka lasina tar toia, kara la hire tatanono tar mamang inetelik. 32 Song ke kila tapokisir toia tatanoneitir tamatang kalekinale, kare kula pare, ‘Ingga deha tamatang kalekinale uasa. Banga tagu! Uakikilangan ingga ko kiring totoguo, doh inggo ku uamaluana tar mamang inetelik ko kale puk bakagia, teene ko dangata pe ingga. 33 Ingga deh pako ueldolomo tang uanotomene ura uoto kalekinale tokah misiana ku ueldolomo pe inggo totomua.’ 34  * Mat 5.25-26Doh gitir toia ke nimalianantiehe tun, kare uamokola tar tamatang kalekinaleonene tar umang uih tasir tamata gera turung heir tar uelmahing tatanon e tuka gete uamate uakapa tun bakono tar udeilinar mani.”
35  * Mat 6.15; Mak 11.25; Epe 4.32; Kol 3.13Doh Iesu ke la uelhire uakapa to pare, “Ter siokono sira kompe re turung guata pe Tamouguo i Heuene tasir mamang tamatalik geta hikoum pah mung kuse luara tenas niguata uasa ro bung tahimiu i lolono tar koloumiu.”

*18:1: Luk 22.24

*18:3: Mat 19.14; Mak 10.15; Luk 18.17

*18:5: Mat 10.40; Luk 10.16; Jon 13.20

*18:8: Mat 5.29-30

*18:10-11: Hib 1.14

*18:10-11: Luk 19.10

*18:10-11: O gisiameher tamatang iate ra namana pare, a giameher puhung uelhire e moko teil pono tar puhene. A puhon e kula pare, “Ter hauon, a Tunar Tamat ke laha tar me kale tapokis tasir tamata geka heil.”

*18:15: Luk 17.3; Gal 6.1

*18:16: Ual 19.15; Jon 8.17

*18:18: Mat 16.19; Jon 20.23

*18:19: Mak 11.24; Jon 15.7

*18:22: Luk 17.4

*18:34: Mat 5.25-26

*18:35: Mat 6.15; Mak 11.25; Epe 4.32; Kol 3.13