11
Iesu ke lekala i Jerusalem ngohina tar toia
Tar binaka ka la uahuhut manasasin i Jerusalem, gisina ka la pokoso baka uoum tar toking uan i Betpage, dohi Betani, rasinar toking uan ura uahuhut tar Siusanang Oliv. Doh Iesu ke kilame tena tang torikir tamatang uakuakeluk, kare kula pare, “Raoum mura la tar uaneit i uoum tamiroum. Doh tar binaka mura la leka raoum tar uanion, raoum mura turung tupara tar donki ger kalan, a nilolo tane. Doh inggon a nitabung panpanete harah. Mura luaka tatanon, kaura keipime. Gete dangata me tamata tamiraoum, ‘Ae maene mura guata raoum pare, tar donki?’ Mura hire tapokis pare, ‘A Tamata Noman e malara tatanon, bo e turung heir tapokis ualahur puk.’ ”
Maeit rasina kura la manas, kaura la tupara tar donki kalan e tur tar lel, a nilolo tane toro pirik. Gine ura luaka tur pe rasina tatanon, o tamata gera tur uahuhut ka dangata tasrasina pare, “A haua mura guatain raoum, maene ura luaka tar donki kalaneit?” Doh rasina kura hire sirampe ke kula pe Iesu tasrasin, song ka uamaluanar tamata tasrasin. Song kura keipime rasina tar donki tang Iesu, kara baka uaponalasina tenas hikhiku tar donki, song ke panete Iesu.
O bureher ponor tamata ka heig tenas gomono tar lel, doho gisiomehe ka heig tar rananar douk ge ka tokout turig toro butur malatahan.
Gisis ra uoumuoum teil kare gisis i mud ra kulkula ualeik teil pare,
“Uatakai tang God!
Guata uaia tatanono geke laha tar hanganar Tamata Noman!
10 Guata uaia tena nilahar Nitoia ger nang Debit ger tubugieig!
Uatakai tang Godanah i rana tun!” Ker 118.25-26; 148.1
 
11 Maeit Iesu ke leke manas i Jerusalem, kare la leke tar umang lotu ger uleik, kare la bangaehe ueltebeir tar mamang inetelikane ium. Bo teene ke reiu manasa peon, maene inggono ke la tauete liu polukane tar uan, kare lala i Betani mesno siokor hangaul, doha tang torikir tamatang uakuakeluk.
Iesu ke soul toro douk fig
12 Tar uagiomehenar marein, naliuo gine ra lang hiliu manasa pesin i Betani, Iesu ke hagouo tar gog. 13  * Luk 13.6Kare bangala toro douk fig menia tar kamanana roon, maeit inggono ke lala tar la banga ge pare kaeig me kukuanan. Bo tar binaka puk ke lame Iesu toro douk fig, roon ahik poho ua, a kamanana puk, teene a binakon halanar douk te ua. 14 Doh Iesu ke la kula toro douk fig pare, “Ingga ahik paho ua baka poluk, kara einir tamata me kukuanan, ahik tun!” Doh no tamatang uakuakelukono ka longoro ke mene pe inggon.
Iesu ke geil liu tasir tamatane tar umang lotu ger dedeil
15 Tar binaka ka la tapokisilasin i Jerusalem, Iesu ke la leka tar umang lotu ger dedeil, kare uakekena tar geil tauete tasir tamatang uabulbulau menia tasir tamatang bulbulau. Inggono ke siokor tula bise tenas tebolusis ra uapuapalih tar mani, kare nosio taluh ponosis ra uabulbulaua tasir tetiau. 16 Kare tur tane pono tasir tamatasis ra marang leka keipime tenas ineteng uabulbulau 17 Song ke menmene ualasirono tasisina pare, No uelhire God o nibolo pare,
“Nag umo ra turung kilain pare,
nas umang lotur mamang tamatalik.
Bo inggoum puk kung uapalih tatanono pare, nas buturung tokauaouor ueuenau.” Aisaia 56.7; Jeramaia 7.11
 
18  * Mak 14.1Doh gisisir patere uleik mesir tamatang ualualasira tar ualatut ka longoro toro uelhire roon, kara sir me hagar tar tung pous tatanon. Bo gisina puk ra sokoro tatanon, teene ka lutarantiehe pesinar manai tena niualasiron. 19 Doh nareiuinar binakon, Iesu mesno tamatang uakuakeluk ka hiliu tar uan uleik i Jerusalem.
O ueluelhirena ro douk fig
20 Tar uagiomehenar liuo, gine ka la siaua pelasina toro douk fig geke menmenein Iesu, o tamatang uakuakeluk song ka la ate pare, ke maul per kamanana roon, karo mata uatuka toro tenkan. 21 Doh Pita ke namana tapokis hape ke mene pe Iesu toro douk roon, kare kula pare, “Tang Ualasir! O banga toro douk fig rotie ko soul pousuia ko mata manas!
22 Kare mene hahaua Iesu tasisisna pare, “Mu tagorong mana tang God! 23  * Mat 17.20Inggo u uamana tun tamiuoum pare, inggoum mu banotompe mu kula tar siusana pare, God e kabekai totomua, kare la bakako i laur, nang niualatoho ingga ra longorompein. A mamang inetelik ra malahirin ter nirtagorong mana puk manasampe, kara hik me namana tortorik i lolono tar balamiu. 24  * Mat 7.7Temaene ru hire polukuo tamiuoum pare, Inggoum mu banoto mu lotu uatuha me inet, doh gerung tagorong manaoum, inggoum mu banotong kale. 25  * Mat 6.14-15Bo tar binaka puk rung lotuoum, a uakikilangan inggoum mu kuse luara liu baka uoum me inete geka guata uasaig tamiuoum mare kuse luara liu pono tamamiuoumenah i Heuene teremi niguata uasaoum. 26 Ge Tamamiuoum peenah i ran ahik pahe banot e kuse luara teremi niguata uasaoum geta hikioum pah mu kuse luara tar niguata uasa ka guataisir gisiameher tamata tamiuoum.”
Iesu ka dangatain mai ke uatohangana tatanon
27 Tar binakanin, Iesu mesno tamatang uakuakeluk ka la pokoso tapokis manasa poluk i Jerusalem. Maeit gine re lala pela Iesuane tena buturur umang lotu ger uleik, a tamata uleiking tasir pater, o tamatang ualualasira tar ualatut, doho gisiameher tamatang uoum keip ka lame tatanon. Gisina ka me dangata uapopokoho tatanono pare,
28 “Ia ko kale tura tar tohanganene, doh mai ke heir totomua tar nitampopokoh, maeit a tohangoum?”
29 Kare mene hahaua Iesu tasisin pare, “Inggo u turung hire tamiuoum, mai ke heir tar nitampopokohene ru guata keipio getung mene hahauoum tar siokor puhung dangatene ru dangataio. 30 Inggo u dangata tamiuoum pare, Na uahuhu Jon e la tur tang God ue ke la tur puk me tamat? Mu hire hahaua totoguo.”
31 Gisina ka ueluelmene katongonguais pare, “Geti kula inggeig pare, ‘E laturon i Heuen,’ inggon e turung dangat, ‘Ae maene ahikieig pah ki tagorong mana tatanon?’ 32 Bo geti hireeig pare, ‘E la tur pukuono me tamat,’ ahik pono pahe banot.” Teeit gisina ra sokoro geta nimalianar tamata tasisin, ge o tamata pe ra kula pare, Jon a propet nomana tunur nang God.
33 Temaene, gisina ka uelhire hahauangua puk pare, “Inggeim deh mi teil!”
Kare hire Iesu tasisisna pare, “Inggo ahik pono pahu banot u hire tamiuoum, tang mai ke heir tar tohanganene ue a nitampopokohene ru guata keipio tar inetenine.”

*11:13: Luk 13.6

*11:18: Mak 14.1

*11:23: Mat 17.20

*11:24: Mat 7.7

*11:25: Mat 6.14-15