17
A tukununa Iesu ke giamehe siok
Kura karuh bakar tonomor marein song ke keip taro Iesu tas Pita, doh ramamahialik Jems me Jon tar siusan a i ranantieh, kara la uangoul tar buturuono mes pahes. * 2Pi 1.16-18Doh gitie ra uakeis uanono pesin, a tukununa Iesu ke uapalih pare, ke giamehe siok. A porenono ke bala sira tar pisara doh na hikhikuono ke gaugauilintiehe tun, kare abeabantiehe misiana tar luh. Doh gisinar tang touono ka bang huara pono tas Elaija me Moses ura ueluatata tur keip tang Iesu.
Doh Pita ke banga, kare kula pare tang Iesu, “Ir Tamata Noman, auia tunumpe ring uangoul pe inggeimane! Geto malara ingga, inggo u turung tuha me touonor taluhane, me sioko me noumua, me siokor nang Moses, doh me siokor nang Elaija.”
* Ual 18.15; Ker 2.7; Ais 42.1; Mat 3.17; Mak 1.11; Luk 3.22Gitie re menmene peon, karo me ragom tane ro mahar langit tasisin, o abeabantiehe tun, kara longoro tar men e la tur toro mahar langit, e kula pare, “Gine ter tuguo, u malauelhirintiehe tun tatanon. Mu longoro tatanon.”
Tar binaka ka longoror tamatang uakuakeluk tar meneninanine, kara sokorontiehe tun, kara baka uahiuais, ka rakop i kot. Doh Iesu ke lame tasisin, kare tuha tasisin, kare kula pare, “Mu tentur, kara hik pah mung sokor!” Song ka banga kaisin, bo ahik puk pah ka banga me tang giameher tamat, bo Iesu kompe me pahen.
Doh gitie ra la uahiua pekosina tar siusan, Iesu ke kula uapopokoho tasisina pare, “Ahik pah mung hirhire me tamata tar puhene ke ualasirain God tamiuoum e tuka geta uatentur tapokisinir Tunar Tamata toro mat.”
10  * Mal 4.5Doho tamatang uakuakeluk ka dangata pare tang Iesu, “Bo aeono maene ra kular tamatang ualualasira tar ualatut pare, ‘Elaija tere turung la uakikilangame?’ ”
11 Kare kula Iesu pare, “Elaija e turung la uakikilanga nomaname, kare me turung kaleuatoro tar mamang inetelik. 12  * Mat 11.14Bo inggo gine ru hire tamiuoum pare, Elaija ke la manasame, doho tamat ahik pah ka bang paroko tatanon, ka uakeluk kompe teres nimalar, kara guata tar bureher niguata uasa tatanon. Ter siokono sira kompe ra turung uelsakil pesina, kara uauelmahing tar Tunar Tamat.” 13  * Luk 1.17Song ka naman manater tamatang uakuakeluk pare, inggon e menmene uatuha tola tang Jon ger tang uahuhu.
Iesu ke uauia tar keketik bulout e uangoul teilinir liouana uasa
14 Tar binaka ka tapokisihasina tasir manai tamat, a tang siokor bulout ke lame tatanon, kare me hatup uahiu i koto tang Iesu, 15 Kare kula pare, “Ir Tamata Noman o ueldolomo baka tar tuguo, inggon a uoto lolong kapul, dohe uoto mate uasa tunungua, doha bureher binak e uoto pungulaono toro hue ue i laur. 16 Doh inggo ku keipime tatanono tosnongo tamatang uakuakeluka, bo gisina puk ahik pah ka banotong guata uaia tatanon.”
17 Doh Iesu ke kula pare, “Ah, inggoum deher tamatang daan! Ahik tunumpe me emi nitagorong mana tang God! Remi ninamanoum doh nami niguat ahik tun paha kodkodoh. Paka touihar binaka ru uangoul keipio tamiuoum song rung tagorong manoum? Mate hape ru uangoul uabarah keip pelao tamiuoum? Keipime tar keketik totoguo.” 18 Doh Iesu ke uelkukur tar liouana uasa, kare hiliuinguaono tar keketik, doh tar binakangua kompeono ke uia tapokison.
19  * Mat 10.1Dohi muduhia ka lamer tamatang uakuakeluk mes pahes, kara me dangata tang Iesu pare, “Aeono maene ahikieim pah king banotong geil liu tar liouana uasa e la tar keketik?”
20  * Mat 21.21; Mak 11.23; Luk 17.6; 1Ko 13.2Doh inggono ke kula pare tasisin, “Teene inggoum a kikitilik remi nitagorong man. Ge inggo pe gine ru hire tamiuoum toro man geta uleik sira reng nitagorong mana tar uatuna ro douk ra kilain o mastet, ingga o banotong kula tar siusanene pare, ‘O in turane, karo inilala,’ kare turung ininguaon. Doh ahik me siokor inete re turung parakukuhin tamiuoum tar guat. 21 Bo ter lotu puk manas, doh gete ueilir tamat, song re banotong geil liu tasir inetesinasine, ahik me giameher lele baka poluk.”* A giniameher bolobolon sioun tabo teilinir 17.21.
A uatorikinar binaka ke hire Iesu pare, e turung mat, kare tua tapokis
22  * Mat 16.21Tar binaka ka la toto tokahar tamatang uakuakeluk i Galili, kare hire Iesu pare tasisin. “A Tunar Tamata ka uahuhutung heir manasain tar limasir tamat, 23 gera turung uiliatung pous tatanon, bo tar uatouononor marein puk inggono ra turung uatentur tapokisin.” Doho tamatang uakuakeluk ka ueldolomontiehe tun.
A bulauanar takis tar umang lotu ger dedeil
24  * KT 30.13; 38.26Tar binaka ka lame Iesu mesno tamatang uakuakeluk i Kaperneam, o tamatang kalkale tar bulauanar takis tar umang lotu ger dedeil ka lame tang Pita, kara me dangata pare, “Nami tamatang ualualasiroum e uoto bulaua tagumpe tar bulauanar takis tar umang lotu ger dedeil?”
25 Doh Pita ke kula pare, “Aa.”
Tar binaka ke lekala Pita iuma tar um, kare uelhire uakikilanga Iesu pare, “Saimon, hape ro namana pea? O toia toro gavamanane i kot ra uoto kale tur tar takis tosnosio tamata ue tasir gime tamat?”
26 Doh Pita ke kula pare, “Tasir gime tamat.”
Doh Iesu ke kula poluk pare, “Uelik, nosio tamatasina deh ahik tagu pah ra heir me takis. 27 Bo a sa kompe geti uahagouo uasaeig tasisin, kara nimaliana tagigeig. Ingga o la tar kodomo uiluiloh i Galili, karo la uahiu tar iauon, karo reh kai tar uakikilanganar iana gere kalotoin tar iail, dohi lolono tar uauanon e moko teilir mani e matoto tenag bulauanar takiso doha noumua. Kale tatanon, karo heir tasisina tenagira bulauanar takis raeig, kare guata siranguaon.”

*17:2: 2Pi 1.16-18

*17:5: Ual 18.15; Ker 2.7; Ais 42.1; Mat 3.17; Mak 1.11; Luk 3.22

*17:10: Mal 4.5

*17:12: Mat 11.14

*17:13: Luk 1.17

*17:19: Mat 10.1

*17:20: Mat 21.21; Mak 11.23; Luk 17.6; 1Ko 13.2

*17:21: A giniameher bolobolon sioun tabo teilinir 17.21.

*17:22: Mat 16.21

*17:24: KT 30.13; 38.26