3
Na kalekinale Jon ger tang uahuhu
Taiberias Sisar ke toia tar gavaman i Roum toro hangaul, doho tolima ro krismas. Doh Pontius Pailat teke gavana tar pang uan i Judia, doh Herot ter tamata uleik tar pang uan i Galili, Pilip ge tahinono ter tamata uleik tar pang uan i Ituria, me i Trakonitis, doh Lisanias ter tamata uleik tar pang uan i Abilene. Doh tar binakonene, Anas me Kaiapas ter toking pater geura i rana uain tasir pater, doh no uelhire God ko laha tang Jon ger tuna Sekaraia tar butur paden. * Apo 13.24Doh inggono ke la uiloho hahai toro uan uakap gere moko uahuhut tar kodom i Jordan. Kare uelhire tauete toro uelhire tasir tamata tar uapalih, kara tur liu tenas niguata uasa, kara kale tar uahuhu mare kusa luara liu God tar niguata uasar nosisin. Misianar nibolo uahiua peono tono buk propet Aisaia pare,
 
“A tang siokor tamata gere kila uauleik tur tar butur paden e kula pare,
‘Kaleuatoro tena leler Tamata Noman,
uakodkodoho tanika toro lel,
o ueltageihina ro siusana ra siokor uig,
doho siusan mero ponponina ra uamalatahaig,
doho lele ger pudpudo ra uakodkodohoig,
doho butur ger sa ra tuha uamamadalouoig,
doho tamata uakapa ra turung banga gete uelkarus God tasir tamat.’ ” Aisaia 40.3-5
 
Uapalih tenami niguata uasa!
* Mat 12.34; 23.33Jon ke kula tasir manai tamatasine ka lame mare me uahuhuono tasisina pare, “Inggoum o sa o bung tunar soi! Mai ke uatagin tamiuoum marung banotong ualo liu tena nimaliana God gere turung lame? * Jon 8.33,39Ahik! Bo inggoum puk mu uapalih, karung ueldolomo katongosioum mare ualasirasioum pare, kung uapalih tenami niguata uasa. Doh ahik pah mu uelkule katongosioum pare, ‘God ahik pahe uabato tagigeig, ge inggeig pe o bunguna Abraham.’ ”
“Inggo gine ru hire tamiuoum, God e matot e guata mo bubunguna Abraham tar palauanine! * Mat 7.19Ginempe daan God e kaleuatoro tar uabato tasir tamata ge ahik pah ra uapalih tenas niguata uasa. God e turung uabato tasisina ngohina tar tamata gere kaleuatoro tar kangana tar tokout uahiua tar doukunit ge ahik pahe uauaia me kukuanan, kare ualuh taninina toro hue!”
10 O tamata ka dangata tang Jon pare, “Bo hape paking guata pe inggeim.”
11 Jon ke mene hahaua tasisina pare, “Mai kompe ge no torik ro hikhiku, e heir mo sioko tang mai ge ahik mo nan. Doh mai ge mena niein, inggon e heir tagu taninina tang mai ge ahik me en.”
12  * Luk 7.29O tamatang kale tar takis ka la ponome tang Jon mare uahuhu taguono tasisin. Gisina ka dangata tatanono pare, “Ir Tang Ualasir! A haua paking guataieim.”
13 Doh Jon ke hire tasisina pare, “Kale tur tasir tamata tar touihar bulauanar takis manieit ro kulain ro ualatut.”
14 Song ka dangata ponor tamatang uiliatung tatanono pare, “Doha hauangua paking guataieim.”
Kare mene hahaua Jon tasisina pare, “Ahik pah mu petutupe tasir tamata tar heir tamiuoum me mani. Ahik pah mu boho tola mo tamat, mu uaha kompe hape ra bulaua pesioum.”
A tang sioko gere i rana uain tang Jon
15 O tamata ra uanguangoul uatuha tang Kristo tar pokos, doh gisina ra namnamanaehe tang Jon ge pare te Kristo. 16  * Apo 13.25Temaeitie Jon ke mene hahaua tasisina pare, “Inggo u uahuhu keip tamiuoum tar kodom, bo a tang sioko ger i ranantiehe uain na nitampopokoho totoguo, inggon e turung lame. Doh inggo ahik pono paha tamata uaia tar luaka tena toking bungbungunar suon, inggono tere turung uahuhu keip tamiuoum tar Iabena Dedeil, doho hue. 17 Inggon e kaleuatoro tar uauelpakaha liu tur tasir tamata uasa tasir tamata uaia misiana tar tamata gere uauelpakaha tar uatunar raes-uitinit re moko teil tar kapokon, doha doukdoukina ge ahik pah ra guata keip taguig me inet. Doh inggon e turung uamoko tasir tamata uaia me butur uaia misiana tar tamatatie re uamoko tar raes-uit iuma tar umang uamoko toto. Bo inggono puk e turung uabato tasir tamata uasa misiana tar tamata gere bakala tar kapokonar raes-uit, doha doukdoukin i lolono mo hue ge ahik me tang siokor tamata re banot e lomoh.” 18 Doh Jon ke mene ualeik uapopokoho tasir tamat tar bureher uelhire, kare hire tauete toro Uelhire Uaia tasisin.
Herot ke uamoko tang Jon tar umang uih
19  * Mat 14.3-4; Mak 6.17-18Doh Jon ger tang uahuhu ke uelkukur tang Herot ger tamata uleik, teeit ke le peono tang Herodias ge na kuaha tahinon, doh tar burehemper niguata uasa geke guatagion. 20 Temaeit Herot ke uamokongua tang Jon tar umang uih, ke uanotongua polukular puhonene tar giniameher niguata uasanit ke guatagion.
Iesu ka uahuhuin
21 Tar binaka ka siokor uahuhuisir tamat, Iesu ka uahuhu ponoin, doh gine re lotu peon i Heuene ke takapuk, 22  * Jon 1.32doha Iabena Dedeil ke la uaponaha tatanon misiana tar tukununar baluh, kare mene turuha God i Heuene pare, “Ingga ter tuguo geru malahirintiehe tunin, doh inggo u uaha totomua.”
Gisine ter hangas ro bunguna Iesu
23  * Luk 4.22; Jon 6.42Tar binaka ke uakekena Iesu tena kalekinale, inggono kae siralain pare, no touonor hangaul ro krismas re mahoho pe. Inggono ter keketik bulout gera atein pare, a tuna
Josep ter tuna Heli.
24 Heli ter tuna Matat.
Matat ter tuna Libai.
Libai ter tuna Melki.
Melki ter tuna Janai.
Janai ter tuna Josep.
25 Josep ter tuna Matatias.
Matatias ter tuna Amos.
Amos ter tuna Nahum.
Nahum ter tuna Esli.
Esli ter tuna Nagai.
26 Nagai ter tuna Mat.
Mat ter tuna Matatias.
Matatias ter tuna Semein.
Semein ter tuna Josek.
Josek ter tuna Joda.
27 Joda ter tuna Joanan.
Joanan ter tuna Resa.
Resa ter tuna Serubabel.
Serubabel ter tuna Sealtiel.
Sealtiel ter tuna Neri.
28 Neri ter tuna Melki.
Melki ter tuna Adi.
Adi ter tuna Kosam.
Kosam ter tuna Elmadam.
Elmadam ter tuna Er.
29 Er ter tuna Josua.
Josua ter tuna Elieser.
Elieser ter tuna Jorim.
Jorim ter tuna Matat.
Matat ter tuna Libai.
30 Libai ter tuna Simeon.
Simeon ter tuna Juda.
Juda ter tuna Josep.
Josep ter tuna Jonam.
Jonam ter tuna Eliakim.
31 Eliakim ter tuna Melea.
Melea ter tuna Mena.
Mena ter tuna Matata.
Matata ter tuna Natan.
Natan ter tuna Debit.
32  * Rut 4.17-22Debit ter tuna Jesi.
Jesi ter tuna Obed.
Obed ter tuna Boas.
Boas ter tuna Salmon.
Salmon ter tuna Nason.
33 Nason ter tuna Aminadab.
Aminadab ter tuna Atmin.
Atmin ter tuna Arni.
Arni ter tuna Hesron.
Hesron ter tuna Peres.
Peres ter tuna Juda.
34 Juda ter tuna Jekop.
Jekop ter tuna Aisak.
Aisak ter tuna Abraham.
Abraham ter tuna Terah.
Terah ter tuna Nahor.
35 Nahor ter tuna Serug.
Serug ter tuna Reu.
Reiu ter tuna Peleg.
Peleg ter tuna Eber.
Eber ter tuna Sela.
36  * Uak 11.10-26Sela ter tuna Kainan.
Kainan ter tuna Arpaksat.
Arpaksat ter tuna Siem.
Siem ter tuna Noa.
Noa ter tuna Lamek.
37 Lamek ter tuna Metusela.
Metusela ter tuna Enok.
Enok ter tuna Jaret.
Jaret ter tuna Mahalalel.
Mahalalel ter tuna Kenan.
38  * Uak 4.25-26Kenan ter tuna Enos.
Enos ter tuna Set.
Set ter tuna Adam.
Adam ter tuna God.

*3:3: Apo 13.24

*3:7: Mat 12.34; 23.33

*3:8: Jon 8.33,39

*3:9: Mat 7.19

*3:12: Luk 7.29

*3:16: Apo 13.25

*3:19: Mat 14.3-4; Mak 6.17-18

*3:22: Jon 1.32

*3:23: Luk 4.22; Jon 6.42

*3:32: Rut 4.17-22

*3:36: Uak 11.10-26

*3:38: Uak 4.25-26