4
Satan ke uedanga tang Iesu
Gine ke tapokis tur peha Iesu tar kodom i Jordan, inggono ke uoun tun tar Iabena Dedeil, doh inggono ke keipilainir Iabena Dedeil tar butur paden. Kare la uedangene Satan tatanono tar toueitir hangaulur marein. Tar mamang binakalikinin, Iesu ahik mata ein me niein, doh tar binaka ke la kapa per mareininin, inggono ke gogontieh.
Doh Satan ke kula tatanono pare, “Ge para tuna God nomana ingga, o mene toro palaua rone maro uapalihin o bereit!”
Bo Iesu puk ke kula tatanono pare, “No uelhire God o nibolo pare,
‘A tamat ahik pahe tua to puk re ein pe toro bereit.’ ” Ualatut 8.3
Doh Satan ke keipingua poluk taro tatanono tar siusana ger i ranantiehe, kare la ualasira toro mamang nitoialikane i kot tar sisikinalikir binak. Kare kula poluk Satan tatanono pare, “Inggo u turung heir totomua tar nitampopokohong kauek, doha mamang uiniatorong toro nitoianin, ge ginina pe a niheir totoguo, doh inggo u banoto tar heir taninina me tamata geru marang heirin. Temaeit geto hatup uahiua, karo lotu totoguo, ginina uakapa tun a turung noumua.”
Bo Iesu puk ke mene hahaua pare, “No uelhire God o nibolo pare,
‘Loutu tar Tamata Noman, ger God a noumua,
karo kalekinale kompe tatanon.’ ” Ualatut 6.13-14
 
Song ke uoum keip poluk Satan tang Iesu i Jerusalem, kare la guata tatanon, maeit re la tur i rana tar butur ger i ranantiehe tar kukunar uamang lotu ger dedeil. Kare kulono tang Iesu pare, “Ge para tuna God nomana ingga, siaka uahiuakoane! 10 Roon o nibolo tono buk God pare,
 
‘Inggon e turung ualatoho uatuha totomua tosno anggelou tar kaueke uaia tun totomua.
11 Gisina ra turung kabe kai totomua tar limas, te mara hikia paho uabir tar kekeim mo palau.’ ” Ker 91.11-12
12  * 1Ko 10.9Bo Iesu puk ke kula tatanono pare, “No uelhire God o kula pono pare,
 
‘Ahik paho uedanga tar Tamata Nomana ger God a noumua.’ ” Ualatut 6.16
 
13  * Hib 2.18; 4.15Tar binaka ke uedanga uakapa Satan tar mamang uedangalikinine, inggono ke hiliu tatanon e tuka me giameher binaka uaia.
Iesu ke uakekene tena kalekinale
14 Iesu ke uoun tun tena nitampopokohor Iabena Dedeil ke tapokis pe i Galili, doho tamatang toro pang uaninin ka siokor uolo ueliate tatanon. 15 Doh inggono ke menmene ualasira to iuma tonosio umang lotur Ju, doho tamata ka siokor uatakai tatanon.
Iesu ka uelueldein i Nasaret
16 Tar binaka ke la Iesu i Nasaret tar uan geke hua kai toin, doh tar Mareining Pepe Uah, inggono ke haiala iuma tenas umang lotur Ju, e uakeluk tompe tena niguata tar Mareining Pepe Uah, kare la tur kai tar timana tono uelhire God. 17 Doh inggono ka heirin toro bolobol o niligun gero nang Aisaia ger propet, inggono ke luaka tang roon, kare tuparangua tar butur ka boloin pare,
18 “Na Iabena Dedeilir Tamata Noman e uangoul teil totoguo,
teeit ke uamatoto peono totoguo
tar me uelhire tauete tono Uelhire Uaiaono tasir tamatasisir tiome.
Inggono ke ualatueha totoguo tar me uelhire tauete pare, o tamatasis ra uangoul tar umang uih ra turung uamaluanais,
doho kut ra turung banga poluk,
doho tamatasis gera uangoul keip tar niduh, e turung mamaolois, kara uah,
19 doh tar uahire tauete pono tar binaka re ualasira tor Tamata Nomana tena nimalar,
kare uelkarus tosno tamat.” Aisaia 61.1-2
20 Song ke ligun tapokis Iesu toro bolobol, kare heir tapokis tang roono tar tamatang kalekinale tar umang lotu, kare tabil. Doho tamata uakapa tunusine iuma tar umang lotu ra siokor uakeis uanono kompe tatanon. 21 Song ke uakekenono tar mene tasisina pare, “Daan kung longoro manasoum toro uelhire, roono ko kotpokoso manas o man.”
22  * Luk 3.23; Jon 6.42Doho tamatasine ka longoro tar menenine ke mene pe inggono ka siokor uairana tun tatanon, kara lutara tar inete uaianine ke menmenegion. Doh gisina ka ueluelmenengua pare, “Inggeig i ueliate pare, inggonene ter tuna Josep. Hape maene re banotono tar mene tauete tar uelhirenine.”
23 Kare kula Iesu tasisina pare, “Inggoum here mu turung kula totoguo tar puhung kulene ra uelaten siounin pare, ‘Dokta, ingga deh pako guata uauia katongo baka uoumuia! Guata to ponane tenang pang uan i Nasaret tar niguata geking longorogieim geko guatguata togia i Kaperneam.’ 24  * Jon 4.44Bo inggo puk gine ru hire tamiuoum toro man, ‘Ahik me propet ra uiainane tena uan katong.’ ”
25  * 1To 17.1,7“Roono mana tun, tena binaka Elaija o bureher kuaha nimata liu ka malara me nipoul, tar binakoneit ahik me huana ke dur i Israel toro touono ro krismas, kara tonomor bialok, doha gogo uleik ke kotpokoso tar pang uanene. 26  * 1To 17.8-16Kara hik dedempe Elaija pah ka ualatuelain tar la poul me peng Israel, bo ka ualatue kalehe pukulain tar la poul tar kuaha nimata liu tar gime uan, a peng Sarepat tar pang uan i Saidon. 27  * 2To 5.1-14Doho burehentieher toba i Israel tena binaka Elisa ger propet, bo God puk ahik mata uauia me peng Israel. Te Naman puk manasa ger peng Siria ka uauiain.”
28 Tar binaka ka siokor longoror tamatasine iuma tenas umang lotur Ju tar puhonene, gisina ka me nimaliana uasa tun. 29 Gisina ka tur kai, kara tututupe tauete tatanonane tar uauanilik, kara keip taro tatanono tar lulunar siusan geka tuhainir uan i Nasaret, te mara la baka uahiuakoiono tar urauan. 30 Bo inggono puk ke la uauelhobourin tasir manai tamat, kare haiala dede.
31 Kare la uahiuako i Kaperneam tar uauanilik i Galili, doh tar mamang Mareining Pepe Uahener nosir Ju, Iesu e ualasira tasir tamat tono uelhire God. 32  * Mat 7.28-29Gisina ka lutarantiehe tena niualasiron, teeit no uelhireono to nitampopokoh.
33 Doh gane iuma tenas umang lotur Ju e uangoulur tamata nihikung liouan, kare kaling ualeikinguaono tang Iesu pare, 34 “Ih! Iesu ger peng Nasaret! A haua ro marang guata keipia tamiueim, ko lamea tar me binopo tamiueim? Inggo u ate maia, ingga ter tang siokor dedeilir nang God!”
35 Bo Iesu puk ke ualatoho tar liouana uasa pare, “Uakenua tar men, karo hiliu tatanon!” Kare baka uahiuanguar liouana tar tamat i uoumuhia tasisinasisir tamat. Kare me tauete liu, ahik mata guata uasa tatanon.
36 Gisiner tamata uakapa ka siokor lutarantieh, kara ueluelkuleis pare, “O meneng haua roono rone? Inggono ke ualatoho keip tena nitampopokoho tasir liouana uasa, kara me tauete liu tatanon.” 37 Doho ueluatata tang Iesu ko la ueltebeir toro mamang buturulik.
Iesu ke poul tasir mamang tamat
38 Iesu ke hiliu tar umang lotu, kare langua tena uma Saimon. Tar binakene tinana na kuah Saimon e momouhuntieh. Doh gisina ka dangata tang Iesu tar me poul tatanon. 39 Temaeit Iesu ke la tur tabara tono uaton, kare meneng louara toro mat, karo hiliu ro mata tatanon. Inggon ke tur kaingua kompe, kare kaleuatoro teres nieinisin.
40 Tar binaka re hu uahiuakor pisar, o tamata ka me ueliuiha tasir tamatasine res bureher mamang mata tang Iesu. Kare uaponolaono tar limana tasisina uakap, kare uauia tasisin. 41  * Mat 8.29; Mak 3.11-12O burehentieher liouana uasa ka hiliu tasir bureher tamat, kara kula ualeik pare, “Ingga ter tuna God!” Bo Iesu puk ke loulouar, kare ualatoho tasisin, ahik pah ra mene baka poluk, ter hauono gisina ra ate inggono ter Kristo.
42 Tar binakeit re kih pehainir uagah, Iesu ke tauete liu. Ke la pe tar butur tabotan, o tamata ka sirsir tatanon, doh gine ka la tupara pesin, kara marang ut tatanon ahik pahe hiliu tasisin. 43 Bo inggono puk ke kula pare, “Inggo deh paku mene tauete toro Uelhire Uaia tena Nitoia God toro giniamehe ro uan pon, temaene pe ka heirihaio.” 44  * Mat 4.23Temaeit, inggono ke mene tauete uapoul poluk toro Uelhire Uaia iuma tonoso umang lotur Ju i Judia.

*4:12: 1Ko 10.9

*4:13: Hib 2.18; 4.15

*4:22: Luk 3.23; Jon 6.42

*4:24: Jon 4.44

*4:25: 1To 17.1,7

*4:26: 1To 17.8-16

*4:27: 2To 5.1-14

*4:32: Mat 7.28-29

*4:41: Mat 8.29; Mak 3.11-12

*4:44: Mat 4.23