3
Guata tar niguatar uia
* Roum 13.1-7; 1Pi 2.13-14Taitus, o uanamana dede tasir tamatang tagorong mana ra longoro tasir tamatang uoum keip doho tamata uleikin tar gavaman, kara uakeluk tenas mamang ualatoholikisin, kara kaleuatoro tanikais tar guata me inete me hauamper uia. Kara hik pah ra uelsigal me tamat, kara uangoul keip toro hiarou, kara ualasira tun tar niguatang kale uahiu, kara niuangoulur hamhamas tar mamang nipileselik ra guataigisina tasir tamata uakap.
* 1Ko 6.9-11; Epe 2.1-2; 5.8Sioun, inggeig ki uangoul sira pon o popouluan, karo mahang kul, ka uelourusieig, kari uangoul sir o tamatang kalkalekinale puk i kukulebanga tar mamang niguata uasalik, kari guata puk tar haua re malarainir tukunugig. Nagi niuangouleig ke uoun tar niguata uasa, kari gehe pono tasir gisiameher tamat. Kare uelueltokouasasieig.
Bo tar binaka puk ke uakotpokoso uakalaharain na niguata uaia, doh na nimalahir God ge nagi Tamatang uelkaruseig, * 2Ti 1.9; Hib 10.22inggon ahik pah ke uelkarus tagigeig ke banga to pe tar niguata uaia ki guatagieig, ahik! Bo teeit tena niueldolomon, maeit ke uelkarusono tagigeig. Kare heir tar Iabena Dedeil geke uahuhu liu teregi niguata uasaeig, kare heir tagigeig tar timuhur nitua. * Apo 2.17-18Inggon te geke heirheir pukuion, kare heir uakapaha tatanono tagigeig i lolono tang Iesu Kristo ge nagi Tamatang uelkaruseig. Inggono ke guata pare, maeit tena nimalauelhiron menia tar niueldolom, inggeig i banotong uangoul uakodkodoho keip tola tang God, kari turung kale uahiua tar niuangoulung tar mamang binakalikene ri uanguangoulin. A puhuninanine a mana uakapa tun. Doh inggo u malar o mene uapopokoho ingga tar inetenin mara kalekinale uapopokoho tunusit ra tagorong mana tang God tar guata tar niguatar uia. A niualasiraninanine auia, kara inete uleik, dohe banotong poul tasir tamata uakap.
* 2Ti 2.14,16Bo o tur gele liu dede pukua tar meneniner nosir tuktukar, kara uelperer, doha uelrer, doha uelkoi tar tengkanar puhung ualatut, ge ahik penina pahe banotong poul me tamat, kara tabo tengkan. 10  * Mat 18.15-17Gete kaein me tamat e marang uataltaliaha tar lotu, ingga o uatagin uatorik puk tatanon, i muduhia ingga o agout tatanon. 11 Ge ingga pe o ate, a tamatono ke hiliu manasa tar lel, doh ke kotpokos a tamatang guata tar niguata uasa. Doh na niguata uasa katongon e ualasira tatanono ke guata uasa pe.
A uadouhinar uelhire
12  * Epe 6.21-22; Kol 4.7-8Inggo u turung ualatue me, mera kaluas Artemas me Tikikus totomua, doh gere me pokoso mera kaluas rasin, karo uatolaua ualahurungua ingga tar me ueltupara to totoguo i Nikapolis, ge inggo pe ku namanang marang la uangoul tar buturuono tar binak malahong. 13  * Apo 18.24; 1Ko 3.5-6Guata tar mamang inetelik ro banotong guataig tar poul tang Senas ger tamatang tabila tar uelhire doh Apolos tenasira nila. Banga pare, ra heiris rasina tar mamang inetelik ura malaraig. 14  * Epe 4.28Ge nogio tamata pe inggeig paka kale tar niate tar guata tar kalekinale uaia mara kale tar hauar inete ra katupaig, kara hik pah ra uanguangoulung kadaua puk.
15 O tamata uakapasine ra heir tenas niuaha totomua. Doh ingga o heir pono tenami niuaheim tasir tamatasit ra tagorong mana tang Kristo mara malara tamiueim.
Na hamhamasa God e uangoul tagu tamiuoum uakap.

*3:1: Roum 13.1-7; 1Pi 2.13-14

*3:3: 1Ko 6.9-11; Epe 2.1-2; 5.8

*3:5: 2Ti 1.9; Hib 10.22

*3:6: Apo 2.17-18

*3:9: 2Ti 2.14,16

*3:10: Mat 18.15-17

*3:12: Epe 6.21-22; Kol 4.7-8

*3:13: Apo 18.24; 1Ko 3.5-6

*3:14: Epe 4.28