5
* 2Ko 4.7Ge inggeig pe i ate, a tukunugigeigene ri uangoul keipinene daan, misiana tar taluh ra turung mamantouoin. Bo inggeig tenagi um e la tur tang God i Heuen gere toko dedengua. Ahik pah ke tuha taguin me tamat. * Roum 8.23Bo gine puk daan, inggeig ki haha manasa tar tukununonene ri uangoul keipinene daan. I malara puk manasa ra uamoko manasalainir tukununang Heuenane tagigeig. Inggeig i malara pon i uangoul keip tar timuhur tukunun ahik pah tar iabene ger tabo tukunun. Inggeig i talingoro kompe tar taluh tar sikinar binak, kari huata tar niduh, kari haha manasa ri talingoro pe tar taluhonene. Bo inggeig i malarantiehe tun tar talingoro tar umang Heuen, maeit a haua gere moko puk tar sikin e turung gomo taneinir nitua gere moko dedengua. God me pahene ke kaleuatoro tar puhonene tagigeig. Kare heir uoum tagigeig tena Iabena Dedeil a uaparok tar haua re turung guatagion i uoumuhia.
* Hib 11.13-16Temaeit inggeig i tagorong mana dedempesieig, kari ate uaia tun pare, gine ri uangoul keip haraha pe inggeig tar tukununang gane i kot inggeig i uairehe harahampe tar Tamata Noman. Temaeit inggeig i uangoul keip dedempe tar nitagorong man ahik pah tar haua ri bang huarainene daan. * Pil 1.23Inggo u kula pare, inggeig song ki tagorong mana tun, kari marang hiliuingua tar tukunugigene ri uangoul keipin, kari la uangoul tokaha keip tar Tamata Noman. * Kol 1.10; 1Te 4.1Temaeit inggeig i uamoko uapopokoho tun manasampe teregi ninaman tar puhonene mari uauaheig tatanon. Ginempe ri uangoul keip haraha pe inggeig tar tukununang gane i kot ue ki hiliu manasa tar tukununonene. 10  * Roum 12.14Ge Iesu pe tere turung kedang tagigeig uakapa tun. Inggeig kahakaha ra turung kedanga turusieig hape ki uangoul peane i kot, ge para uia ue a sa.
Matakaluana tang God
11 Inggeim mi ate tar haua ring sokoro uelhirin tar Tamata Noman. Temaeit inggeim king poul tun tasir tamata mara lame tang God. God e ate, inggeim mi uakeluk kompe tena nimalaron, doh inggo u tagorong mana teil inggoum mung ate uaia tun pon. 12 Inggeim ahik pah mi uasala katongosieim tamiuoum. Bo inggeim king heir tar binaka tamiuoum, maeit rung uasaloum tamiueim tas mais gera sala puk tar haua ra bangain ahik pah ra sala tar haua re moko tar kolous. 13 Doh geto popouluaneim auia e lain tang God, bo geta kodkodoho remi ninamaneim auia e heir me nipoul uaia tamiuoum. 14 Ge na nimalauelhir pe Kristo, teene ke kaueke tamiueim, teeit inggeim king tagorong mana tun pare, Kristo ke mata ueleheir tagigeig uakapa tun, doh inggeig ki siokor mata pon. 15  * Roum 14.7-8Kristo ke mata ueleheir tagigeig uakapa tun, temaeit mais geka kale tar timuhur nitua ger nanon, gisin ahik manasa pah ra uangoul teres nimalara katong, gisina ra uaha keip manasa tang Kristo geke mata ueleheir tasisin, kara uatua tapokis turin toro mat.
16 Temaeit uakekenene daan, inggeim ahik baka poluk pah mi kedang me tang siokor tamatane i kot hape re baka pe. Bo sioun inggeim king guata tang Iesu Kristo tar puhonene, bo gine puk daan inggeim ahik manasa pah mi guata baka poluk tar puhono tatanon. 17  * Roum 8.1; Gal 6.15Ge mai pe re uangoul tokaha keip tang Iesu Kristo, inggono ra uatimuhin. A pensiounur niguat, kara niuangoul ke hiliu, kare palihimer niuangoul.
18  * Roum 5.10Ginina uakapa tununine e la tur tang God. Doh tena kalekinale Kristo God ke guata toro hiarouo tagigeig, doh tatanono katong. God ke heir tar kalekinale tagigeig tar uahiarouo tasir tamata uakap. 19  * Roum 3.23-25God ke heir tamiueim tar meneng uelhiarou uaia tun tasir tamatang gane i koto pare, tur tang Kristo. God e uelhiarou keip tasir tamatang gane i kot ahik pah ke namana teres niguata uasasin geka guataig.
20 Temaeit inggeim tering tur keip manasa tang Kristo, ge God pe e uoto heir tunume tar popokohor mene tamiueim, inggeim mi mene uapopokoho tamiuoum ngohina pah te Kristo re menmene tun tamiuoum, “Mu uelhiarou keip tang God.” 21  * Hib 4.15Kristo ahik mena niguata uasa tagu. Bo God puk ke guata tatanono pare, e siokor huata teregi niguata uasaeig. Maeit tar niuangoul tokahene tagigeig mes Kristo inggeig, song ri uangoul uakodkodoho keip tun tang God.

*5:1: 2Ko 4.7

*5:2: Roum 8.23

*5:6: Hib 11.13-16

*5:8: Pil 1.23

*5:9: Kol 1.10; 1Te 4.1

*5:10: Roum 12.14

*5:15: Roum 14.7-8

*5:17: Roum 8.1; Gal 6.15

*5:18: Roum 5.10

*5:19: Roum 3.23-25

*5:21: Hib 4.15