Matiu
O Uelhire Uaia ke boloin Matiu
No bolobolo Matiu
O Uelhire Uaia rone tang Matiu o moko teil tar timuhur uelhote. Matiu e ate uaia tun toro tar uelhote ger pensioun. Sioun God ke uamatoto tasir tamata ra kilais o propeit tar bolo uahiua tar inetenit i uoum. O bureher propeit ka mene uelhir sira tena niuangoul Iesu, doh na kalekinale. A mamang inetelik geka bolo uahiuaigir propeit sioun ke pokoso sira tun tena binaka Iesu ke uangoul pe tar uanene i kot. Matiu ke hire uakalahara tun tar puhonene mare ualasira tun pare, Iesu ter Kristo. (A tenkanar puhene ‘Kristo e kulo pare,’ Na Toia God.’ O propeit ka hire pare, Kristo e turung uelkarus tur tagigeig tenagi niguata uasa.)
O Uelhire Uaia rone tang Matiu o ueluatata tena niuangoul Iesu. Matiu ke bolo uahiua tar inete ke ualasiraig Iesu. No bolobolon e moko teil pono na menmene Iesu toro Matiu mahar 5-7. A menenenina ra kilaig pare, ‘A niualasir ger niualasira to tar siusan.’
O Uelhire Uaia tang Matiu o hire uakalahara pono pare, Iesu ke uauia tasir bureher tamata res mat. Iesu ke guata tasir kut ka banga tapokis (Mat 20.29-34). Ke guata tasir kamelongo ka longor huara tapokis (Mat 11.5). Kare luaka liu tasir tamata gesir nihikung liouan (Mat 8.28).
Bo o gisiamehe pukur tamatasitier keiping uleik ke tokouasais tang Iesu. Ka tung pous to tang Iesu tar korose. Bo Iesu puk ke ate teil pare, a puhon e turung pokos (Mat 16.21). O poropeit ka bolo uahiuo pare ‘Kristo e turung mat (Aisaia 53; Mat 12.40). Tar binaka ke mate Iesu, inggono ke kale tar uelmahing teregi niguata uasaeig (Mat 26.28).
Bo Iesu puk ahik pah ke mate dede, God ke uatua tapokis tatanon (Mat 28). Doh Iesu a tua daan i Heuen.
1
Matiu ke ueluatata tasir tamatang Ju toso bunguna Iesu Kristo
* Uak 22.18; 1OUTT 17.11Gine teka uakekene pe me ro bubunguna Iesu Kristo. Inggono ke la tur toso bunguna Debit. Debit ke la tur toso bunguna Abraham.
 
Abraham te tamana Aisak.
Aisak a tamana Jekop.
Jekop te tamana Juda meso bung tahin.
* Uak 38.29-30; Rut 4.18-22Juda te tamas Peres me Sera ara tinas tang Temar.
Peres te tamana Hesron.
Hesron a tamana Ram.
Ram te tamana Abinadab.
Abinadab a tamana Nason.
Nason te tamana Salmon.
* Rut 4.13-17Salmon a tamana Boas, doh Boas tinana tang Rehab.
Boas a tamana Obed ge tinana tang Rut.
Obed te tamana Jesi.
* 2Sa 12.24Jesi a tamana Toia Debit.
Debit te tamana Solomon.
Solomon tang tinana na kuaha baka uoum Uraia.
Solomon te tamana Rehoboam. Rehoboam te tamana Abia.
Abia a tamana Asa.
Asa te tamana Jehosopat.
Jehosopat te tamana Jehoram.
Jehoram a tamana Usaia.
Usaia te tamana Jotam.
Jotam a tamana Ahes.
Ahes te tamana Hesekaia.
10 Hesekaia a tamana Manase.
Manase te tamana Amon.
Amon a tamana Josaia.
11  * 2To 22–24; 2OUTT 36.10; Jer 27.20Josaia te tamana Jehoiakin meso bung tahin. Tar binakonene o tamata ka keip liu turis i Israel ka la i Babilon.
12  * Esr 3.2I muduhia tar binaka ka keip liu turisir Israel ka la i Babilon.
Jehoiakin te tamana Sealtiel.
Sealtiel a tamana Serubabel.
13 Serubabel te tamana Abiub.
Abiub a tamana Eliakim.
Eliakim te tamana Asor.
14 Asor a tamana Sadok.
Sadok te tamana Akim.
Akim a tamana Eliud.
15 Eliud a tamana Eleasar.
Eleasar te tamana Matan.
Matan a tamana Jekop.
16 Jekop a tamana Josep.
Josep na bulout Maria,
doh Maria te tinana Iesu gera kilain Kristo.* A tengkanar puhene “Kristo” e kula pare, “A tang siokor tamatar nikedang ke uamatotoin God tar me uelkarus tasir tamat.”
 
17 A siokor hangaul, doha toueitinguampe ro bubunguna ko uakekene tur pe tang Abraham ko me lame tang Debit. Doha siokor hangaul doha tang toueit ponompe ro bunguna tang Debit e tuka ka keip liu tur peisir tamat i Israel ka la i Babilon. Doh tar binakonene ka keipisisin i Babilon, a siokor hangaul doho toueit ponompe ro bunguna tamat e tuka ka poho pein Kristo.
Tar binaka ka pohoin Iesu Kristo
18  * Luk 1.27,35Gine te hape ke kotpokoso pe Iesu Kristo. Maria tinanon a niuamatoto tar le tang Josep. Bo tar binaka puk halana rasina tura le, Maria ka ate manasain pare, ke balakoso to tena nitampopokohor Iabena Dedeil. 19 Teene kompe a tamata uaia pe na bulout Maria, Josep, maeit ke marang hiliu uanomo kompe tatanon. 20 Tar binaka re namana Josep tar ineteninanine na anggelour Tamata Noman ke kotpokoso tatanono toro borborian. Ke kular anggelou pare, “Josep, Ingga ter bunguna Debit, ahik paho sokoro tar kale tang Maria pare, nang kuah, ge a keketik pe e la tatanon e la tur tar Iabena Dedeil. 21  * Luk 1.31; 2.21Inggon e turung poho tar keketik bulout, doh ingga o turung uelkila tatanono tang Iesu, teene inggon e turung uelkarus tur tasir tamata tenas niguata uasa.” 22 A mamang inetelikininanine ke kotpokoso sira tun tar uakalahara tar haua ke kulameigir Tamata Noman tasir propet,
 
23 “Ualongor! A kuah ahik pah ke uangoul keip me bulout e turung balakos,
kare turung poho tar keketik bulout,
kara turung uelkilain tang Emanuel.” Aisaia 7.14; 8.8,10
A puhon e kula pare, “God e uangoul tagu tagigeig.”
 
24 Binaka ke gulete Josep, ke guata sira manasampe ke kula pe na anggelour Tamata Noman, kare kale tang Maria pare, na kuah. 25  * Luk 2.21Bo inggono puk ke uangoul uadedeil keip tatanon e tuka ke la poho peono tar keketik bulout. Doh Josep ke uelkila tatanono tang Iesu.

*1:1: Uak 22.18; 1OUTT 17.11

*1:3: Uak 38.29-30; Rut 4.18-22

*1:5: Rut 4.13-17

*1:6: 2Sa 12.24

*1:11: 2To 22–24; 2OUTT 36.10; Jer 27.20

*1:12: Esr 3.2

*1:16: A tengkanar puhene “Kristo” e kula pare, “A tang siokor tamatar nikedang ke uamatotoin God tar me uelkarus tasir tamat.”

*1:18: Luk 1.27,35

*1:21: Luk 1.31; 2.21

*1:25: Luk 2.21