2
O tamatang iate ka me banga tang Iesu
I muduhia ka poho to pein Iesu i Betlehem tar pang uan i Judia, tar binaka re toia Herot, o tamatang iate ra la tur tar butur re harhara turuhar pisara ka me pokos i Jerusalem. * Aha 24.17Kara me dangata pare, “Ia kaeinir guama geka pohoin nas turung toiar Ju? Inggeim king bang huara tena pitopitono tar butur re uoto hara turuhar pisar, temaeit king lame tar me uatakai tatanon.”
Tar binaka ke longoro Herot tar puhon, inggono ke hagouo uasa, meniangua ponompe tasir Jerusalem. Herot ke kila toto tosnosio mamahoholikir pater, doho tamatang ualualasira tar ualatut, kare dangata tasisina ia ra turung poho toin Kristo. Kara hiresina pare, “I Betlehem tar pang uan i Judia.” Teka hire pesin, “Ge teenina penine ka bolo uahiuaigir propet pare,
 
* Jon 7.42‘Bo ingga Betlehem, tar pang uan i Judia,
ingga ahik pah ter uadouhinar uan toro uan uleik i Judia. Ahik tun.
Teene a tamatang uoum keip e turung la tur totomua,
doh inggon e turung kaukaueke tosnogo tamatang Israelo.’ ” Maika 5.2; 2 Samuel 5.2
 
Doh Herot ke kila toto uanomo tasir tamatang iate, kare heheke tasisina tar binaka tun ka bang huara uakekenesina tar pitopit. Kare kulono tasisina ra la i Betlehem, kare kula pare, “Mu la, karung la sir uaia tar keketik, doh getung tuparoum tatanon, inggoum mung me hire tapokis totoguo maru la pono, karu la hatup, karu uatakai tatanon.”
I muduhia ka ualongoro per tamatang iate tang Herot ger toia, kara la manasampe. Doha pitopit geka banga tolaisisina tar butur re harhara turuhar pisara teke uoum keip tasisin, e tuka ke la toko uamatoto peono tar butur re uangoulinir keketik. 10 Tar binaka ka bang huarar tamatang iate tar pitopit ka uahauahantiehe tun. 11  * Ker 72.10-15; Ais 60.6Ka lamesina tar uma gere uangoulinir keketik, kara banga tatanono me tinan Maria, kara baka uahiuais i kot tar uatakai tatanon. Song ka pukusina tar ineteng uauah, kara heir tatanono tar goul,* A goul a giamehe siokor pang haen a iauiauel, doha bulauana i ranantieh. Tena binaka Iesu a mani ka tuha keipin tar goul. doha adua, doha uaiuai amiamuh. 12 Bo God puk ke uahire toro borboriana tasisin, ahik pah ra tapokis tang Herot, maeit ka la tapokisisina tenas uan, bo ka uelhir puk tar giameher lel.
A toking tinana Iesu kura keip tatanon i Isip
13 I muduhia ka hiliu baka per tamatang iate, na anggelour Tamata Noman ke me pokoso tang Josep toro borborian, kare kula pare, “Tentur, karo kale tar keketik me tinan, karung ualo liuila i Isip, ge Herot pe e turung sir tar keketik mare uiliatung pous tatanon. Uangoul i Isip e tuka getu hireo totomua tar tapokis.” 14 Maeit Josep ke kale tas ramatina nar boungon, kara la manasampe i Isip. 15  * Hos 11.1Doh Josep ke uangoul i Isip e tuka ke mate baka pe Herot. A puhonene ke kotpokoso sira tun tar puh ke kulainir Tamata Noman tasir propet, “Inggo ku kila tauete liu tur tar tug i Isip.”
Herot ke uiliatung pous tasir keketik bulout
16 Tar binaka ke ate Herot pare, o tamatang iate ka longlongoro boho tatanon, inggono ke nimaliana uasa tun. Temaeit ke hireono tar puhung kula pare, o keketik buloutusis ra uangoul i Betlehem ue gisis ra uangoul uiloho tar buturuon, geka torik uoum res krismas ue o keketik uain, ra uiliatung pousis. Herot ke ate tur teres krismasir keketik tasir tamatang iate ke heheke baka pe tasisin. 17 Tar binakonene a puh ke kotpokoso noman, ke kulamein propet Jeramaia pare,
 
18 “A alialinginar kirkiring, kara uelmahing,
kara niueldolomo uleik ka longoroin i Rama.
Retiel Retiel na kuaha Jekop ka mene uatuha tolain toso bung tinasir Israel. e kiring toso bung tun,
kare de mata ualabukin, teene ka mata pe ro bung tun.” Jeramaia 31.15
Josep me Maria kura tapokis keip tang Iesu
19 I muduhia ke mate baka pe Herot, na anggelour Tamata Noman ke menmene tang Josep toro borboriana tar binaka ra uangoul harahaisin i Isip. 20 Ke kulonor anggelou pare, “Tentur, kale tar keketik doh tinan, karung la tar pang uan i Israel, ge o tamata pe geka marang uiliatung pous tar keketik ka mate manas.” 21 Temaeit, Josep ke kale tar keketik, doh tinan, kara la manas i Israel.
22 Bo ke longoro pukuono pare, nu Akeleus tere toia i Judia teene ke mate pe Herot ge tamanon. Temaene Josep ke sokoro mate la tar buturuon. I muduhia ka uahire peono toro borborian, inggono ke la tar pang uan i Galili 23  * Ais 11.1; 53.2; Luk 2.39; Jon 1.45tar uan i Nasaret teka la uangoulusin. Temaene a haua ke kulamein God tasir propet ke kotpokoso noman, “Inggono ra turung kilain a peng Nasaret.”

*2:2: Aha 24.17

*2:6: Jon 7.42

*2:11: Ker 72.10-15; Ais 60.6

*2:11: A goul a giamehe siokor pang haen a iauiauel, doha bulauana i ranantieh. Tena binaka Iesu a mani ka tuha keipin tar goul.

*2:15: Hos 11.1

2:18: Retiel na kuaha Jekop ka mene uatuha tolain toso bung tinasir Israel.

*2:23: Ais 11.1; 53.2; Luk 2.39; Jon 1.45