7
Iesu meso bung tahin
* Jon 5.18I muduhia Iesu ke latlateil uiloh i Galili, inggon ahik pah ke marang latlateilila i Judia, teeit o Ju ra marang tung pous tatanon. * NKP 23.34Doh nas marein uleiking lotur Ju, ra kilain, “O niein uelik toro umang uamuamoul,” sisikinalik dehe pokos. Maeit o bung tahina Iesu ka kula pare tatanon, “Ingga deho hiliuane, karo la i Judia maeit ra bangar tamatasine ra uakuakeluk totomua me inete gero touoia. A tamata gere malara ra ueliatein ahik pahe matot e touaouo tar inete re guatain, gete ingga ro guatguata tar inetenin ualasira katongoiaane i koto mara uelateia.” * Apo 1.14Teeit gisis ro bung tahina Iesu ahik pono pah ka tagorong mana tatanon.
Kare kula Iesu toso bung tahina pare, “Nagu binaka tuno* tar puhene, “nagu binaka tuno,” e hire pare, na binaka Iesu tar mate tar korose, halana te matotoin halana te kotpokos. Bo a mamang binakalik puk a namiuoum, O tamatang gane i kot ahik pahe matot e tokouasa taguis tamiuoum. Gisin e tokouasa pukis totoguo, teeit inggo u uoto hire tauete tar inetenine ra guataigisinar sa. Bo mung la kompe toro niein uleik roon, bo inggo ahik pahu uolong la tagu toro niein uleik roon, teeit nagu binaka tuno halana te pokos.”
Ke kula baka Iesu tar puhonene, kara hiliu tongua ro bung tahinono tatanon i Galili.
10 Dohi muduhia puk tar binaka ka la bakasit ro bung tahinono toro niein uleik roon, song ke la uakeluk Iesu. Bo ke uahuahoubour teil kompein tasisina toro niein uleik roon.
11 Doho Ju ra sir puk teilimpe tang Iesu gane toro niein uleik roon, kara ueldangatampeis pare, “Iareion?” 12 Doh gane tasir manaiasin o burehe ra ueluelhimukeis, ra kular gisiamehe pare, “Inggono dehe uoto boho tasir tamat.” 13 Bo ahik puk me tang siokor tamata re ongolo tar mene uakalahara tang Iesu, teeit gisina ra sokoro tasir Ju.
Iesu ke ualasira to toro niein uleik
14 Tar binaka ko la uahuhut sikoro manasalain roono ro niein uleik i uantinanin, Iesu ke la tar umang lotu ger dedeil, kare uakekene tar ualasir. 15  * Mat 13.54; Luk 2.47Doh gisisir Ju ka lutar, kara kula pare, “Hape maene re atentiehe uaia tunur tamatene, ge inggono pe ahik baka pah ke la me buturung kale niate?”
16  * Jon 12.49; 14.10Kare kula tapokis Iesu pare, “A ualasiranine ru ualsiragio ahik paha nouguo katong, bor ualasiranin e la tur tang God geke heiriha totoguo. 17 Doh geta kedangar tamata tar haua ra guatain re malarain God, gisina ra turung naman manate tenag ualasiro e la tur tang God, ahik paha nouguo katong. 18  * Jon 8.50Doh mais ra ualasira teres ninamana katong, gisina ra marang uairana katongo kompeis, bo mai re uoto keip kaia tar hanganar tang siok geke heiriha tatanon, inggon e hire toro man. Doh ahik uadeil mo boho kaein tatanon. 19  * Apo 7.53; Roum 2.21-24Moses ke heir tamiuoum tar ualatut, bo ahik puk me tang sioko tamiuoum ke ueltad, kare uakeluk tar ualatutunin. Ae maene mung marang tung pousoum totoguo?”
20  * Jon 8.48; 10.20Doh gisisir tamata ka kula tapokis pare, “A liouana uasa ke hiku totomua, bo mai re marang tung pous totomua?”
21 Kare kula Iesu tasisina pare, “Inggo ku guata tar siokor nitouo, doh inggoum kung siokor lutarantiehe tun. 22  * Uak 17.9-13; KT 12.3Bo Moses ke heir tamiuoum tar ualatut tar poko tar kapokous ro bung tumiu gesir keketik bulout. O man Moses ahik pah teke heir tamiuoum, o bungumiuoum ka uakekene tar puhon. Doh gine daan inggoum mung poko tar kapokousur guam gesir bulout tar Mareining Pepe Uah. 23  * Jon 5.8-10,16Geta pokoin ro kapokonor guguamalikener bulout tar Mareining Pepe Uah, inggon a uia mara hik na ualatut Moses pah ra kategoig. Doh ae maene rung nimalianoum totoguo getu guata uaia tar tukununa uakapa tunur tang siokor tamata tar Mareining Pepe Uah? 24 Mu luara tar kedanga hape re baka per inet, bo mung kodoho kompe hape re la kodkodoho pelar inet.”
O mana tun Iesu ter Kristo noman
25 O gisiameher tamata gera uangoul i Jerusalem ra ueluelkule pare, “Ter tamata dehene gera marang tung pousisir tamat. 26 Bo inggono puk gine harahampe re ualasira to tar kakalaharan mara bangar tamata, kara longoro tatanon, doh ahik me tang sioko re kula tane sikoro tatanon. O tamatang uoum keip hera ate uaia manasa pare, inggono here ter Kristo noman. 27  * Jon 7.41; 9.29Bo inggeig puk i ate, ia re la turur tamatonene, doh gete lahar Kristo ahik me tang sioko re ate ia ke la turon.”
28  * Mat 11.27; Jon 8.55Tar binaka re uelhire ualasira Iesu iuma tar umang lotu ger dedeil, inggono ke mene ualeik kirkiring tun, kare kulkula pare, “Inggoum mung ate uaia tun totoguo, doh ia ru la turo. Inggo ahik pah ku laha teregu nimalara katong. Gine ke heiriha totoguo a uauaman, mung teleioum. 29 Bo inggo u ate tatanon, teeit inggo u la tur tatanon, doh inggono teke ualatueha totoguo.”
30  * Jon 7.44Temaeit ka longoro per tamat, ke mene pe Iesu tar puhon, kara marang tur tane, kara kusa tatanon, bo ahik puk me tang sioko tasisina ke la uahuhut tar baka me pang lim, teeit na binakono halana te matotoin. 31 Bo o burehe pukur tamata ka tagorong mana tang Iesu, kara kula pare, “Doh hape tar binaka re lahar Kristo, inggon e turung touo me burehentieher inete taninine ke guataigir tamatonene?”
O tamatang babata tar umang lotu ger dedeil ka ualatueis tar me kusa tane tang Iesu
32 O Parisi ka longoro tasir bureher tamata ra ueluelhimuke peis tar ineteninanine tang Iesu, temaeit gisisir patere uleik, doho Parisi ka hire tasir tamatang babatane tar umang lotu ger dedeil tar kusa tane tang Iesu. 33 Doh Iesu ke kula pare, “Inggo u turung uangoul keip tamiuoum me sisikinalik pukur binak, song ru turung la tapokis tar tang siokene ke ualatueha totoguo. 34  * Jon 8.21; 13.36Doh inggoum mung turung sir totoguo, bo ahik puk pah mung turung tupara totoguo, doh ahik pono pah mung matoto mung lame tar buturene ru uangoulio.”
35 Doh gisisir Ju ka uelueldangate katongonguais pare, “Doh iangua re turung laono mara hikeig pahi matotong banga tupara tatanon? A hau! E turung la toro uan uleik i Grik tar butur gera uangoul nogio tamateig, kare turung ualasira tasir tamatang Grik? 36 A hauanguar tengkana maene ke mene sirono pare, inggoum mung turung sir totoguo, bo ahik puk pah mung turung tupara totoguo, doh ahik pono pah mung matoto mung lame tar buturene ru uangoulio?”
Iesu ke mene tar kodomong tar nitua
37  * NKP 23.36; Ais 55.1; Jon 4.14Nar uadouhinar marein toro niein uleik roon, kare ter marein pono ra ueltadantiehin, Iesu ke tur kai, kare mene ualeik pare, “Uamaluana tang mai re kamadak e lame totoguo mare inumuon. 38  * Ais 58.11Mai re tagorong mana totoguo, a kodomene re nor gere heir tar nitua e turung tatading liu tur tar kolonor tamaton, tero hire teil pe ro bolobol.” 39  * Jon 16.7; 20.22; Apo 2.4Iesu e menmene uamatoto tola tar puhonene tar Iabena Dedeil. Doh tar binakonene a Iabena Dedel halana haraha ta heirin, teeit Iesu halana haraha ta uatentur kai keipin tar uinator, bo i muduhia mais ka tagorong mana tang Iesu ra turung kale tar Iabena Dedeil.
O tamata ka tur uelpakaha tar torikir pain
40  * Jon 6.14O tamata ka longoro tar uelhirenina ke mene pe Iesu, doho gisiamehe tasisina ka kulangua pare, “A tamatene, inggono ter Propet noman.” Banga Toro Bolobolong Ualatut 18.15; 18.18 41  * Jon 1.46Doho gisiamehe ka kula pare, “Inggono ter Kristo.”
Bo o gisiamehe puk ra kula harahampe pare, “A Kristo ahik pahe turung la tur i Galili. 42  * Ker 89.3-4; Mai 5.2No uelhire God geka boloin o hire teil pare, ‘A Kristo e turung kotpokoso tur toso bunguna Debit ger toia, kara turung poho toin i Betlehem ter uan geke uangoulin Debit.’ ” 43 Temaeit o tamata ka tur uelpakahangua tar torikir pain, teeit gisin a kahakaha res ninaman, ra naman tagin pe tang Iesu. 44 Doho gisiamehe tasisina ra marang tur tane, kara kusa tatanon e la tar karabus, bo ahik puk me tang sioko tasisina ke la uahuhut tar kusa tane tatanon.
O gisiameher tamatang uoum keip tasir Ju ahik pah ra tagorong man
45 O tamatang babata tar umang lotu ger dedeil ka tapokisila tasir patere uleik, karo Parisi, kara dangataisisina pare, “Ae maene ahikioum pah kung keipime tang Iesu?”
46  * Mak 1.22Kara hire tapokisir tamatang babatane tar umang lotu ger dedeil pare, “A menenine ke menegion a i ranantieh, ahik me tang sioko re matot e mene sira tar ueluelhirenine ke menegion.”
47 Kara dangatar Parisi pare, “Doh inggono ke uelour pono tamiuoum? 48  * Jon 12.42A tang touihir tamatang uoum keip ue mo Parisi ka tagorong mana tatanon? Ahik me tang siok. 49 Bo o manaiasine ahik pah ra ate me sisikinalik tena ualatut Moses, God e ate teil manasa tasisin e turung biniris.”
50  * Jon 3.1-2A tang siokor Parisi Nikodemus geke la banga tang Iesu sioun e uangoul tagu pono tar toto tamaton, inggono ke hire toso uanotonono pare, 51 “A ualatutur nagigeig ahik pahe kedanga tar tamata ke kouh tar binaka halana ta longoroahain, kare halana ta atein a haua ke guatain.”
52  * Jon 7.41-42Doh gisit ro uanotonono ka dangata tapokis tatanono pare, “Ge ingga pe a peng Galili pono? Timana toro bolobolo maro atea, ahik pe me propeit re la tur i Galili.” 53 Song ka siokor la tapokisir tamata tonoso uan.

*7:1: Jon 5.18

*7:2: NKP 23.34

*7:5: Apo 1.14

*7:6: tar puhene, “nagu binaka tuno,” e hire pare, na binaka Iesu tar mate tar korose, halana te matotoin

*7:15: Mat 13.54; Luk 2.47

*7:16: Jon 12.49; 14.10

*7:18: Jon 8.50

*7:19: Apo 7.53; Roum 2.21-24

*7:20: Jon 8.48; 10.20

*7:22: Uak 17.9-13; KT 12.3

*7:23: Jon 5.8-10,16

*7:27: Jon 7.41; 9.29

*7:28: Mat 11.27; Jon 8.55

*7:30: Jon 7.44

*7:34: Jon 8.21; 13.36

*7:37: NKP 23.36; Ais 55.1; Jon 4.14

*7:38: Ais 58.11

*7:39: Jon 16.7; 20.22; Apo 2.4

*7:40: Jon 6.14

7:40: Banga Toro Bolobolong Ualatut 18.15; 18.18

*7:41: Jon 1.46

*7:42: Ker 89.3-4; Mai 5.2

*7:46: Mak 1.22

*7:48: Jon 12.42

*7:50: Jon 3.1-2

*7:52: Jon 7.41-42