5
Iesu ke guata uaia to tar tamata tar mour i Betsaida
I muduhia Iesu ke la i Jerusalem tar marein uleik tenas lotur Ju. Dohi Jerusalem e uahuhut toro pirik, ra kilain Noso Pirpirikir Sipsip, menia pono tar tolimar sungkaka nisanga manas e mokor mour, doh inggono ra kilain pare, toro uelhireng Ju, “i Betsaida.” Doh tar buturuon o bureher tamata ra rikin keip teres mate tar sungkakanine i tektekene tar mour. O gisiamehe tasisin o kut, o peil, karo gisiameh o ininteil. Gisina ra uanguangoul tar laur gete uamonmonih kai.* O gisiameher tamatang iate ra namana pare, a giameher puh e moko pono tar puhene. Doha puhon e hire pare, ‘Gisina ra uanguangoul tar binaka re monmonih kair kodom. Doh tar binakono na tang siokor anggelou God e hiuako i lolono tar mour, kare uamonmonih kai tar kodom. Doh mair tamata re hiuo uakikilangako tar kodomo tar binakon inggono tere tupara manasa tono mater tamatene o kapa dedengua.’ (-) Doha tang siokor tamat e rikin, inggono ke rikin tono mate toro touono ro hangaul, doho tual ro krismas. Doh Iesu ke banga tar tamaton, kare ate pare, inggono ke rikin tono mate tar puhung barah, kare dangatangua tatanono pare, “Ingga o malar o uia?”
Kare hire tapokisono pare, “Ir tamata uleik ahik me tang sioko re poul totoguo tar hiuako tar mour tar binaka re uamonmonih uakekener kodom. Doho gisiamehe ra lala tane totoguo tar binaka ru marang hiuako tar laur.”
* Mat 9.6Kare kula Iesu tatanon, “Tur kai, karo kale tonong rikin, karo la.”
Doh ahik me manasan, inggonor tamata ke uia, kare kale kai tono rikin, kare la. A inetonene ke pokoso to tar Mareining Pepe Uah, 10  * Neh 13.19; Jer 17.21temaeit gisisir Ju ka kula tar tamata geka guata uaiain pare, “Daan A Mareining Pepe Uah, doh ahik paha uia tar ualatutur namiueim ro kalkale teil pea tonongo rikin.”
11 Bo inggono puk ke kula tapokis pare, “A tamatene ke guata uaia totoguo, ke kula pare, ‘Kale tonong rikin, karo la.’ ”
12 Kara dangatanguasina tatanono pare, “Mair tamatonene ke kula totomua pare, ‘O kale kai tonong rikin, karo la?’ ”
13 Bo a tamata pukene ka guata uaiain, ahik pahe ate tang Iesu, teeit o burehe per tamata tar uanon, doh Iesu ke uauelhobourin tasir tamat.
14 I muduhia Iesu ke ueltupara to tar tamatono tar uamang lotu, kare kula pare tatanon, “Bang, ingga ko uia manas, karo uakenuangua tar guata uapoul tar niguatar sa, maeit a ineteniner sa uasa tun ahik pahe pokoso totomua.” 15 Doh inggonor tamata ke hiliu, kare la hire tasir Ju pare, “A tamata geke guata uaia totoguo, inggono te Iesu puk.”
16 Temaeit gisinar Ju ra mamangusulungua tang Iesu, teene inggono ke guata to tar inetenin tar Mareining Pepe Uah. 17 Bo Iesu puk ke kula tasisina pare, “Tamouguo e kalekinale dede kompela, temaene inggo u kalekinale sira ponompela.” 18  * Mat 26.4; Jon 7.1; 10.30Doho Ju ka longoro tar puhonene, kara suruntiehenguais res nimaliana tar tung pous tang Iesu, kara kula pare, “Tar uakikilangan Iesu ke katego tar ualatutung tar Mareining Pepe Uah, doh gine daan inggono ke kula poluk pare, a Tamana tang God, kare guata katongoin pare, e uelmatout tang God.”
Iesu a tohagana tar guata tena kalekinale God
19  * Jon 5.30Temaeit ke la kulangua Iesu tasisina pare, “Inggo gine ru hire tamiuoum toro man, a Tuna God ahik pahe matot e guata me inete me pahen, inggon e guata puk tar hauar inete re bangain re guatain Taman, a haua re guatain Tamanon, inggon e la guata sira pon. 20 Temaene, Tamanon e malauelhirintiehe tar Tun, kare ualasira tatanono tar mamang niguatalikir nana katong. Doh Inggon e turung ualasira tatanono tar uleikintieher inete taninine. Doh inggoum uakapa mung turung lutarantiehe tun. 21 Te misiana puk tang Tamanono re uatentur tapokis pe tasir mat, kare heir tasisina tar nitua, te misiana pono tar Tunon e heir tar nitua tang mai re malarain. 22  * Jon 5.27; Apo 10.42Tamanon ahik pahe kedanga me tang siok, bo ke heir puk tar nitampopokoho tar Tun tere siokor kedang. 23  * Pil 2.10-11; 1Jo 2.23Maeit o tamata uakapa tun ra turung uatakaia tar Tunon misiana ra uoto uatakaia pesina tang Tamanon. Mai ge ahik pahe uatakaia tar Tunon, inggon ahik pono pahe uatakaia tang Tamanono geke heiriha tatanon.”
24  * Jon 3.15-18“Inggo u hire tun tamiuoum toro man, mai re longoro tar haua ru hireio, kare tagorong mana tatanonene ke heiriha totoguo, inggono na nitua e moko dedengua, doh inggon ahik pah ra turung kedangain pare, ke guata uasa, inggono ke hiliu uoum toro mat, kare kale tar nitua gere moko dede.”
25 “Inggo u hire tun tamiuoum toro man, a binak e turung pokos, doh inggono gine ke pokoso manas, doho tamata geka mate manasa ra turung longoro tar uauanar Tuna God, kare mais ka longoro ra turung kale tar nitua. 26 A nitua e la tur tang Tamanono katong, doh inggono ter siokono kompe tar Tunon. Inggono ke heir tar uauia tatanono mare kale teilono tena nitua katongo pon. 27 Doh Tamanono ke heir tar nitampopokoho tar Tun ger keketik bulout mare kedanga tenas niuangoulur tamat, teeit inggon a Tunar Tamat. 28 Ahik pah mung lutara tar puhene, a binak e turung kotpokoso tasir tamatasine ka mat, kare gisine i lolono tar keu ra turung longoro pono tar uauanon. 29  * Dan 12.2; Mat 16.27; Apo 24.15Kara turung tentur liu tonosio keu. Doh mais ka guata uaia ra turung tentur tapokis, kara kale tar nitua gere moko dede, bo mais ka guata uasa ra turung tentur tapokis, kara kedangais pare, o tamata uasa.”
Iesu ter Tuna God
30  * Jon 5.19; 6.38Kare kula poluk Iesu pare, “Inggo ahik pahu matot u guata me inete teregu ninamana katong. Inggo u uakeluk to puk tar uelhire, ku kale turig tang Tamoug. Temaene ru kedango tenas niuangoulur tamat, kare nag nikedango a kodkodoh, teeit inggo ahik pahu guata katongo tereg nimalar, bo u guata puk tena nimalara Tamoug geke heiriha totoguo. 31 Getu hire tauete katongo pukuo tenagu kalekinale, kare nagu niuangoul, a inete geru menegio ahik pah ra tagorong manaig pare, a man. 32 Bo a tang giamehe Tar puh pare, ‘a tang giameh’ Iesu e ueluatata tang God puk. gine re uangoul, inggono teke hire uamatoto tamiuoum totoguo, doh inggo u ate tar inete geke mene uamatoto tolagiono totoguo, ginin a man.”
33 “Inggoum kung ualatueme tasir tamata tang Jon, kare hireono tamiuoum toro man. 34 Bo inggo katong ahik pahu namana me tamat e me mene ueleheir totoguo. Inggo ku mene puk tar puhonene mara uaudeilisioum. 35 Doh Jon misiana toro lam gero luh, karo uabalo uakalahar, doh inggoum mung malara puk tar sisikinalikir binaka tar uaha tatanonor luh. 36  * Jon 3.2; 14.11Bo nagu uelhire pukuonine ku uelhire taueteig, a i rana uain ter nang Jon. A inetenine ru guatagio ter inetenin ke heirig Tamouguo tar guat, ginina tere ualasira pare, Tamouguo ke heiriha totoguo. 37  * Mat 3.17; Jon 5.32; 8.18Doh Tamouguo geke heiriha totoguo inggono teke uatur uakalahara totoguo. Inggoum ahik pah mung matoto mung longoro tar uauanon ue mung banga tar porenon. 38 Doh na uelhireon ahik pahe matot e moko tamiuoum, teeit inggoum ahik pah mung tagorong mana tar tang sioko geke heirihain God.”
39  * Luk 24.27“Inggoum mung timana uaia tun tono uelhire God, teeit inggoum mung namana pare, ginina tere heir tar nitua gere moko dedengua tamiuoum. Doh ginina tere ueluelhire uamatoto teil kompe totoguo. 40 Bo inggoum puk ahik pah kung malara tar lame totoguo tar me kale tar nituaon.”
41 “Inggo ahik pah ku malara ra uatakair tamata totoguo. 42 Bo inggo puk u ate i lolono tar koloumiuoum ahik pah mung malauelhir tang God. 43 Inggo ku la tur tang Tamoug, karu mene tar mamang inetelikir nanon, bo inggoum puk ahik pah kung malara totoguo, bo gete la pukumer tang giameher tamata kare me mene katongoin, inggoum mung malara tun tatanon. 44 Inggoum mung malara ra uatakair gisiameher tamata tamiuoum, bo inggoum katongo puk mung de tar uatolaua tar kale me uatakai e la tur tang God ge me pahen. Doh hapengua rung tagorong mana peoum totoguo?”
45 “Ahik pah mung namnamana tola pare, u turung hireo tang Tamoug pare, inggoum kung uangoul uasa. A tamata gere turung hire tamiuoum pare, kung uangoul uasa, inggono te Moses. Doh inggono ter tamata rung tagorong mana teilioum pare, tere turung poul tamiuoum. 46  * Apo 3.22Doh ge parung tagorong mana nomanoum tang Moses, inggoum pakung tagorong mana pono totoguo, teeit inggono ke bolo tar uelhire gere uelhire teil totoguo. 47 Bo geta hikioum pah mung tagorong mana tar haua ke boloin Moses, doh getu mene inggo hapengua rung tagorong mana peoum tar haua ku ualasiragio?”

*5:3: O gisiameher tamatang iate ra namana pare, a giameher puh e moko pono tar puhene. Doha puhon e hire pare, ‘Gisina ra uanguangoul tar binaka re monmonih kair kodom. Doh tar binakono na tang siokor anggelou God e hiuako i lolono tar mour, kare uamonmonih kai tar kodom. Doh mair tamata re hiuo uakikilangako tar kodomo tar binakon inggono tere tupara manasa tono mater tamatene o kapa dedengua.’

*5:8: Mat 9.6

*5:10: Neh 13.19; Jer 17.21

*5:18: Mat 26.4; Jon 7.1; 10.30

*5:19: Jon 5.30

*5:22: Jon 5.27; Apo 10.42

*5:23: Pil 2.10-11; 1Jo 2.23

*5:24: Jon 3.15-18

*5:29: Dan 12.2; Mat 16.27; Apo 24.15

*5:30: Jon 5.19; 6.38

5:32: Tar puh pare, ‘a tang giameh’ Iesu e ueluatata tang God puk.

*5:36: Jon 3.2; 14.11

*5:37: Mat 3.17; Jon 5.32; 8.18

*5:39: Luk 24.27

*5:46: Apo 3.22