24
Poul ke me tur i uoum tang Peliks ger gavana
I muduhia kura karuh baka per tolimar marein, Ananaias ge nas uleikir pater, ke lako i Sisaria menia pono tasir gisiameher mamahoholik, kare nas tamatang iate tar ualatut ger hangana tang Tertulus. Gisina ka keipiko tenas uelhire tar gavana, tar marang kedanga tang Poul. Tar binaka ka kilalain Poul ium, Tetulus song ke uakekena tar tohotola tatanonane i uoum tang Peliks pare, “Inggeim king me uaha tun, ko me kaueke pe ingga tamiueim, a niuaha kara niuangoul uaia, ke moko tar puhung barah, doh ingga teko me uakotpokoso pono tar bureher inete uaia tar pang uanene. Siokor inggeim uakapa tunane toro mamang buturulik king banga tar kalekinalenin, karing siokor uaha tun. Bo ahik puk pahe la turung uia tamiueim tar uoho uanono totomua, inggeim mi dangata puk totomua tar ueldolom baka tamiueim, karo ualongoro baka tar haua ring marang meneieim. * Apo 17.6Ge Inggeim pe king ueltupara tar tamatene pare, e uoto uakotpokoso tar ueluelnimaliane, e uoto uatentur tar ueluelkoiane i uantinanina tasir Ju toro mamang buturulikane tar koto uakap. Inggono ter tamata uleik tar toto tamatang bohoboh ra kilais o Nasaret. * Apo 21.28-30Kare uedanga pono tar uasuasa tar umang lotu ger dedeilane tar matana God, temaeit king kuse inggeim tatanon. Bo Lisias puk ger tamatang ualatoho tasir uiluiliatung menia tosno uiluiliatung ka lame, kara me kale liu tur tatanono tamiueim, kare kula tasisis ka tohtohotola tatanono tar me tur i uoum totomua. Doh ingga geto heheke uauia tun tatanon, ingga o turung atempe toro mana tun tar tamatono pare, a mamang inetelikinine ra tohotolaig tatanon a mana uakapa tun.” O Ju pono ka siokor meneng poul tang Tertulus tar mene uapopokoho tar puhunina pare, a man.
10 Maeit gitir gavana ke dumatala tang Poul mare mene bak. Doh Poul ke la mene hahaua pare, “Inggo u ate uaia tun pare, ingga ko tur sira pare, a tamatang kedanga tasir Ju tar puhung barah, maeit inggo u uaha tun getu meneng uelturutio. 11 Ingga o turung ate uakodkodohompe pare, ahik pah sioun, a siokor hangaul, doha torik pukur marein kura karuh, ku la pe taro inggo i Jerusalem tar lang lotu. 12 Gisina ra tohtohotola totoguo ahik pah ka ueltupara me siokor binaka totoguo ku uelperere keip me tang siokor tamatane iuma tar umang lotu ger dedeil ue me ueluelnimalianane toro umang lotu ue gane ueltebeirimpe tar uan uleik. 13 Doh gisin ahik ponompe pah ra banoto ra hire uamatoto tun me puhpuhunine ra tohtohotolaigisina totoguo pare, ge para man.”
14 “Bo toro mana tun puk, inggo u hire pare, inggo u lotu pono tenasi God ro bung tamagigeig. Inggo u uakeluk tun tena nimalaron, teene ra kulainisin, a toto tamatang bohoboh. Inggo u tagorong mana tar mamang inetelik gere uauiaigir ualatut, dohe moko pono tenas bolobolor propeit. 15  * Jon 5.28-29Doh inggo u uanguangoul sira pono tasisina tar binaka ra tua tapokisir mamang tamatalik. 16 Maeit inggo u uedanga tun tar uangoul uakodkodohane tar matana God, doh gane tar matasir tamat.”
17 “I muduhia ke tabo baka peioane tar giniameher krismas, inggo ku tapokisime i Jerusalem tar me heir tosnogo tamata tar niheir mara heir tasir tiome, karu lang guata pono tenag uahung. 18  * Apo 21.17-28Inggo ku tur tar marang uakeluk tar hagaring uadelauana tar tukunun tar matana God. Tar binak ka bang huara tosina totoguo iuma tar umang lotu, inggo ku delauana manas. Tar binakon ahik pono mo bureher tamata ka uangoul tagu totoguo. Doh ahik pono me ueluelnimalian. 19 Bo gisine puk ka me kuse totoguo, o Jung tar pang uan i Esia ge pake kaeisisinane, gisina pake tera tohotola me inete totoguo. 20 Ue gisine ra uangoul tera banoto ra hire uamatoto tar haua ku guata uasaio. Ge pare ka ueltuparasina me inete uasa ku guataio tar binaka ka uaturusina totoguo i uoum tasir Sanhidran. 21  * Apo 23.6Inggono here ter puh geku mene uauleikio pare, ‘Inggo u tur i uoum daana totomua, teene ru tagorong mana pe tar mat, kara nitua tapokis.’ ”
22  * Apo 23.26Tar binakonene Peliks e ate uaiang sioun tenas nitagorong manar tamat gera uakeluk tar Tamata Noman, maeit inggono ke uain tar tabilon e tuka gete pokoso baka Lisias ger tamatang ualatoho tasir uiluiliatung. Song ke hire tang Poul pare, inggo song ru turung uahire totomua tar ninamana ka kedangain totomua. 23 Inggono ke ualatohongua tar tang siokor tamat tar tur kaueke tatanon, bo e uamaluana puk ponompe me giniameher binaka tatanon, kare uamaluana pono toso kaluanono ra me ruh koutumpe tatanon, kara bang a haua re katupagion.
24 I muduhia ke karuh baka per giniameher marein, Peliks me Drusila ge na kuahampeono kura laha. Drusila a kuahang Ju. Ke ualatue ra la kilain Poul, song kura ualongoro rasina tatanon, ke hire pe tar nitagorong mana tang Kristo. 25 Gine re hirhire uaia tun pe inggono tasrasina tar niuangoul uakodkodoh, kara nikaueke katong menia tar nikedanga gere turung lame. Peliks ke sokor, kare kula tang Poul pare, “Hiliu bakene daan, gete me binaka uaia poluk kaein, song ru kila polukio totomua!”
26 Inggono ke namana pono pare, e marang bulaua uanomo Poul tatanon, temaeit re uoto kilono tatanono tar menmene tatanon.
27 Kura karuh baka ro torik ro krismas, Porsius Pestus ke palih tang Peliks. Bo teene Peliks e malara ra uahar Ju tatanon, maeit ke uamaluanono tang Poul e uangoul uoum tar karabus.

*24:5: Apo 17.6

*24:6: Apo 21.28-30

*24:15: Jon 5.28-29

*24:18: Apo 21.17-28

*24:21: Apo 23.6

*24:22: Apo 23.26