23
Poul e uakeis uanono kompela tasir Sanhidran, kare kula pare, “Ro bung tahig, inggo ku uakapa manasa tar kalekinaler nang God, doh inggo u ate pare, ku guata uakodkodoho tun ke me tuka pe daan.” * Jon 18.22-23Doh gine ke mene pe Poul tar puhon, Ananias ger uleiking tasir patere ke ualatoho tas gera tur uahuhut tang Poul tar posara tar uauanon. * Mat 23.27Song ke kula Poul tatanono pare, “God e turung posara pono totomua, ge ingga pe a tang guata kokopoia mara namanaia pare, a tamata uaia. Ingga o tabila tar kedanga keip totoguo tar ualatut, bo ingga puk teko kategompe tar ualatut ko ualatoho pe pare, ra posaraio!”
Gisis ra tur uahuhut tang Poul ka kula pare, “Ingga o marang uelsigala tun tar tamata uleiking tasir patere ger nang God?”
* KT 22.28Kare mene hahaua Poul pare, “Ro bung tahig! Inggo deh ahik pah ku ate pare, inggono tenas uleikir pater, inggo ku guata uasa manas. Ge i lolono pe tono bolobolo God, inggon a nibolo pare, ‘Ahik paho uelsigala tas mai gera uoum keip tosnongo tamata.’ ”
* Apo 26.5Poul inggono ke ate pare, o gisiamehe tasisina Sadiusi, doho gisiameh o Parisi. Maeit inggono ke mene uakikilanganguala tar kaunsil pare, “Ro bung tahig, inggo a Parisi pon, ku uatamana pono tar tamata Parisi. Inggo gine ru tur i uoum tasir tamatang kedang, teene inggo u tagorong mana pare, o tamat ra mat, kara tua tapokis.”
Gine ke mene pe Poul paar, a uelsae ke pokosongua i uantinanina tasir Parisi mesir Sadiusi, doh gisina ka pang torikingua. * Mat 22.23O Sadiusi tera kula pare, ahik me tua tapokis, kare ahik pono mo anggelou mer iaben, bosir Parisi tera siokor tagorong mana tar mat, kara tua tapokis menia pono tasir anggelou, doh tar iabeisir tamat.
Temaeit gisina ra ueluelperere uauleik tun, doho gisiameher Parisi gesir tang ualasira tar ualatut ka tentur kai, kara mene uapopokoho tun, kara kula pare, “Inggeim deh ahik tun pah king tupara me niguata uasa ke guataigir tamatene. Hape gete ke hire me anggelou ue me iabene tatanon?” 10 A ueluelperere ke la santiehe uain manas, maene a tamatang ualatoh tasir tamatang uiliatung ke sokoro keip tang Poul geta uiliatung pousin. Maeit inggono ke ualatueko tasir uiluiliatung tar la i uantinanin tasir manai, kara la peng tampopokoho tar kale liu tur tasisina tang Poul, kara keip liuilain tenas buturung uangoulur uiluiliatung.
11  * Apo 27.24; 28.16,23Tar uagiamehenar boung, a Tamata Nomana ke me tur tabara tang Poul, kare me kula pare, “Peng tampopokoh! Ingga gine ko uelhire tauete uoum tar hangouguoane i Jerusalem, doh ingga o la turung guata sira polukumpe i Roum.”
A uelhote tar marang uiliatung pous tang Poul
12 Naliuo tar giameher marein o Ju ka la toto, kara uelhote tar uiliatung pous tang Poul. Gisina ke uelualapagah taneis pare, ahik pah ra ein, kare ahik pah ra inum e la tuka tar binaka ra pehuara bakasina tar uiliatung pous liu tang Poul. 13 Gisinasit ra uangoul teil i lolono tar uelhoteon ke la banotois tar toueitir hangaul.
14 Gisina ka la tenas uleikir pater, karo mahoh, kara la kula pare, “Inggeim king guata tenami uelualapagah pare, ahik pah mi ein me inet e tuka tar binaka ring uiliatung pous baka tang Poul. 15  * Apo 25.3Doh gine daan, inggoum mesir tamatang kedanga mu bolo mo bolobol o la tar tamatang ualatoho tasir uiluiliatung mare keipimeono tamiuoum tang Poul, mu tut mo boho pare, mu me marang ate uaia baka me mene kodkodoho tatanon. Doh inggeim tering kaleuatoro tar uiliatung pous tatanono tar binaka halanono te me pokosane.”
16 Bo gine puk ke longoro per tang siokor kabina Poul tar puhung uelhoteonene, inggono ke la lekempe tenas buturung uangoulur tamatang uiliatung, kare la hire tang Poul.
17 Song ke kilangua Poul tar tang siokor tamatang uoum keip tasir uiluiliatung, kare la kula pare, “Keip taro tar tamata kalanene tenang tamatang ualatoh, ge inggono pe e marang hire tar inet, inggonompe re ate.”
18 Maeit inggono ke keip tatanono tar tamatang ualatoh. Inggoneitir tamatang uoum keip ke me hire pare, “Poul ger karabus ke ualatue uelhir totoguo, kare me kula totoguo tar keipiha tar tamata kalanene totomua, teene inggon e ate teil tar siokor puh, dohe marang hire totomua.”
19 Gitir tamatang ualatoho ke kuse tar limanar tamateitir kalan, kare reihila i tektekena tatan song ke dangata tatanono pare, “A hauonene ro marang hireia totoguo?”
20 Kare kula inggono pare, “O Ju ka ueluauiae pare, ra dangata totomua tar ueliuila tang Poul i uoum tasir Sanhidran roliuo tar boho pare, ra marang dangata uaia baka tatanon mara ate uaiain. 21 Ahik paho longoro tasisin, ge gisina pe o toueitir hangaul, ra turung uiliatung kout to tatanono tar lele mare mat. Gisina ka uelualapagah katongois pare, ahik pah ra banoto ra ein ue ra inum e la tuka tar binaka ra uiliatung pous baka pe tatanon. Gisina ka kaleuatorene daan, bo ra uanguangoul puk manasampe tenang mene hahaua ingga tasisin.”
22 A tamatang ualatoho ke kula tar tamata kalan e la manas, kare kula tane uapopokoho tatanon ahik pahe hire me tamata pare, ke me hire tar puhono tar tamatang ualatoh.
23 Song ke kilonor tamatang ualatoho tena tang torikir tamatang uoum keip, kare ualatoho tasrasina pare, “Kaleuator, kaura kila me torikir hangaulur hangaulur tamatang uiliatung, kare me mouitir hangaulur tamatang ualo tasir hos, kare me torikir hangaulur hangaulur tamatang uiliatung keip tar bel, karung la i Sisaria daan tar 9 kilok tar boung. 24 Heir pono tang Poul me torikir hos mara la ueliu uaudeiliono tang Peliks ger gavana.”
25 Doh inggono ke bolo toro bolobolo rone.
 
26 “Inggo Klodius Lisias. O bolobolo rone o la tar tamat uleik tang Peliks ger gavana tar gavaman tar pang uanane. A binaka uaia tun totomua. 27  * Apo 21.30-33; 22.25-27A tamatene ka kuseinir Ju, kara marang uiliatung pous tatanon, bo inggo puk ku keipila tosnogo tamatang uiliatung, karing la uelkarus tatanon, doh inggo ku ueltupar tatanono pare, a tamatang Roum pon. 28  * Apo 22.30Inggo ku marang ate ae maene ra tohtohotolasina tatanon, maeit inggo ku keipila tatanono tasir Sanhidran. 29 Inggo ku la ueltupar pare, nasi tohtohotolasina tatanono ke lain tar nidangatang tenas ualatutusin, bo ahik pukusina pah ka tupara me inete ke guata uasaiono mare banoto ra uiliatung pousuiono ue ra uamokoin tar karabus. 30  * Apo 23.16-23; 24.1-9Tar binak ka me hireio tar uelhote uanomong uiliatung pous tatanon, inggo ku ueliu uateuele tunula tatanono totomua. Inggo ku ualatoho pono tasisis ra tohtohotola tatanono tar la ueliuila tar puhono totomua.”
 
31 Maeit o uiluiliatung ka uakeluk hape ka ualatoho peis. Gisina ka kale tang Poul naboung, kara keip tatanono tar uan ra kilain i Antipatris. 32 Tar uagiamehenar marein, gisina ka uamaluana tasir tamatang ualo tasir hoso teka la keip dede tatanon, bosir bureheis ka tapokis uoum tenas buturung uangoulusin. 33 Tar binak ka la pokoso lar tamatang ualo tasir hos i Sisaria, gisina ka la heir toro bolobolo tar gavana, kara ueliu ponola tang Poul tatanon. 34 Gitir gavana ke timana toro bolobol, kare dangata pare, hingiar pang uan re la turion. Gine ke ate peono pare, a peng tar pang uanionene i Silisia.
35 Inggono ke kulangua pare, “Inggo u turung ualongoro uasiokompe tar niduhene totomua geta pokoso bakasis ka tohtohotola totomuaane.” Song ke ualatoho inggono pare, Poul e la turung uangoul tena umang toia Herot, bo ra la turung tur kaueke pukin.

*23:2: Jon 18.22-23

*23:3: Mat 23.27

*23:5: KT 22.28

*23:6: Apo 26.5

*23:8: Mat 22.23

*23:11: Apo 27.24; 28.16,23

*23:15: Apo 25.3

*23:27: Apo 21.30-33; 22.25-27

*23:28: Apo 22.30

*23:30: Apo 23.16-23; 24.1-9