27
Poul ke la i Roum
Gisina ka ueluauiae pare, inggeim mi la i Itali, Poul mesir gisiameher tamatasisir karabus ka ueliuilais tang Julius, inggono tere uoum keip tasir tamatang uiliatung, doh gisina tera kaueke tun tang Sisa. * Apo 19.29Inggeim king panete tar parauing tar uan uleik i Adramitium, inggonor parau e marang bokboko hahaila toro biris gere moko toro binabatang tar pang uan i Esia. Gine king panete pe inggeim, a tang siokor tamata a hangana tang Aristarkus a peng Masedonia tar pang uan i Tesalonaika e la tagu teil pono tamiueim.
Tar uagiamehenar marein, inggeim king la bok i Saidon, doh Julius ke guata uaia tun tang Poul, inggono ke uamaluana tatanono ke la toso bung kaluan mara poulusina tatanono me inete gere malaraion.
Inggeim king ualo tur poluk tar buturuon, doh king ualo tutupengua tar rom, doh ahikingua pah king banoto tar ualo uakodkodoh, maeit inggeim king ualohiangua tar pang giameh i Saiprus i uantinanina tar toro mer pang uan uleik.
Gine king ualo kout pela inggeim tar kasap tar pang uan i Silisia me i Pampilia, inggeim king la hungungua tar uan uleik i Maira tar pang uan i Lisia.
Doh tar uan uleikion gitir tamatang uoum keip tasir uiluiliatung ke la ueltupara tar siokor parauing Aleksandria e marang la i Itali, kare uapanetengua tamiueim.
Inggon ahik paha binaka uaia i laur, maeit inggeim king ualualo hamas tun, doh ahikingua pah king la uolong pokos i Nidas. Inggeim ahik pah king banoto tar ualo uakodkodoh, inggeim king ualo uaounguala tar tor i Krit gere uahuhut toro tulehun i Salmone. King ualualo sikorompela tar binabat, karing la pokosola tar uan ra kilain, “A hua ger uia,” inggon e moko uahuhut tar uan uleik i Lasea.
A burehe manasar marein ke karuh, doha rom e ululeik uain dedempe, teeit a binaka uaiang toro parau tar ualo ke siaua manasain, doh nasi marein uleikir Ju tar ueil, ke karu manasa pon, maeit Poul ke uatagin pare tasisin, 10 “Inggoum uakapa tunene, inggo dehu banga sira pare, na niualor parauene ahik pahe turung uia, doh inggon e turung uakotpokoso tar niduh uleikane tar parau meniampe tar inetenit ra kihanga teilig, kare inggeig menia ponompene ri panete teil.”
11 Bo git pukur tamatang uoum keip tasir uiluiliatung ahik pah ke marang longoro tang Poul ke mene pe, bo ke uakeluk puk tena ninamanar tang uakapis tar parau meniampe tang tanener parau. 12 Gine ahik per buturuono paha uia tar binakang rom, o bureher tamata ka pentampopokoho pare, gisina ra ualo dedempela tar uan uleik i Piniks mare la tupara tois tar binakang pang romo tar uanion. Inggonene a biris e mok tar tor i Krit tar painahia re hukoinir pisar.
A romo uleik ke u
13 Gine ke uakikilanga per romene re u tur sikoroha tar pang kais re hu pekor pisar, gisine ra ualo teil tar parau ka naman ahikir romo pahe uleik, maeit ka reih kai toro oto nar parau, kara ualo uahuhutuko tar binabatang Krit. 14 Gisin ahik pah ka ualo baka me puhung barah, kare u manasar romo ngohina re popokoho per solihang, a romene ra kilain pare, “A touabuin,” ke me u bise taro tar parau i uantinaninar laur. 15 A parau ahik tun pah ke banot e ualo tutupe tar rom, maeit inggeim ke uabele uakeluk puk manasampesieim. 16 Gine king siaua pe taro inggeim tar toro gera kilain i Kauda, inggeim ke parakukuh uadeil pukusieim tar reih kai tar boutung panete gera reih teilin. 17 Gisine ra kalekinale tar parau, ka lolo uiloho tar parau tar roup mare popokoh. Gisina ka sokoro gete ulainir parau tar lolouon i Aprika, maeit ka uahiua tapokis toro uatabilang rom mare belbele hamasinir parau.
18 Nar boung a romo ke uleikintieh, doha butuana ke uleikintiehe pon, maeit gine ke liuo peon gisis ra kalekinale tar parau ka uakekena tar bakbaka uahiua manasa tar inete gera kihanga teilig. 19 Tar uatouononor marein, gisina ka baka uahiua manasa tar ineteng tar parau, o iauon, a roup, doha uatabilang rom meniampe tar turun. 20 Tar bureher marein, inggeim ahik pah king bang huara tar pisara mesir pitopit, kara rom, dohe popokoho dedempe. Maeit siokor inggeim ahik baka poluk pah mi ate pare, ge paring udeil.
21 A burehe manasar marein ke karuh, doho tamat ahik pah ra ein me niein, maeit Poul ke turane i uantinanin, kare kula pare, “Ge pakung longoro inggoum ku kula pe inggo pare, ahikieig pahi hiliu i Krit, inggoum pake siauasioum tar binaka uasaene, maene ke rouor inet. 22 Bo gine daan inggo u kula pare, inggoum mu pentampopokoh, teeit siokor inggoum mu turung udeil. A paraua puk manasampe tera turung mamantouoin. 23 Na boung, na anggelou Godener nana totoguo, doh gine ru kalekinaleio, ke me tur i tektekena totoguo, 24  * Apo 23.11kare me kula pare, ‘Poul! Ahik paho sokor! Ingga o la turung turumpe i uoum tang Sisa, doho tamatasine ra turung siokor udeil keipompe totomua.’ 25 Maeit inggoum ahik pah mu sokor, ge inggo pe u tagorong mana tang God pare, a mamang inetelik e la turung pokoso sirampene ka hire peio. 26  * Apo 28.1Bo inggeig puk paki uamaluana tar rom e u bisela tar parau me lolouona mari la horo inggeig me tor.”
A parau ke sa
27 Kaelainane nar uantinaninar boung tar uahangaul, doha uatoueitinar boung ke u pe rom, gine re u pelasieim tar teheng Adria, o tamatang kalekinale tar parau ka hagouo sira pare, a parau here ke uahuhut i kot. 28 Maeit gisina ka uahiuako i laur tar uahireng lolou, doh inggono ke uahire pare, inggon a toueitir hangaul pukur param re tunguna pe. Ahik paha puhung barah ke ualo per parau, gisina ka banga tagin poluk tar uahireng lolou, kara la ate poluk pare, inggon a touonor hangaul puk manasar param re tunguna pe. 29 Gisina ka sokoro geta ualoko i rana mo palau, kare tapolakar parau, maeit gisina ka baka uahiua toro toueit ro otane i mud tar parau, Gisina ka lotu pono mare marein uateuelon. 30 Gisiner tamatang kalekinale tar parau ka marang uedanga uanomo tar marang hiliu tar parau, gisina ka pepe boho pare, ra uahiua tar otane toro uamunar parau, bo gisina ka marang uahiua tar bout. 31 Doh Poul ke kula tar tamatang uoum keip tasir uiluiliatung mesir uiluiliatung pare, “Gera hiliuir tamatasine tar parau, inggoum ahik pah mu banotong udeil.”
32 Maeit gisisir tamatang uiliatung ka tokout tar uoho ger nilolo uakuse tar bout, kare punga uahiuar bout i laur.
33 Gitiempe re langlang liuo pe inggon, Poul ke ualahur tasisina ra ein, inggono ke kula pare, “Tar hangaul, doha toueitir marein gisiane kura karuh, inggoum ahik pah kung hagouo uaia, karung uangoul puk, ahik pah kung ein me niein. 34 Gine daan inggo u kula uapopokoho tamiuoum tar ein baka me siksikir niein. A niein pe tere uatampopokoho tamiuoum. Ge ahik pe me tang sioko tagigeig re turung kale uelmahingene daan.”
35 Song ke kaleono tar giniameher bereit, kare heir tar niuaha tang Godane i uoum tasisin, kare pis toro mahar, kare uakekena tar ein. 36 Gisina ka siokor hagouo uaia, kara siokor einingua. 37 Inggeimene ring siokor panete teil tar parau ke la matotosieim tar 276 uakapar tamat. 38 Tar binaka ka ein uamatoto baka peisisina teres nimalar, gisina song ka bakbaka uahiua tar ginameher raes-uit i laur mare mamaolo sikoror parau.
39 Gine ke la liuo manasa peon, gisin ahik pah ka bang paroko tar binabat, bo ka bang huara puk tar siokor tamiongon a ioniononan, doh gisina ka kula pare, ra ualo uahoroko tar parau tar buturuon. 40 Gisina ka siokor tokout liu tar ot, doh tar siokono pukumper binak, gisina ka luaka liu tapokis pono tar uoho geka uih tane bakaig toro habinar parau. Song ka reih kai pono tar uatabilang rom, kara uabangako tar parau i kot. 41 Bo a parau puk ke la horo kout tar lolou. O uamunar parau ko la horo uanon, doh ahik paho banoto tar in uain. Doho uakapisinar parau ko tapolaka siksikin re posposara per butuan.
42 O uiluiliatung ra marang uiliatung pous tasir karabususine tar parau mara hik me tansioko re uaene liu, kare ualo. 43 Bor tamatang uoum keip puk tasir uiluiliatung tere marang uaudeil tang Poul tar tur tane mara hikisina pah ra uakeluk teres ninaman. Inggono ke ualatoho baka uoum tas mai gera banoto tar uaen, kara la hung i kot. 44 Bosir bureheis ra turung uaene uahung keip tar mahmahar douk ue tar mahmaharanar parau. Tar hagarionene, siokor teasina uakapa ka la siokor uaene uahungumpe i kot. Ahik me tang sioko ke mat.

*27:2: Apo 19.29

*27:24: Apo 23.11

*27:26: Apo 28.1