28
Poul e uangoul tar tor i Malta
Gine king la siokor pokoso pe ko inggeim i kot, inggeim king siokor udeil, song king la ate pare, inggono ter tor gera kilain i Malta, * 2Ko 11.27O tamatang tar toron, ka ualasira tun tar niguata uaia tamiueim, gisina ka uout toro hue, kara siokor kilala tamiueim, teene re huana peon, kara malahong. Poul ke la kale randouk, kare me bakala toro hue, doha soiener sa ke hagouo tar uelsuk, kare hir tauete tur tar randouk, kare eitingua tar limanon. Tar binaka ka bangar tamatang tar tor re eit teil per soi tar limana Poul, gisina ke uelkule katongois pare, “A tamata dehene a tang haluh, gine ke uaudeil peionane i laur, a ualatut ahik dedempe pahe banot e uamaluana tatanono pare, e tua.”
* Mak 16.18Bo Poul puk ke kiaba bise liu tar soiane tar liman, kare la dudulaono toro hue, kara hikimpe pah ke hagouo sikoro baka mo momouh. * Apo 14.11O tamata ka la namanangua pare, inggon e turung isingir limana ue e turung mate ualutar, bo ahikimpe. Doh gine ka mahang bangbanga teil pesin, doh ahik me puh re pokoso tatanon, gisina ka uapalih teres ninaman, kara kula puk manasa pare, inggono ter godo noman.
Tar toron o moko ro mahar koto uleik menia toro um, o nanar tang siokor tamata uleiking tang gavaman, a hangana tang Publius. Inggono ke kilala tamiueim tena um. Inggono ke la kaueke uaia tun tamiueim e banoto tar touonor marein.
Tamanon e momouh rikinimpe toro uat, inggon e uelsukur tukunun, kare kalein ro silele uleik. Poul ke lekala iuma tar la banga tatanon, i muduhia ke lotu baka peon. Inggono song ke uaponola tar limana tatanon, kare uauia tatanon. Gine ke kotpokoso baka per puhon, o tamatang tar toro gera momouh ka la ponome, kara me siokor uauia ponois. 10 Gisina ka siokor ueltada tun tamiueim tar bureher hagar, doh gine ring kaleuatoro manasa pe inggeim tar panete poluk tar parau, gisina ka heir uamatoto tun tamiueim tar inete king malaraig pare, a tinamar tenami nila.
Inggeim king pokos i Roum
11 I muduhia tar touonor bialoko king uangoul pe inggeim tar tor i Malta, inggeim king panete tar siokor parau geke la boko uaouo pono tar torono tar pang romo uleik. Inggon a parauing Aleksandria, gane i uoum tar parauion ura tur teil nosira kaesar toking pouh gera hangas tas Kastor me poluks ger toking godong Roum.
12 Inggeim king la hung bak i Sirakius, karing uangoul baka tar uaniono tar touonor marein. 13 King ualo tur polukieim tar uanion, karing la hungungua tar uan ra kilain i Regium. Tar uagiamehenar marein, a romene re u turume tar pang makos ke u, maeit tar uatorikinar marein, song king la pokoseim i Puteoli.
14 Tar uanion, inggeim king la ueltupara tasir tamatang tagorong man, gisina ka kilangua tamiueim, karing la uangoul tagungua tasisina tar mouitir marein. Inggeim song king hiliu tar uanion, king lihila i kot, karing la pokos i Roum.
15 O tamatang tagorong manang Roum ka longoro pare, king la peme inggeim, gisina ka la tantane tola tar lele tamiueim. Gisina ka la tar puhung barah pon, song ka la ueltupar tamiueim, gisina ka la ueltupara to tamiueim tena buturung uabulbulaua Apius, doh tar uan ra kilain, Touonor Umang Pokos. Poul ke bang huara tasisin, kare uatakai tang God, inggono song ke hagouo uaia pon. 16 Gine king la pokoso pelaeim i Roum, Poul ka uamaluanampein e uangoulung pahen menia tar tang siokor tamatang uiliatung tar tur kaueke tatanon.
Poul ke la uelhire ualasir i Roum
17 I muduhia ke karuh baka per touonor marein king la pokoso pe inggeim, Poul ke kila toto tasir mamahoholiking tasir Ju. Gine ka la toto baka pesin, song ke kula Poul tasisina pare, “Ro bung tahig! Inggo ahik pah ku guata me puh tar touahiua tosnogio tamateig ue me inete me sa tar ueluelde tar niguatang tosnogio mahoheig. Inggo ka kuse toio i Jerusalem, kara ueliuimeio tar gavamaning Roum. 18  * Apo 26.31Gisina ka heheke totoguo, doh ka marang uamaluana totoguo, teene gisin ahik pah ka tupara me inete ku guata uasaio mara matoto ra uiliatung pousuio. 19  * Apo 25.11Bo o Ju puk ka ueluelde, maeit inggo ku malahir tar la tang Sisa tere ualongoro tar kedanga totoguo, ahik teilimpe me inete ru banotoio u tohotola tosnogo tamata katong. 20  * Apo 26.6-7Doh inggono ter tengkana tun maene ku dangata inggo pare, u menmene baka tamiuoum. Karu marang uaate tamiuoum pare, inggo ru uangoul keip pe tar tiein, teeit ri tagorong mana teil pe inggeigir Israel tang Iesu pare, ter Mesaia.”
21 Maeit gisina ka mene hahaua tang Poul pare, “Inggeimane ahik pah king kale mo sioko ro bolobol o la turume i Judia tar uahire tamiueim totomua, doh ahik ponompe me tang sioko tasisit ka la turume i Judia ke me ueluatata tamiueim ue ka me menmene uasa toane totomua. 22  * Apo 24.14Doh inggeim tering marang ualongoro tar haua ro marang meneia, ge inggeim pe king longoro tasir bureher tamata ra meneng ueluelde pe tar timuhur nitagorong manene ke kotpokos i Judia.”
23 Gisina ka ueluauiangua tar ueltupara tapokis tang Poul tar siokor marein, doh tar binaka ka lamesin, gisina ka burehe uain ka la peme tar buturene re uangoul Poul. Ke uakekena tur pe naliuo ke la tukampe nareiu, Poul ke mene uakalahar, kare uelhire tauete pono tasisina tena Nitoia God. Doh inggono ke uelhire tauete tur pono tar hangana Iesuane tena ualatut Moses menia pono tenas bolobolor propeit tang Iesu. 24 O gisiamehe tasisina ka tagorong man, doho gisiameh ahik dedempe pah ka tagorong man.
25 Gisina ke ueluelperere katongois, kara hilhiliu uatouk manasene re menmeneng uadouhina pela Poul pare, “A Iabena Dedeil ke uahire toro man o la toso bung tamamiuoum tar binaka ke kula pare, tang Aisaia ger propeit,
 
26 ‘O la tasir tamatasine, karo la kula pare,
Inggoum mu turung longor, bo ahik puk pah mu turung naman manate.
Inggoum mu turung bang huar, bo ahik puk pah mu turung bang parok.
27 Ge resi ninamana pesina ahik paha uia,
gisin ahik tun pah ra banotong longor.
Doh gisina ka uakut ponois mara hik pah ra bang huar.
Ter sa pare, geta banga keipisina tar matas, ra longoro keip tar talingas,
doh geta naman manate pon, kara tapokisime totoguo, song ru me uauiao tasisin.’ ” Aisaia 6.9-10
 
28 Temaeit Poul ke mene uadouh pare, “Inggoum mu ate manasa tar puh pare, God e marang uelkarus tasir tamat, na niuelkarus God e la tasir tamat ahik paho Ju. Gisina ra turung longor.” 29 (-)
30 Toro torik pe ro krismas, Poul ke uangoul tar uaniono tar uma re bulauain tar mamang bialokolik, kare kilola tena uma tas mais gera lang banga tatanon. 31 Doh inggon ahik tun pahe sokoro sikoro re mene tauete pe tena Nitoia God, kare ualasira pono tasir tamata tang Iesu Kristo ger Tamata Noman.

*28:2: 2Ko 11.27

*28:5: Mak 16.18

*28:6: Apo 14.11

*28:18: Apo 26.31

*28:19: Apo 25.11

*28:20: Apo 26.6-7

*28:22: Apo 24.14