25
Poul ke malahir tang Sisa tere tabila tar kedanga tatanon
A touonor marein kura karuh manasa ke pokoso pe Pestusane tar pang uan i Judia, inggono ke hiliu i Sisaria tar la taro i Jerusalem. * Apo 24.1Doh nosio uleikir patere mesir mamahoholiking tasir Ju ka lame tatanon tar me heir tatanono tenas nitohotola tang Poul.
* Apo 23.15Gisina ra malara uateuele ra ueliu tapokisimein Poul i Jerusalem, ge gisina pe ka namana tanika tar turung tur koutkout tatanono tar lele kara uiliatung pous.
Doh Pestus ke mene hahaua tasisina pare, “Poul deh ke karabus i Sisaria, doh inggon ahik pahi reh, karu la uahiua katongoko inggo tar uanion. Mu turung uamaluana pukumpe mo nomio mamahoholik gera turung la tagu totoguo mara la heir me nitohotola tatanon ge pare ke guatono me inete uasa.”
I muduhia ke uangoul tagu baka peono tar hangaulur marein tasisin, inggono song ke la uahiuako i Sisaria. Maeit tar uagiamehenar marein inggono ke kula tar tabilang kedanga tang Poul ra tabilain, kare ualatoho inggono tang Poul ra me uaturin i uoum tatanon.
* Apo 24.5-6Tar binaka ke me tur pe Poul i uoum tatanon, o Jusine ka la turuha i Jerusalem ka me tur uiloho tatanon, kara tohtohotola tatanono tar bureher niguata uasa. Bo gisina puk ahik pah ka uakalahara baka taninina pare, a man.
Song ke meneng uelturut katongoin Poul pare, “Inggo ahik tun matu guata me siokor inete me saane tenasi ualatutur Ju ue gane tar umang lotu ger dedeil, doh gane ponompe tang Sisa.”
Pestus ke marang uakeluk teres nimalarar Ju, maeit ke kula pare tang Poul. “Ingga o uauiampe tar la taro i Jerusalem mare tero la tur toa i uoum totoguo tar ualongoro tar nitohotolanine?”
10 Doh Poul ke mene hahaua pare, “Inggo gine manasa ru tur tar butur ku malahirin e kedanga to Sisar totoguo. Ingga o ate ponompe totoguo ahik pe matu guata me inete me sa tasir Ju. 11 Bo geku guato me inete me sa, dohe banoto pare, inggo ra uiliatung pousuio, inggo ahik pahu sokoro tar mat. Bo ge ahikir nitohotolanine ka heir taueteig paha man, ahik ponompe me tamata re banoto e kalaharain tar heir totoguo tasisin. Inggo u malara pare, Sisa re turung kedanga totoguo!”
12 I muduhia ke ueluatata keip baka pe Pestus mesno tamatang iate, inggono ke mene uakalahara tang Poul pare, “Ingga ko malahir o la tang Sisa, auia, ingga o turung lampe tang Sisa!”
Pestus ke uahire tang Agripa ger toia tang Poul.
13 I muduhia ke karuh baka per ginameher marein, Agripa ger toia me tatahinalik, a hangana tang Bernaisi kura me pokos i Sisaria tar lang ualasira tenasira niueltada tang Pestus. 14  * Apo 24.27Gine kura uangoul manasa pe rasina tar bureher marein tar uanion, Pestus ke ueluatata keip manasa tar niduhene tang Poul. Pestus ke kula pare, “Gane e uangoulur tang siokor tamata ke hiliu toin Peliks tar umang uih. 15 Tar binaka ku la taro inggo i Jerusalem, o tamata uleiking tasir pater, doho mamahoholiking tasir Ju, ka me uahire totoguo tar nitohotola tatanon, kara dangata menia tar marang tung pous tatanon.
16 Inggo ku hire tasisina pare, inggon ahik pah ter niguatang Roum tar heir tang hingiar tamata tar uelmahing tar binaka halana te tur i uoum tasisit ka tohotola tatanon. Kare inggon e banotompe tar uelturut katongoin tar nitohotolanin. 17 Tar binaka ka la tagu mesina totoguoane, inggo ku me uamoko puk manasampe tar puhono tar uagiamehenar marein, karu ualatouk pare, ra keipimein Poul i uoum totoguo.
18 Tar binaka ka tentur kair tamatasit ka tohotola tatanono tar men, gisin ahik pah ka tupara tatanono ke guata uasa me siokor ninamananit ku naman taginigio.
19 Gisina doh ka ueluelperere baka pukumpe mes inggono tar niguatang tenas lotumpe, kare tar tang siokor tamata geke mat, inggon a hangana tang Iesu. Bo Poul puk ke kula pare, ‘A tamatonene Iesu ke tua tapokis.’
20 Inggo ku uatoboul, kara hik pah ku naman manate hape maru kale uaia tar puhon, maeit inggo ku dangata tatanono ge pare malarono tar la i Jerusalem mara la kedanga toig na nitoholaon. 21 Bo gine puk ke malara peono tang Sisa tere kedanga tar puhon, inggo ku ualatoho puk manasampe ra uamokoiono tar umang uih e tuka tar binaka ru kula inggo ra keipiono tang Sisa.”
22 Song ke kula Agripa tang Pestus pare, “Inggo u marang ualongoro katongo tun baka tatanon.” Kare mene hahaua Pestus tatanono pare, “Ingga o turung ualongorongua roliuo tatanon.”
23 Tar uagiamehenar marein, Agripa me Bernaisi kura uatoro uaia tun tara tukunus tenasira gomonong toia, kaura lekeme ium menia pono tasir tamata uleikisisir tohangas, kare gisis ponor tamata uleikane tar uan uleik, ka me siokor lekameane tenas tine umar tamatang uakeis, maeit song ka keip ualekamein Poul tar uakelukumpe tena ualatoho Pestus.
24 Song ke kula Pestus pare, “Agripa ger toia, kare inggoumene rung uangoul tagu tamiueim, inggoum mu banga tar tamatene! O mamang Ju uakap ka dangata to totoguo i Jerusalem, kare gane ponompe i Sisaria, gisina ka kulkula ualeik pare, inggon ahik pahe banot e uangoul baka poluk. 25 Doh inggo ahik pah ku tupara me puh ke guata uasaion mare banoto pare, ra tung pousin, bo inggono puk ke malara pare, te Sisampe re me kedanga tatanon. Inggo ku namana puk manasa pare, ueliuila tatanon i Roum. 26 Bo inggo puk ahik dedempe me puh re kalahara tun maru bolola tang Sisa tar uahire tar puhon. Temaene ku ueliuimeo tatanonane tamiuoum, kare totomua pono Agripa ger toia mare song ra tuparain me inete tar tabilene, song ru bolompe inggo. 27 Ge inggo pe u namana pare, inggon ahik paha uia tun tar ueliu pukula tar tamata ger uih i Roum, doh ahik mata bolobolo uakalahar bakaigir haua ge guata uasaig.”

*25:2: Apo 24.1

*25:3: Apo 23.15

*25:7: Apo 24.5-6

*25:14: Apo 24.27