22
O uelhire uaranga toro niein uleik toro le
Doh Iesu ke guata poluk toro giamehe ro uelhire uaranga tasir mamahoholik pare, “A Nitoiang Heuene ra banotong uamisiana tolain tar toia geke pugul toro niein uleik tono ler tun ger bulout. O bureher tamata ka kilais, doh inggono ke ualatue tosno tamatang kalekinale tar la kilame tasir nikil ra lame tar binaka ro taliaha ro niein, bo gisina puk ka de mata lame. Maeit inggono ke ualatue poluk tasir gisiameher tamatang kalekinale, kare heir toro uelhire rone tasisin, ‘Mu la hire tasisitir nikila pare, rog nieino o taliaha manas. O bulumakau, doho katiuo ululeik uelhirisitier nouguo, inggeim king uiliatung pous manas, doha mamang inetelik a nikaleuatoro uakap. Mu lame toro nieinin toro le.’ Bo gisis pukur nikil ka mahang longoro tasisin, kara kalekinale dedempe tonoso kalekinale. A tang sioko ke la tena iom, doha tang giamehe ke la tena kalekinale tar situa. * Mat 21.35Doho gisiameher nikil ka kusa tane tasir tamatang kalekinale, kara guata uasa tasisin, kara uiliatung pous. Doh gitir toia ke nimalianantiehe tun, song ke ualatueono tosno tamatang uiliatung teka la uiliatung pous tasisinar tang haluh, kara ualuh meniangua tenas uanisin. Song ke kulono tosno gisiameher tamatang kalekinale pare, ‘O nieinin toro le rone ku puguluio o nikaluator, bo o tamata puk geku kilasio ahik paho tamata uaia tar lame. Temaene mung la puk manasoum toro lele uleik, karung kilame mo bureher tamata ueltebeir gerung ueltuparais.’ ”
10 “Temaeit ka la manasampesisir tamatang kalekinale toro mamang lelelik, kara la kilame tas mais ka ueltuparais, gisisiemper sa, karo uia. Ke pe teil per umang ein to, doh ke uoun tasir tamatasitir nikil. 11 Doh gitir toia ke leke manasampela tar la uelgumgum tasir nikil, kare banga tar tang siokor bulout ahik pahe hiku teil me hikhikung toro le. 12 Kare dangata tatanono pare, ‘Kaloug, hape ko leka pe me inggane iuma tar binaka ahik menang hikhikung toro le?’ Bo git pukur bulout ahik pah ke men. 13  * Mat 8.12; 25.30; Luk 13.28Doh gitir toia ke kula tosno tamatang kalekinale pare, ‘Uih tane tar toking pang limanon, doha toking pang keken, karung baka tauetela i kalahara tar kitkitupun, tar butur ra kiring tor tamat, teeit ra nimaliana pe, kare uelmahingis.’ ” 14 Doh Iesu ke la uelhire uakapa to pare, “Ge God pe e kila tasir bureh, bo e kedanga puk tasir gisiameh.”
A maning takis ra heirin tang Sisa ue ahik?
15  * Mak 3.6Doho Parisi ka hiliu bak, kara la uelhote uaouo, hape mara tutlour keip tang Iesu me puhpuhung dangat. 16 Song ka ualatuesina tosnosio tamatang uakuakeluk, doho gisiameher tamatasitie ra uoto uakeluk tang Herot ka la tang Iesu. Kara la kulasina pare tatanon, “Ir Tang Ualasir, inggeim mi ate pare, ingga a uauamana tun, doh toro man, ingga o uoto ualasira tena hagar uaia God, doh ahik paho sokoro me tamat, teene ingga ahik paho namana hape re baka per tamat a tohangana ue ahik. 17 Gon, hire tamiueim, hape ro namana pea? Tena ualatut Moses, auiampe ri heir pe inggeig tar maning takis tang Sisar ue ahik?”
18 Bo Iesu puk e atensioun manasa teres ninamana uasasin, kare kula pare, “Inggoumur tang kokop! Ae maene rung marang tutlouroum totoguo? 19 Ualasira totoguo tar mani nar takis!”
Kara kale ueleheirisina tatanono tar mani.
20 Kare dangata Iesu pare tasisin, “A poren, kara hangana maiene rung banga tosioum tar mani?”
21  * Roum 13.7Kara hire tapokisisina pare, “A porene, kara hangana Sisa.”
Song ke kula Iesu pare tasisin, “Uelik, heir tar ineter nang Sisa tang Sisa, karung heir tar ineter nang God tang God.”
22 Doh binaka ka longorosina tar puhene, kara lutarantiehe tun, song ka hiliu tatanon, kara la.
O Sadiusi ra tagorong boho tar nitua tapokis
23  * Apo 23.8Tar marein kompeon, o Sadiusi gera tagorong boh tar nitua tapokis tur toro mat, ka lame tang Iesu, 24  * Ual 25.5Kara me dangata pare. “Ir Tang Ualasir! Moses ke bolo toro uelhire sioun pare, ‘Gete mate liu me tamata tena kuah, bo ahik puk me tun, tahinon e turung le palih tar kuahene mare banotong uakotpokosono mo bung tuna tahinetie ke mat.’ 25 Sioun, o mouitir mamahialik ka uoto uangoulane, doh gitir uoum teke le, kare mat, bo ahik puk me tun. Doh gitir uatantorikin teke le palihingua tena kuahon. 26 Doha siokono dedemper hagar ke kotpokoso tar uatantorikin, doh tar uatantouonon, doh tasisina uakapa tununguamper mamahialik. 27 I muduhia ka mata uakapa baka pesin, kare mate ponor kuah. 28 Gon o hire, gitie ka siokor le pesina tatanon, doh tar marein ra tua tapokisir mat na turung kuaha mainguaon?”
29 Kare hire tapokis Iesu tasisina pare, “Inggoum deh mung tele tono uelhire God, temaeit mung uatoboul katongosioum, karung tele pono tena nitampopokoho God. 30 Binaka ra tua tapokis turur tamata toro mat, o bulout doho kuah ra turung misiana tasir anggelousinah i Heuen, doh ahik pah ra le. 31 Doh tar puheit rung dangataioum tasir mate ra tua tapokis. Inggoum kung timana manasa tar haua ke hirein God tamiuoum. Inggono ke kula pare, 32  * KT 3.6; Mat 8.11‘Inggo ter God a nang Abraham, doha nang Aisak, doha nang Jekop.’ Ge inggono pe ahik pah nas Godor mat, bo nas Godor tua.”
33 Doh tar binaka ka longoror manai tar puhonene, kara lutarantiehe tun tena niualasiron.
Hingiar ualatutur nang God ger uleikintieh?
34 Doh tar binaka ka longoror Parisi pare, Iesu ke uapepe bukubuk tasir Sadiusi, kara la toto tokah. 35 Doha tang sioko tasisin a tang iate tena ualatut Moses ke dangata tar puhung dangata tar uatolaua tatanon. 36 “Ir Tang Ualasir, tena ualatut God hingiar ualatutur uleikintieh?”
37  * Ual 6.5Kare hire tapokis Iesu pare, “ ‘Inggoum pakung malauelhir tar Tamata Noman nami Godoum tar balamiu uakapa tun, doh tar iabeimiu uakapa tun, doh teremi nihagouo uakapa tun.’ 38 Inggonene ter uakikilanganar ualatut, kare ter uleikintieh uain. 39  * NKP 19.18; Mat 7.12Doha uatorikina ter siokono sira kompe tatanono pare, ‘Inggoum pakung malauelhir toso uanotoumiu misiana rung malauelhir katongo pesioum.’ 40  * Roum 13.10; Gal 5.14Rasinar toking puh rasine teura uatengkana tar mamang uelhireng ualatutulikir nang Moses, doh nas niualasirar propeit.”
Iesu ke dangata tasir Parisi tar tamata ger Kristo
41 Tar binakene ka uiliodoutur Parisi, kare dangata Iesu pare tasisin, 42  * Jon 7.42“Hape rung namana peoum tang Kristo? Hingia ro bungun ke la turion?”
Kara hire tapokisisina pare, “Inggon e la tur toso bunguna Debit.”
43 Kare dangata Iesu pare, “Doh ae maene ke ualasirar Iabena Dedeil tang Debit tar kila tatanono pare, a Tamata Noman. Debit pe ke kula pare,
 
44  * Mat 26.64‘God ke kula pare tenag Tamata Nomano,
tabilane tar pang mua totoguo
e tuka getu uamoko tosnongo uelmatana ra me hatup uahiua tar kekeimua.’ ” Ker 110.1
45 “Doh gete ke kila Debit tatanono pare, A Tamata Noman, hape maene e uatuna Debit tatanon?”
46 Doh ahik hagar me kaluasisina ke banotong uelhire hahaua tar puhonene tang Iesu, doh teka tuka tur tunungua ponompesina tar binakon, ahik me tang sioko ke ongolo tun tar dangata tang Iesu me puhung dangat.

*22:6: Mat 21.35

*22:13: Mat 8.12; 25.30; Luk 13.28

*22:15: Mak 3.6

*22:21: Roum 13.7

*22:23: Apo 23.8

*22:24: Ual 25.5

*22:32: KT 3.6; Mat 8.11

*22:37: Ual 6.5

*22:39: NKP 19.18; Mat 7.12

*22:40: Roum 13.10; Gal 5.14

*22:42: Jon 7.42

*22:44: Mat 26.64