15
Iesu ka keipilain tang Pailat
* Luk 22.66Doh naliliuolik tun o patere uleik, o mamahoholik, doho tamatang ualualasira tar ualatut, mesir kaunsil uakapa ka uelhoute manas, kara uih tang Iesu, song ka keip tatanono ka la heir tang Pailat ger gavana. Doh Pailat ke dangata tatanono pare, “Ingga tenas toiar Ju?” Kare mene hahaua Iesu pare, “Aa, te paar, git ro kula pea.”
Doho patere uleik ka siokor tohotonguala tar bureher inete tang Iesu. Kare dangata poluk Pailat tatanono pare, “Ingga ahik paho bonot o mene hahaua tasisin? Ge ingga pe ko longoro manasa tar bureher puh ka tohotohaig totomua?” * Ais 53.7; Mak 14.61Bo Iesu puk ahik pah ke mene hahaua mo sioko ro uelhirenit ka meneig, doh Pailat ke lutarantiehe tun.
Doh tar mamang krismasilik toro niein uleikeit, nas niguatar Ju pare, Pailat e uatauete tar tang siokor tamatane iuma tar umang uih, bo e uakeluk puk teres nimalarar Ju, hingiar tamata ra malauelhirinisina tere tauet. Doha tang siokor tamat a hangana tang Barabas tere uangoul pono tar umang uih mesir gisiamehe geka uiliatung keip tar gavaman, kara tung pous tasir tamata tar uiliatunguon. O tamata ka me uelpokos, kara dangata tang Pailat tar guata re uoto guatang sioun pe. Doh Pailat ke uelhire hahaua pare tasisin, “Inggoum mu malara totoguo u uatauete ueleheir tamiuoum tenas toiar Ju?” 10 Teene Pailat ke ate manasa pare, gisinar patere uleik ka gehentiehe tang Iesu, temaene ka tanganasina tatanono tang Pailat. 11  * Apo 3.13-14Bo o patere uleik puk ka uatentur tar balasir manai pare, kara kila ualeik tang Pailat mare uatauete ueleheir tang Barabas tasisin. 12 Kare dangata poluk Pailat tasisina pare, “Bo ahaua paku guataio tar tamatene rung kilaioum nas toiar Ju?”
13 Doh gisina ka kula ualeik poluk taro tatanono pare, “Tina tatanono tar korose!”
14 Kare dangata poluk Pailat tasisina pare, “Ae? A hauar niguata uasa ke guataion?”
Bo gisina puk ra kulkula ualeikintiehe tun pare, “Tina tatanono tar korose!”
15 Doh Pailat e marang uauaha pono tasir manai, temaene ke uatauete ueleheiriono tang Barabas tasisin. Kare tangana tang Iesu tasir soldia ra kalkalopis tatanon, kara la tina tatanono tar korose.
O tamatang uiliatung ka uauanete tang Iesu
16 Maeit o tamatang uiliatung ka keip tang Iesu tar buturane i morene tar uma uleik ger nang gavana, kara kilame tasir gisiameher tamatang uiliatung. 17 Doh gisina ka uahiku tang Iesu toro hikhiku o tabeliah, kara tuha toro taku misiana tono takur toia, ka tuhain toro uoho ueluelhung, kara uamokoin toro luna Iesu. 18 Gisina ka uakekena tar kula tatanono pare, “Auia tun, aliuo tun! Nas toiar Ju!” 19 Gisina ka guata uaburehe paar, song ka halhaluh toro lunono tar puhung pata, kara loulou ponoin, kara hatup uahiu i kot, kara dumdumata uapoul pon tatanon. 20 Doh tar binakene ka la uakapa manasa pesina tar uauanet, song ka kale liuisina toro hikhiku rone ro tabeliah, kara uahiku poluk toro nanon, song ka keipin i kalahara mara la tinasina tatanono tar korose.
Iesu ka tinain tar korose
21  * Roum 16.13Gisina ka la ueltuparangua tar tang siokor tamata ke la uelsiaue to tasisinane i kalahara tasisin, inggon a hangana tang Saimon ger peng Sairin. Doho tamatang uiliatung ka petutupe tatanon, ke huata tena korose Iesu. Inggono Saimon tera tamas Alesander me Rufus, doho soldia ka kula tutupe tatanono tar huata tena korose Iesu. 22 Gisina ka keip manasako tang Iesu tar butur ra kilain i Golgota, a tengkanar hanganar buturuono ra kilain, na butur ro lakok. 23 Doh gisina ka marang heir tang Iesu tar bino a nihouara tar marasin ra kilain, a mur, bo inggono puk ke de, ahik mete inum 24  * Ker 22.18Song ka tinasina tatanono tar korose, kara ueluelpeikie tena gomonono tar pilai laki mara ate hingia ro mahar gomono ro la tang mai.
25 Inggona 9 kiloko naliuoene ka tine taneiono tar korose. 26 Doh gisina ka bolo tar puhung uelhireng uaate, kara uamokoin i rana tar korose. A puhung uelhireon e kula pare, “Nas toiar Ju.” 27 Doh tar binakono ka tinasina tang Iesu tar korose, gisina ka tina pono tar tang torikir ueuenau, a tang sioko tar pang muahia tang Iesu, doha tang giamehe tar pang kais tang Iesu. 28  * Ais 53.12Doh no uelhire God ge ka boloin sioun, roon ko pokoso toro man, “Gisina ka kedanga tagu tatanon tasir tamata uasa.” 29  * Ker 22.7; 109.25; Mak 14.58Doh gisisir tamata gera la siausiauala, ka menmene tenas meneng uelsigala tatanon, kara bilbile tar lus, kara kula pare, “Tieh! Ingga ter tamatang mamantouo tar umang lotu ger dedeil, karo tuha tapokis poluk tar touono pukur marein. 30 O uelkarus katongoia, karo hiua liu tar korose!”
31 Doho patere uleik mesir tamatang ualualasira tar ualatut ra guata pono tar siokonar niguat, ra ueluanio pe tatanon, kara kula pare, “Inggono ke uelkarus tasir gisiameh, bo ahikiono pehe banot e uelkarus katongoin! 32 Ti uamaluana geri banga bakeig ge pare ter Kristoene, kare nas toiar Israel gete hiua liu turono tar koroseene daan, inggeig song ri tagorong mana tatanon.” Doh rasiner toking tamata geka tine taguis tang Iesu, rasina kura uelsigala pono tatanon.
Iesu ke mat
33 Doh nar marein uleik nar 12 kilok, a kitup ke kokop tane tar pang uan uakap, ke la tuka nar 3 kilok nar moloi. 34  * Ker 22.1Doh tar binakon, Iesu ke kaling ualeik pare, “Iloi, Iloi lama sabaktani.” A puhung uelhireon e kula pare, “Nagu God, Nagu God, ae maene ko hiliua totoguo?”
35 O gisiomeher tamatasine ra tur uahuhut ka longor, kara kula pare, “Ualongor! Inggon e kilkila tang Elaija.” 36  * Ker 69.21Doha tang siokor tamata ke ualo la, kare la kale tar mahar kekebul, kare uahu tar bino ueltek, kara uamokoin tar puhun douk, kara hue kai taroin tang Iesu mare inum. Doh gitir tamata ke hire pare, “Halan! Ti banga baka gete lame Elaija e me louh uahiua tatanon.”
37 Doh Iesu ke kaling ualeik, kare mat. 38 Doho mahar gomono uleik gero kus ium tar umang lotu ger dedeil ko takih polaka tur i ran, ko me tuk i kot. 39 Tar binakonene ke mata Iesu, a tang siokor tamata uleik tasir uiluiliatung gere tur i uoumuhia tang Iesu, ke longoro tar kaling ualeik, kare banga tatanono ke mata pe, kare kula pare, “O mana tun, inggonene ter tun a God!”
40  * Luk 8.2-3Doho gisiomeher kuaha gera uangoul pono ka bangbanga tur i reh. A tang sioko tasisin, Maria ger peng Magdala mes nu Maria tinana Jems ger uakeluk, doh Joses, kare Salome. 41 Gisina ro kuahasine teka uakeluk turume tang Iesu i Galili, kara poulpoul pono tatanon. Doho burehempe ro kuaha geka la tur tagume tatanon i Jerusalem, gisina ra uangoul pon.
Iesu ka keuin
42 A mareinionene ter Mareining Kaleuatoro tar Mareining Pepe Uah,* Tar Mareining Kaleuator tar Mareining Pepe Uah ter Fraide. doh inggono ke moloi uakapa manas. 43 Te maeit Josep ger peng Arimatea ke ongol, kare lame tang Pailat, kare me dangat e marang kale tar tukununa Iesu. Inggono Josep a tang siokor tamata uleik pono tar kaunsil, doh ra ueltada ponoin. Doh inggono ter tang sioko re uanguangoul pono tena Nitoia God. 44 Doh Pailet ke lutara ke longoro pe tang Josep pare, ne Iesu ke mata manas, kare kila me tenas tamata uleikir tamatang uiliatung, kare me dangata tatanono pare, “Iesu ke mata nomanampe, ue ahik?” 45 Doh gitir uleiking tasir uiluiliatung ke hire tapokis tatanono pare, “Aa, inggono ke mata dede manas.” Te maeit ke uauia Pailat tang Josep e la kale tar tukununon. 46 I muduhia Josep ke la bulaua toro gomono gaugauil, song ke la louh uahiua tar tukununon, kara gomoin, kara la uamokoin toro lebanga ka kohoinane tar palau. Song ke tula uatagegelelaono Josep toro palaua uelik toro matana ro lebang 47 Doh Maria Makdala me nu Maria tinana Josep kura banga pono tar butur ka uamokoin Iesu.

*15:1: Luk 22.66

*15:5: Ais 53.7; Mak 14.61

*15:11: Apo 3.13-14

*15:21: Roum 16.13

*15:24: Ker 22.18

*15:28: Ais 53.12

*15:29: Ker 22.7; 109.25; Mak 14.58

*15:34: Ker 22.1

*15:36: Ker 69.21

*15:40: Luk 8.2-3

*15:42: Tar Mareining Kaleuator tar Mareining Pepe Uah ter Fraide.