6
A giniameher ualatut poluk
* Epe 6.5O tamatang tagorong mana tang Kristo, gesir karabus paka ueltadantiehe tun tosnosio tang kauek, maeit ahikir hangana God pah ra menmene uasain, kara haua geki ualasiragieig. * Plm 16Geta tamatang tagorong mana pono nang tamatang kaueka tang Kristo, ingga ahik paho namana pare, a uanotoum tatanon, kara hikingua paho ueltada tatanon. Ingga o kalekinalentiehempe, ge ingga pe o poul toso bung uanotoum, gisin o tamatang tagorong mana tang Kristo, doho malauelhir pono tasisin. Gininanine ter inete ro ualasiragia, karo mene uapopokoho tun tasisin.
A niualasira ger boh, doho uaha mani
* Gal 1.6-9Gete me tang sioko re ualasira me giniamehe siokor niualasir, doh ahik pono pahe uauia tar uakeluk tono uelhire Iesu Kristo ger Tamata Noman, doh tar niuangoulur uia ger nang God, a tamaton e uakai kompein, ahik me inete re atein, kare marang uelperer, kare marang uelkoi tar tengkanar puhung uelhire. Gininanine e uakotpokosongua tar ueluelgehe, kara ueluelkoi, kara ngur tasir gisiameh, kara uelsae. * 2Ti 3.8; 4.4; Tai 1.14Gisinar tamatasin ra uoto uakotpokoso kompe tar nitabila uasa, kara uelperer, ahik pah ra banoto ra ate a hauar uia ue a hauar sa, doh ahik pah ra ate tagu toro man. Gisin ra namana ra uauaha tang God, kara ueltada tatanon mara kale menas bureher inet.
* Pil 4.11-12; 1Ti 4.8; Hib 13.5Bo tar uauaha tang God, doh tar ueltada tatanon, e uatang inete tun tagigeig geti unga uaha tun tar haua ki kaleig. * Job 1.21Ge inggeig pe ahik pahi kale teil me inete ki pokoso peane i kot, doh ahik pono pahi matotong kale teil me inete geti mat. Inggeig i turung uaha gete megi niein, kare nagi gomon, teeninanine tere uauaha tagigeig. Bo gisis ra malara menas bureher mani ra turung punga tar uatalaua ger sa, kare kusais tar ninamananiner sa, kara nimalara uasa gere reih uahiua tasisin, kare uasuasa tunungua tasisin. 10  * Epe 5.5Ge o uaha mani pe tere tengkana tur dedemper mamang niguata uasalik. O gisiamehe ra malauelirintiehe tun tar puhon, kara turung tar mud tar nitagorong man, kara huata teilingua tar bureher niduh.
Poul ke uatagin tang Timoti
11  * 2Ti 2.22Bo ingga Timoti a tamat a nang God, ualo liu tar niguataniner sa, karo uakeluk uaia tun tar niguataniner kodkodoh. Doho uakeluk tena nimalahir God, doha nitagorong man, malauelhir, huata tar niduh, karo uanguangoul sikor. 12  * 1Ko 9.25-26; 2Ti 4.7Uiliatung uapopokoho tar uiliatung ger uia tar haua ri tagorong mana teilisieig, karo uoho uanono tar nitua gere moko dede geke heirin God totomua tar binaka ko hire luaka to tuna tar matasir manai toro man. 13  * Jon 18.36-37Inggo u kula uapopokoho to tunumpe totomua tar matana God geke heir tar nitua tar mamang inetelik, doh tar matana Iesu Kristo geke hire luaka tun toro mana tang Pontius Pailat. 14 Inggo u kula uapopokoho tun totomua tar uakeluk uelhir uaia tar ualatohonin, maeit ahikia pahe kusaia ue ra tohotolaia me puh e tuka gete tapokisime Iesu Kristo, 15  * UGO 17.14gere turung heirihain God tar binaka geke uamatotoin. Uatakai tatanon ger tang Kaueke ahik me tang giameh, kare nas Toiar toia uakap, kare nas Tamata Nomanar tamata uakap. 16 Inggono te me pahene manasampe ahik pahe matotong mata tagu, inggon e pepe tar luh ger balantiehe tun, ahik me tang siokor tamata re matotong la uahuhut, doh ahik me tamata ke bang ue e banotong banga tatanon. Ueltada dede tatanon, ge inggono pe a toia uleikane i kot, kare na nitampopokoho gere moko dede. O mana tun.
17  * Luk 12.20-21Timoti, ingga o kula uapopokoho tun tas mais nas burehentieher maniene daana i kot, gisin ahik pah ra kai, kara tagorong mana teil tar mani ge ginina pe e uoto kap, bo gisin paka uamoko kompe teres nitagorong mana tang God gere matoto teil tun, kare heir tagigeig tar mamang inetelik ri malaraig mare uauaha tagigeig. 18 Ualatoho tun tasisina tar guata tar hagarininer uia, kara guata tar burehentiehe tunur ineter uia, kara turung liliaheir, kara uauia tar bul tenas mamang inetelik tang mai re katup. 19  * Mat 6.20Doh tar hagarionene, gisina ra turung patoho tar inete ger i rana uainir bulauan, ngohina tar tengkanar niuangoul i uoumuhia, kara kale uanono dede tar nitua nomana tun.
Na uadouhinar uelhire Poul tang Timoti
20 Timoti kaueke uaia tun tar haua ke heirin God totomua. Tur gele liu dede tar menemenenine re la tur i kot ger tabo tengkan, kara hik pahe ueltada tang God, doh tar uelperere tar inetenine ra kilaig pare, a niate uleik, bo ahik puk paha man. 21  * 1Ti 1.6; 2Ti 2.18Ge o gisiamehe pe ka uakeluk tananin, kara hiliu tar nitagorong mana tang Kristo.
A hamhamasar nang God e moko tamiuoum uakapa tun.

*6:1: Epe 6.5

*6:2: Plm 16

*6:3: Gal 1.6-9

*6:5: 2Ti 3.8; 4.4; Tai 1.14

*6:6: Pil 4.11-12; 1Ti 4.8; Hib 13.5

*6:7: Job 1.21

*6:10: Epe 5.5

*6:11: 2Ti 2.22

*6:12: 1Ko 9.25-26; 2Ti 4.7

*6:13: Jon 18.36-37

*6:15: UGO 17.14

*6:17: Luk 12.20-21

*6:19: Mat 6.20

*6:21: 1Ti 1.6; 2Ti 2.18