3
Inggeig i kaueke tar mene ri meneig
Ro bung uanotoug, ahik pah mu siokor kotpokoso pare, o tamatang ualasir i lolono tar lotu, ge inggeig peene ri ualasir, e turung bangeahantiehe tunis God tar binaka re bang kedanga tasir tamat.
A bureher binak, inggeig i uoto punga tar guata tar niguata uaia, kari guata uasa. A ineteninanine e uoto kotpokoso tagigeig uakap, bo gete kaein me tamat a kodkodoho uakapa na men, inggon a tamata uaia tun, dohe banot e kaueke tar tukununa uakap. Ualongor! Geti uamokeig mo mahar haene tar uauanar hos, inggeig i banotong reih kari uakauiuir tar tukununa uakapono tar butur ri malaraieig e laon. Namana tar parau a uleikintiehe tun, doha ualihinon a kikitilikintiehe tun, bo e banotong uakauiuir pukuono tar parau tar butur re malarainir tamatang uakapis e laon, gitiempe geta uleikir rom.
Ter siokono kompe a uauan, a kikitilik tun tar tukununar tamat, bo a uleik tun pukumper hagar uasa re uoto guataig. Namana tar tatangouono ger kadkadak, e banotong luh uakapa kompe geto tentur tur mo tukun o hue me sikir kapopoton. * Mat 12.36-37; 15.11,18-19Doha uauana te misiana toro hue. Inggono misiana tar pang uan ger uoun tar niguata uasa. I lolono tar giniamehenar mahar tukunun, inggon e mamantouo tar udeilinar tamat, e la kotpokos a tamata uasa, kare uakotpokoso tar bureher niguata uasa tenagi niuangouleig misiana toro hue rotie ro ualuh uakapa tar mamang inetelik. O hue roono tero hueng Hel.
O tamata ra banotong uelpurapur, kara kaueke tasir kahakahar inete ra uangoulane i kot. O inete sira pare, o tetiau, o soi doho mamang inetelik ra uangoul i laur. * Roum 3.13Bo ahik puk me tang siokor tamata re banotong kaueke tar uauan. Inggon a inete uasa, kara mahang uamahanam, kara uoun tar bilih uasa. Inggeig i uatakai keip tar uauagig tang God a Tamagigeig, dohi mamantouo keip pono tar uauagig tasir tamata gesir nitouo sira tang God.
10 Ter siokon siounumper uauanonene re uoto tauete turuhar mene uaia doha soul. Ro bung uanatoug, a niguata deheninanine paka hik tun pahe kotpokos! 11 A kodomo mer teh ahik pahe banotong reih tauete turig me siokon siounur tung. 12 Doh ahik me tamata re banotong lous tur me uauana ro maranga toro kuen ue me uauana ro kaloko toro marang. Ter siokono sira kompe, a nor ahik pahe banotong uana kai tar kodom.
A ninamana uaia e la tur tang God
13 Gete kaein me tang sioko tamiuoum na ninamana uaia, kara naman manate, inggono pake ualasira to tena niuangoul uaia, doh na niguata uaia menia tar niguatar hamhamas gere la tur tar ninamana uaia. 14 Bo getung uoto gehe uasa tunuoum tasir gisiameh, doh gete tar mamang binakalik mu uoto siroum me lel ue me hararing uairana katongosioum, ahik pah mu uasala teremi ninamana uaia ge a boho penin. 15 Ge a niguatang gehe penin, kara niguatang kapipis, ahik pahe la turuha i Heuen, bo a nanar uanene i kot. Doh inggon e la tur tar nimalahir uasa re tentur tur pe tasir tamat, dohe la tur tasir liouana uasa. 16 Ge a mamang buturulik pe gere mokor niguatang geh doha niguatang kapipis, a buturunin ra tupara toinir nitabila uasa, kara mamang niguata uasalik.
17 Bor ninamana uaia gere la tur i Heuen te pare, uakikilangan a ninamanar delauan, kara tang uelhiarou, a hamhamas, e uoto longoro tenas ualatohor gisiameher tamat, a uoun tar niueldolom, kare uoto uakotpokoso tar kukuananar uia. Kare uoto guata uauelmatout tar siokonor hagar tasir tamata uakap, doh ahik pahe guata kokopo tar inet. 18  * Mat 5.9; Hib 12.11A tamatang uelhiarou e uoto lebe tar uatuna ro hiarou, kare uakotpokoso tar nitabila uaiar nang God.

*3:6: Mat 12.36-37; 15.11,18-19

*3:8: Roum 3.13

*3:18: Mat 5.9; Hib 12.11