21
Iesu ke uamakahain tasir mouitir tamatang uakuakeluk
Iesu ke uamakaha uagiamehe polukin tosno tamatang uakuakeluk tar tektekener kodom i Galili. A puhono ke kotpokoso tun pare, Saimon Pita, Tomas gera kilkilain tang Didimas, Nataniel ger peng Kena tar pang Galili, kara toking bulout ger toking tuna Sebedi, kara tang torik baka polukur tamatang uakuakeluk.
* Luk 5.4-7Tar uakikilan, Saimon Pita ke kula pare, “Inggo u la uekih.”
Kara siokor kulasit ro uanotonono pare, “Inggeim mi la tagu totomua.” Temaeit gisina ka la siokor huangua tar bout. Bo gisina puk ka uakapa tar deilir boung ahik pah ka uahua baka mo ian.
Doh gine re kih pehainir uagah, Iesu e tur manasane i teh, bo no tamatang uakuakeluk pukuon ahik pah ka ate pare, inggono te Iesu. Song ke dangatono tasisin, “Ro bung kaloug! Ka hua baka mo ian?”
Kara hire tapokisisin, “Ahik tun!”
Kare hireono tasisin, “Mu baka uahiua tar ubene tar pang muahia tar bout marung uahuaoum mo sisiokon.” Temaeit gisina ka uahiua tar uben, kare puluhis tar reih kai, teeit o burehentiehe per iana ka hua.
* Mat 14.29; Jon 13.23A tang siokor tamatang uakuakeluk gere malauelhirintiehe tunin Iesu ke hire tang Pita pare, “Gine bo ter Tamata Noman.” Bo tar binaka pukuon, Pita ke kale liu tono gomon, doh gine ke longoro pe Pita pare, inggono ter Tamata Noman, inggono ke gomo tapokisin tono gomon, kare siak i laur. Doh gisisir gisiameher tamatang uakuakeluk ka reih uahung keip tar bout tar ubene ke uoun tasir ian. Gisin ahik pah ra uairehe tun tar papadakan, inggono gane kompela tar gagauilin ngohina pare, a 100ir mita.
Doh tar binaka ka hung manasasin i kot, kara la hiu, gisina ka banga toro hue o kakauer, kare rikin teilir ian, kara bereit. 10 Song ke kula Iesu tasisina pare, “Keipime mo gisiameher ianasit, kung nihing uahuais.” 11  * Luk 5.6Saimon Pita ke boun tapokisitig tar bout, kare la reih rurus keip uahunguha tar ubene tasir ian. Inggonor ubene ke uoun tun tasir iana uleik kaelais tar 153ir. Gisin o burehentiehe nomana bo ahik puk pah ka raprapata tar uben.
12 Kare kula Iesu tasisina pare, “Mu lame, karung me ein.” Doh ahik me tang sioko ke ongolo tar dangata tatanono pare, “Ingga mai?” Teeit gisina ra ate inggono ter Tamata Noman. 13 Maeit song ke la kale Iesu toro bereit, kare heir tasisina, kare guata sira poluk paara tar ian.
14  * Jon 20.19,26Inggonene ter uatouononor binaka manasa ke uamakaha katongo pein Iesu tosno tamatang uakuakeluk i muduhia ke tentur tapokis pe toro mat.
Iesu ke menmene tang Pita
15 Tar binaka ka ein uakapa manasasin, kare dangata Iesu tang Pita pare, “Saimon Pita, ingga a tuna Jon, ingga o malauelhirintiehe nomanampe totoguo tasisine?”
Kare hire tapokison, “Aa, Tamata Noman, ingga o ate pare, inggo u malauelhirintiehe tun totomua.”
Kare kula Iesu pare, “Ualaein tosnogo tunar sipsipo.”
16  * Apo 20.28Kare dangata uagiamehe poluk Iesu, “Saimon, ingga a tuna Jon, ingga o malauelhirintiehe nomanampe totoguo?”
Inggono ke hire tapokis poluk pare, “Aa, Tamata Noman, ingga o ate pare, inggo u malauelhirintiehe tun totomua.”
Kare kula poluk Iesu, “Kaueke tosnogo sipsipo.”
17 A uatouonono manasa ke dangata poluk Iesu pare, “Saimon, ingga a tuna Jon, Ingga o malauelhirintiehe nomanampe totoguo?”
Pita ahik manasa pahe uaha uaia tun, teeit ke dangata uatouono tun pe Iesu tatanono pare, “Ingga o malauelhirintiehe nomanampe totoguo?” Temaeit ke kulanguaono tatanono pare, “Tamata Noman, ingga o ate tar mamang inetelik, karo ate pare, inggo u malauelhirintiehe tun totomua.”
Kare kula Iesu tatanono pare, “Ualaein tosnogo sipsipo. 18 Doh inggo gine ru hire tun totomua toro man. Tar binaka ro kalana ingga, ingga o uoto hiku, karo loho katongo, karo sabala ueltebeir tar butur ro malarain, bo tar binaka puk ro mahoho manasa, ingga o turung hue ueleheir tar limoum, kare me tamata sioko re uahiku, kare ualoho ueleheir totomua, kare uoum keip totomua, kare sabala keip totomua tar buturene ro deia mato la.” 19  * Mat 16.24-25; 2Pi 1.14Iesu ke mene puk pare, mare ualasira hape re turung mate pe Pita tar uatakai tar hangana God. Song ke kula Iesu tatanono pare, “Uakeluk totoguo.”
Iesu mesno gisiameher tamatang uakuakeluk
20  * Jon 13.23-25Pita ke uageg, kare banga tar tang siokor tamatang uakuakeluk gere malauelhirintiehe tunin Iesu, re la uakeluk peme tasrasin. (Doh inggono te geke uain uahuhut ponola toro luna toro uaruarono Iesu, kare dangat, “Tamata Noman, maiono re turung tangana totomua tasir uelmatan?”) 21 Doh ke banga pe Pita tatanon, kare dangata tang Iesu pare, “Tamata Noman, hape tar tamatene?”
22 Iesu ke hire tapokis tang Pita pare, “Ge pakene u malaro inggono pake tua dede e tuka tar binaka ru la tapokisimeo, doh inggon ahik paha ineteng totomua, ingga o uakeluk totoguo.” 23 Temaeit o ueluatata ko haiala ueltebeir tosno tamatang uakuakeluk Iesu pare, a tamatang uakuakelukonene ahik pahe turung mate tagu. Bo Iesu puk ahik pah ke kula tatanono pare, ahik pahe turung mata tagu, inggono ke kula pare, “Ge pakene u malaro, inggono pake tua dede e tuka tar binaka ru la tapokisimeo, doh inggon ahik paha ineteng totomua.”
24  * Jon 19.35Doh inggonene ter tang siokor tamatang uakuakeluk ke menmene tar ineteninanine, kare ter tang sioko pono ke bolo uahiua taninin. Doh inggeig i ate pare, a haua ke hiregion, ginina man. 25  * Jon 20.30Bo a burehe nomanamper giniameher inete ke guataig Iesu ge pakene ra bolo sisisioko uahiua uakapa tuniginin, inggo u namana siro pare, a mamang buturulikane koto pake matoto leue uakapa tar uamoko tar bolobolonin.

*21:3: Luk 5.4-7

*21:7: Mat 14.29; Jon 13.23

*21:11: Luk 5.6

*21:14: Jon 20.19,26

*21:16: Apo 20.28

*21:19: Mat 16.24-25; 2Pi 1.14

*21:20: Jon 13.23-25

*21:24: Jon 19.35

*21:25: Jon 20.30