20
Nosio tamata uleikir Ju ka dangata tang Iesu
A siokor binakene re ualasira to pe Iesu tar buturung uelpokosane iuma tar umang lotu ger dedeil, inggono ke la mene tauete toro Uelhire Uaia, doho patere uleik mesir tamatang ualualasira tar ualatut, karo gisiamehe ponor mamahoholik ka siokor lame tatanon, kara kula tang Iesu pare, “Hire tamiueim tang mai ke uatohangana totomua, doh mai ke heir totomua tar nitampopokoh, maeit ko guata tar inetenine.”
Kare mene hahauono pare, “Inggo u dangatangua pono tamiuoum tar nidangat, mu hire totoguo, mai ke heir tar nitampopokoho tang Jon tar uahuhu tasir tamat, God ke heir ue o tamata puk.”
Gisina ka ueluelmene katongois pare, “Hape geti mene hahaueig pare, a nitampopokohor nang Jon e la tur tang God, song re turung dangatono tagigeig pare, ae maeit ahikioum matung tagorong mana tatanon? Bo geti kula hahaueig pare, a nitampopokohoneit tang Jon e la turume tasir tamat, doho tamata uakapa tun ra turung bakbak pous tagigeig tar palau, ter hauon gisina ra tagorong mana tun tang Jon a propet.” Maeit ka kulasina pare tang Iesu. “Inggeim mi tel, ia re la tur na nitampopokoho Jon.”
Kare kula Iesu tasisina pare, “Gine ahik peoum pah mu hire tapokis totoguo, temaeit inggo ahik pono pahu hire tamiuoum, ia re la turur nitampopokohene ru guata keipio tar inetenine.”
O uelhire uaranga tasir tamata gera kaueke tar iomo bino
* Ais 5.1Inggono ke mene dedempela tar hire tasir tamata toro uelhire uaranga rone pare. “A tang siokor tamata ke lebe tena iomo bino, kare heir baka tasir gisiameher tamata ra kaueke uangoul, kare hiliu ke la i reh, ke la uangoul tar puhung barah. 10 Doh tar binaka ke uelmurakar bino, inggono ke ualatue tena tang siokor tamatang kalekinale e la tasir tamatasis ra kauek. Inggono ke malauelhir tasisina ra la heirime tatanono me giniameher kukuanar bino. Bo o tamatang kaueke puk ka halhaluh tatanon, kara uelueltula liu tatanon ahik mata kale bak. 11 Inggono ke ualatue poluk tar tang giameh, doh inggono ka la uiliatung ponoin, kara uamatalain, doh ke la tapokis puk ahik mata kale baka me inet. 12 Doh tanener iomo ke ualatue poluk tar uatang touononar tamat, doh inggono ka uiliatung uadeuatingin, kara baka tauetein.”
13 Kare la kular tanener lebe bino pare, “A hauangua paku guataio? Inggo u turung ualatue tar tug geru malauelhirintiehein. Song tera la ueltada to nomanasina tar tuguo.”
14 “Bo tar binaka puk ka bangar tamatang kaueke bino tatanon, gisina ka uelmene katongois pare, ‘Inggonene ter tang sioko re turung kale uahiua tar iomo binoene, ti uiliatung pous tatanon, kari kale tena ineton.’ 15 Temaeit ka baka tauete turusina tatanono tar iomo bino, kara la tung pous tatanon.”
Kare kulangua Iesu pare, “A hauangua re turung guatain tanener lebe bino tasisin? 16 Inggon e turung lame me uiliatung pous tasir tamatang kaueke tar iomo bino. Kare heir tar iomo bino tasir gisiameh.”
Tar binaka ka longoror tamata ke kula pe Iesu pare, gisina ka kula pare, “God ahik uamaluana tar puhonene e kotpokos!”
17 Doh Iesu ke banga uakodkodohola tasisin, kare kula pare, “Bo ae maene ka bolo uahiuain roono tono bolobolo God pare?
 
‘O palaua geka deinir tamatang tuha toro um
teene ka namana pe o sa roon,
karo iinetelik puk, roono ka uiuirin pare, o inete uleik tun.’ Ker 118.22
18  * Ais 8.14-15‘Doh mair tamata re turung punga uahiuako toro palaua roon,
e turung taptapolaka siksikin.
Doh mair tamata re turung hungin tang roon,
e turung tamtamian.’ ”
 
19 Ahik me manasan o tang ualasira tar ualatut, doho patere uleik ka bangaehe me hagar tar uih tang Iesu, ter hauon gisina ka ate ke uelhire peono toro uelhire uaranga rone o lain tasisin, bo gisina puk ka sokoro tasir tamat.
Bulaua tar takis tang Sisa
20  * Luk 11.54O tamatang ualualasira tar ualatut, doho patere uleik ka uakeis uanono tang Iesu, kara ualatue tasir gisiameher tamata ra la bangbanga uanomo tang Iesu, kara pepe boho pare, o tamata kodkodoh. Gisina ra marang uakouh tang Iesu gete mene siaua me puh mara ueliuilasina tatanono tena nitampopokohor gavamanang Roum. 21 Maeit gisina ka dangata tatanono pare, “Ir tang ualasir! Inggeim mi ate ingga o men, karo ualasira tar hauar kodkodoho tang hingiamper tamata ger tohangana ue ahik paha tohangan, karo ualasira tena niguata God toro mana tun. 22 Auiampeono ri heir pe inggeig tar takis tang Sisar ue ahik.”
23 Iesu ke ate pare, gisina ra marang tutlour tatanon, kare kula tasisina pare, 24 “Ualasira totoguo me mani, karung hire totoguo maiener nipetut tola, doha hangana mai re moko teil.”
Kara mene hahauasina pare, “Sisa!”
25 Kare kula Iesu tasisina pare, “Mu heir tang Sisa tar inete ger nan, doha ineter nang God ra heirimpeig tang God.” 26 Doh gisin ahik pah ka banoto tar mene uakouh tatanono tar haueit ke mene toiono tasir manai. Gisina ka me tabila bolongurungua ka lutara pe tar menenin.
O Sadiusi ka dangata tang Iesu
27 O gisiameher Sadiusi gera tagorong boho tar nitua tapokis tur toro mat, ka lame tang Iesu, kara me dangata pare, 28  * Ual 25.5“Ir Tang Ualasir, Moses ke bolo uatuha tagigeig pare, ge pake mata liu me tamata mena kuah, bo ahik puk me keketik, a tahinono pake le tar kuaha kamobono mare uakotpokosono mena keketik tahineit ke mat. 29 O mouitir mamahialik ka uangoul. Doh ger uoum ke le tar kuah, kare mat ahik me keketik. 30 A uatang torikin ke le kalehe tar kuahon, kare la mata pon. 31 Kare la le polukur uatang touonona tatanon, doha siokono kompe, gisinar mouitir mamahialik ka siokor le tatanon, kara siokor mat. Ahik me tang sioko tasisina ke to tun. 32 Dohi muduhia a kuaha ke la mata pon. 33 Bo tar binakang tua tapokis puk maingua re turung nana tun tar kuahaon, ge gisina per mouitir mamahialik ka siokor le tatanon.”
34 Iesu ke mene hahaua pare, “O tamatang daan ra le, kara ualeis. 35 Bosir tamatang gaat i uoumuhia gisis re uairanais God, kara uatua tapokisis, ahik pah ra turung le ue ra ualeis. 36 Doh gisin ahik pah ra banoto ra mata baka poluk, ge gisina pe ngohina tasir anggelou, karo bung tuna God, teeit ka uatua tapokis peisisin. 37  * KT 3.6Bo Moses puk ke ualasira pono tasisit ra mat, kara tua tapokis, inggono ke bolo uahiua hape ke mene tur peha God tatanon i lolono toro hue pare, a Tamata Noman ke kila katongoin pare, ‘Na God Abraham, doh Aisak, doh Jekop.’ 38 A Godon ahik pah nas Godor mat. Inggono nas Godor tua. Ge gane pe tatanon, gisin o tua uakap.”
39 O gisiameher tamatang ualualasira tar ualatut ka kula tang Iesu pare, “Ir tang ualasir, ingga ko heir uaia tun tar puhung mener uia!” 40 Doh ahik me tang sioko ke ongolo tun tar dangata poluk tatanono me giniameher nidangat.
Iesu ke dangata tasisina pare, “Mair tuna Debit”
41 Kare kula Iesu tasisina pare, “Ae maene ra kulasina pare, ‘Inggono e la tur toso bunguna Debit.’ 42  * Ker 110.1Bo Debit ke uakalahara katongoin i lolono tono Bolobolong Ker, ke kula pe pare,
 
‘A Tamata Noman ke kula tenag Tamata Nomano pare,
Tabilane tar pang mua totoguo, 43 e tuka getu touahiuo tosnongo uelmatana i kukulebanga tar kekeimua.’ Ker 110.1
 
44 Doh gete kila Debit tatanono pare, na Tamata Noman, hape maene re uatuna Debit tatanon.”
O tamatang ualualasira tar ualatut
45 Tar binaka ra ualongoror tamata tang Iesu, inggono ke hire tosno tamatang uakuakeluk pare, 46 “Mu tagin teil tasir tamatang ualualasira tar ualatut. Gisina ra uaha tar uiloho keip tar gomononitir barah, kara malara ra meneng ueltada tois toro buturung uabulbulau, kara uoto malara tar tabtabilanitir nasir tamata uleik iuma tenas umang lotur Ju, kare tar tabtabilaniner nosir tohangas ger to ueltadan tar niein uleik. 47 Gisina ra boh, kara uoto kale uakapa tenas mamang inetelikir kuahar nimata liu, doh ra guata sira pare, o tamata uaia ra kotouo pe tar lotuniner barah mara bangar tamat. O tamata sira pare, ra turung uabatontieheis.”

*20:9: Ais 5.1

*20:18: Ais 8.14-15

*20:20: Luk 11.54

*20:28: Ual 25.5

*20:37: KT 3.6

*20:42: Ker 110.1