24
Iesu ke hire tar bureher niduh re turung pokos
Doh Iesu ke hiliu tar umang lotu ger dedeil, doh gitie re lang la manasa peon, kara lame no tamatang uakuakelukono tatanon, ka marang uamakoso ualasira tatanono toro tuha uma ka tuhaig toro umang lotu ger dedeil. * Luk 19.44Doh Iesu ke hire tapokis tasisina pare, “Mu banga toro uma uakapanine? Inggo gine ru hire tamiuoum pare, ahik mo sioko ro palaua ro turung toko uaponola me giniameh. A palaua uakapa tun ra turung baka uahiuaig.”
Gitie ke tabila uahiua pe Iesu tar Siusan i Oliv, doh no tamatang uakuakelukono ka lame tatanon, kara me dangata uanomo tatanono pare, “Hire tamiueim, mangiha re turung kotpokosor ineteninanine, doh kaein me uaparoko re turung uahire uoum tar binaka ro turung tapokisimea, doh tar binaka re kapar kot?”
Doh Iesu ke hire tasisina pare, “Mu tagin teil geta uelourusioum. * Mat 24.23-24; 1Jo 2.18Ge o burehe per tamata ra turung lame, ra keip teil tar hangouguo, kara me hire pare, ‘Inggo te Kristo,’ kara turung uelour mo bureher tamat. Doh inggoum mung turung longoro me uiliatung, doh me uelhireng uiliatung, bo ahik pukuoum pah mung sokor. Ginin e turung kotpokos, bo ahik pukunin pah tere turung uahire pare, ke uahuhutung kapar kot. Doho pang uan ra turung ueluiliatungeis me ro giniamehe ro pang uan, doho pang uan uleik ra turung ueluiliatungeis me ro giniamehe ro pang uan uleik, doha gog doha nun e turung kotpokoso toro butur ueltebeir. Gininar ineteninanine e turung kotpokoso tar kot ngohina re uakekene per uelmahingina ro poh.”
* Mat 10.22“Tar binakon inggoum ra turung kusesioum, kara keipisioum tar uelkodoh, kara heirisioum me niduh, kara tung pousioum, doho mamang uan uakapa tar kot e turung tokouasais tamiuoum, teene rung uakeluk pe inggoum totoguo. 10 Doho bureher tamat e turung punga res nitagorong mana tar binakon, kara turung tangana katongois tosnosio uelmatan, kare uelueltokouasais. 11 * Mat 24.5,24; 1Jo 4.1Doho bureher propeit bohoboh ra turung kotpokos, kara uelour mo bureher tamat. 12 Doho bureher tamata ra turung hiliu tar hagaring malauelhir tar tang giameh, teene a hagar uasa e turung kotpokoso uauleik. 13 * Mat 10.22Bo mai pukur tamata re tur uapopokoh e tuka tar uadouhinar marein, inggono tere turung uelkarusin God. 14 * Mat 28.19Doho Uelhire Uaia tena Nitoia God ra turung uelhire tauetein toro mamang uan uakapane i kot mara longoro toro mana tang Iesu, dohi muduhia kompe e turung kapar kot.”
A inete uasa tun e turung kotpokos
15 * Dan 9.27; 11.31; 12.11Iesu ke kula poluk pare, “Inggoum mung turung banga tar inetonene ke kulkulamein propeit Daniel. Inggono ke kula pare, ‘A Tamata Uasantiehe Tun Ger Mamantou e turung uatur tar inete ger ualangong iuma tar umang lotu ger dedeil mare mamantouo tatanon.’ Maia ro timana toro uelhire rone pako namnamana hamas, karo naman manate a hauar tengkan. 16 Tar binaka ra bangar tamatasit i Judia e kotpokosor puhon, kara ualo liu ualahurunguala toro siusan. 17 * Luk 17.31Doha tamata gere uangoul tar kukuna um, ahik pahe hiuo uelhir baka poluk tar la kale tar hauar inete re moko tena um. 18 Doha tamata gere uangoul tar iom, inggono ahik baka poluk pahe la tapokis tar la kale tono hikhiku. 19 Doh kuasalik tunur kuaha balakos, doh gisis ra uahuh tasir guam tar binakonene! 20 Mu dangata tenami lotu tang God mara hikir ineteninanine pahe turung kotpokoso to tar binakang malahong ue a panguhuana uleik ue tar Mareining Pepe Uah. 21 * Dan 12.1Ter hauon, tar binakanin e turung kotpokosor niduhuntiehe tun, e uakekene tur tar binaka ke tuha God tar mamang inetelik e me tuka daan, kara hikingua baka poluk me niduh sira re turung kotpokos. 22 Toro mana tun geta hikir Tamata Noman pahe uapouhina tar binakanin, o tamata uakapa ra turung siokor mamantouis. Bo inggon e namanantiehe tun tasir tamata geke kedangasiono sioun, temaene re turung uapuhinono tar binakanin.”
23 * Mat 24.5“Doh gete me tang siokor tamata re hire tamiuoum pare, ‘Bang! Gine deh te Kristo,’ ue e hire pare, ‘Gila dehon!’ Ahik pah mung tagorong mana tatanon. 24 * Ual 13.1-3; 2Te 2.8-9; UGO 13.13-14Ge o Kristo bohoboho pe, doho propeit bohoboho pono ra turung kotpokos, doh gisina ra turung guata tar niuaparoko uleik, doha ineteng ualutara mara uelour tasir tamat, doh geta matotosin, gisina ra uelour pono tasir tamata geke kedangais God.”
25 “Mu ualongor! Inggo ku hire baka uoum tamiuoum sioun. 26 * Luk 17.23-24Temaene geta kulasioum pare. ‘Bang, inggono dehe uangoul tar butur paden,’ doh inggoum ahik pah mung la tar buturuon ue geta kulasina pare, ‘Bang, inggono deh gine re uangoul iuma tar um!’ Inggoum ahik pah mung tagorong mana tenas menesin. 27 * Mat 24.37-39Ge a Tunar Tamata pe e turung la sirame tar kanaua gere bala koutula tar langit uakap, e uakekene tur tar butur re harhara turuhar pisar, kare la bala uatukako tar butur re la hukor pisar. 28 * Luk 17.37Gea butur pe re rikininir tukununar mat, ra ate toin, teene ra uangoul toto per pasukadau.”
29 * Isk 32.7; 2Pi 3.10; UGO 6.12-13“I muduhia kompe tar binaka uasaninanine,
 
a pisar ahik pahe turung pid,
doha bialok ahik pono pahe pid.
Doho pitopit ra turung punga turuha i ran,
doha mamang inetelik i ran e turung gun. Aisaia 13.10; 34.4; Joel 2.10,31
 
30 * Dan 7.13; Sek 12.10; UGO 1.7Song re turung kotpokoso na uahirer Tunar Tamata tar langit, doho mamang matina tamata uakapane i kot, ra turung kiringetie ra banga to manasa pela tar Tunar Tamat e lame tar mahar langiting Heuen menia tena nitampopokoh a uleikintieh, doha uleikinar uiniator a mataia tun. 31 * 1Ko 15.52; 1Te 4.16Doho tuil o turung urunguntiehe tun, kare turung ualatueono tosno anggelou ra la kale toto tosno tamatono geke kedangais o nan. O anggelou ra la kale tur tasir tamatasina toro mamang buturulik e la uatuka tar surunar pang uan i kot.”
Iesu ke uelhire uaranga toro douk, ra kilain o fig
32 Doh Iesu ke hire poluk pare tasisin, “Inggoum mung banotong kale niate tur tar uelhire uaranga toro fig. Roon o ualasira tamiuoum pare, tar binaka re tiuanar ranan, kare uakoupur kamanan, inggoum mung ate manas, a binaka uaia, kara binakang pispisar e uahuhutung kotpokos. 33 Ter siokono komper hagar getung bangoum tar ineteninanine, inggoum mung ate manasa pare, a binakono ke uahuhut manasain, e marang uakekene manas. 34 * Mat 16.28Doh inggo u uamana tun tamiuoum, tar binaka halanar tamatang tar binakono ta mate uakap tere kotpokoso tor mamang inetelikininanine. 35 * Mat 5.18I ran, dohi kot ura turung kapa liu, bo nogo uelhireo ahik paho turung kapa liu tagu.”
Ahik me tamata re ate tar binaka re kotpokosor ineteninanine
36 * Apo 1.7; 1Te 5.1-2“Ahik me tamata re ate tar marein, doh tar binaka re kotpokosor ineteninanine, doho anggelousinah i ran ahik pono pah ra ate, doha Tuna God* O gisiameher tamatang iate ra namana pare, a puhung uelhirenene, “doha Tuna God ahik pon,” taboinene. ahik pon, bo te Tamana pukuono tere ate. 37 * Uak 6.5-8A hagar geka guatainir tamata tena binaka Noa ter siokono polukumper hagar ra turung guatainisina tar binaka re kotpokosor Tunar Tamat. 38 Tar binaka halanar koto te siluin o tamata ka ein, kara inum, doho bulout, doho kuah ka ueluelee e tuka tar marein ke panete pe Noa tena bout. 39 * Uak 7.21-23Kara hik dedempe pah ka bang paroko me inet e tuka ko kotpokoso pe ro silu uleik, karo me reih liu tasisina uakap. Ter siokono sira komper hagar re turung kotpokoso tar binaka re lamer Tunar Tamat. 40 Tar binakon a toking tamat ura turung kalekinale tar iom, doha tang sioko ra turung kale liuin, kara hiliuinir tang giameh. 41 Doha tang torikir kuah ura soko tar plauang bereit, doha tang sioko ra turung kale liuin, kara hiliuinir tang giameh. 42 * Mat 25.13Temaene inggoum mung uakuakeis, ge inggoum pe mung tele tar marein re lamein nami Tamata Noman. 43 * Luk 12.39-40; UGO 16.15Mu namana dede tar puhene gete ate uamatoto tanener uma tar binaka re lamer ueuenau, inggon e turung uakuakeis, kara hik pahe uamaluan e polakar ueuenaua tena umon. 44 Ter siokono sira kompe, inggoum pono mung uakuakeis, karung kaleuatoro ponosioum, ge a Tunar Tamata pe e lame tar binak ahikioum pah mung ate teil tena nilameon.”
O uelhire uaranga tar tamatang kalekinale uaia, doha tamatang kalekinale uasa
45 Doh Iesu ke kula poluk pare, “Mair tamatang kalekinale na ninamana uaia, kara longlongoro uaia dede tar mamang binakalik? Inggono ter tamata geke uamokoin na tamata uleik tar kaueke tasir gisiameher tamatang kalekinale tar heir teresi nieinisina tar binaka ka uamoko uamatotoin. 46 A tamatang kalekinaleonene e banotong uaha tun gete tapokisime na tamata uleik, kare me banga re kalekinale peono tar kalekinaleene ka uamoko uatuhain tatanon. 47 * Mat 25.21,23Inggo gine ru hire toro mana tamiuoum, a tamata uleik e turung uamoko tatanono tar kaueke tena mamang inetelikion. 48 Bo ge pakene a tamata uasar tamatang kalekinaleonene, kare kula katongoin pare, ‘Nag tamata uleikio ahik pahe uolong lame.’ 49 Kare uakekene tar halhaluh toso uanoton, kare la ein, kare inum tagu tasisitie ra uoto inumuntiehe tar inum popokoh, 50 Song re la turung tapokisime na tamata uleikiono me marein re teleion, doh tar binak ahikiono pahe ate pare, e lameon. 51 Doh na tamata uleikion e turung mamantouo tununguampe tatanon, kara baka liu tagulain tasir tamata gesir tang kokopo tar butur ra kiring tor tamat teeit ra nimaliana pe, kare uelmahingis.”

*24:2: Luk 19.44

*24:5: Mat 24.23-24; 1Jo 2.18

*24:9: Mat 10.22

*24:11: Mat 24.5,24; 1Jo 4.1

*24:13: Mat 10.22

*24:14: Mat 28.19

*24:15: Dan 9.27; 11.31; 12.11

*24:17: Luk 17.31

*24:21: Dan 12.1

*24:23: Mat 24.5

*24:24: Ual 13.1-3; 2Te 2.8-9; UGO 13.13-14

*24:26: Luk 17.23-24

*24:27: Mat 24.37-39

*24:28: Luk 17.37

*24:29: Isk 32.7; 2Pi 3.10; UGO 6.12-13

*24:30: Dan 7.13; Sek 12.10; UGO 1.7

*24:31: 1Ko 15.52; 1Te 4.16

*24:34: Mat 16.28

*24:35: Mat 5.18

*24:36: Apo 1.7; 1Te 5.1-2

*24:36: O gisiameher tamatang iate ra namana pare, a puhung uelhirenene, “doha Tuna God ahik pon,” taboinene.

*24:37: Uak 6.5-8

*24:39: Uak 7.21-23

*24:42: Mat 25.13

*24:43: Luk 12.39-40; UGO 16.15

*24:47: Mat 25.21,23