7
No uelhire God tero i ranantiehe tenas mener mahoh
O Parisi mesir gisiameher tamatang ualualasira tena ualatutur lotu ka la tur i Jerusalem, kara me tur uiloho tang Iesu. * Luk 11.38Gisina ka me banga tupara pono tasir gisiamehe no tamatang uakuakelukono ka ein pe, bo ahik puk mata uabusa baka uoum tar limas. O Parisi mesir Ju ra uoto uakeluk tenas niguatang sioun pare, geta hikisina pah ra uabusa baka tar limas tar uakeluk tar niguatang sioun, gisin ahik pah ra banotong ein. * Mat 23.25Tar binaka ra la turumesina tar buturng uabulbulau, gisina ra uahuhu baka uoum tar limas, song ra banotong ein. Doh gisina ra uakeluk pono tar bureher niguat, ngohina pono tar uahuhu nar kap me ro sosopen, doho ketol, kara teboulung ein.
Maeit o Parisi mesir tamatang ualualasira tar ualatut ka dangata tang Iesu pare, Ae maene ahik nongo tamatang uakuakeluka pah ra uangoul, kara uakeluk tagu tenas niguatar mahoh, ahik pah ra uahuhu baka tar limas song ra ein?
Doh Iesus ke hire tapokis tasisina pare, Aisaia ger propet ke uamana nomanampe tar binaka ke uatagin pe tamiuoumur tang pepe boh. Inggon a nibolo pare,
“O tamatasine ra ueltada keip puk totoguo tar uauasa puk,
bor koulousisin e uairehe tun totoguo
Gisina ra uoto lotu keip totoguo tar lotu a tabo tengkan,
kara uoto mene ualasira tar ualatut ahik paha nang God.” Aisaia 29.13
Inggoum kung kuse luara manasa tena ualatoho God, karung uoho uanono puk tar niguatang gane i kot.
Doh Iesu ke hire poluk tasisina pare, “Inggoum mu ate uaia tun tar hagaring uamoko uagele tena ualatoho God marung uakeluk tun tenami niguat! 10  * KT 20.12; 21.17; Ual 5.16Ge Moses pe ke kula pare, ‘Ueltada tang tamoum me tinoum, doh mair tamata gere guata uasa tar toking tinan, inggono paka uiliatung pousin.’ * Bolobolong Nas Kalekinaler Pater 20.9 11 Bo inggoum puk mu kula pare, ‘Inggon a uia tar tamata gere kula pare tar toking tinan, inggo ueldoloum tun, inggo ahik pahu banot u poul tamiraoum. Ge inggo pe ku heir tar nipoul geku marang heir bakain tamiraoum tang God.’ 12 Doh inggoum ahikingua pah mu uamaluana tatanon e guata me inete tang tinana doh taman. 13 Temaeit inggoum mu uoto guatangua tar niguatang gane i kot tere popokoho uain tena niualatut God. Doh inggoum mu uoto guata tar bureher niguata sira pare.
Iesu ke uelhire uakalahara tar inete re guata tar tamat ahik paha delauana tar matana God
14 Iesu ke kila toto uagiomehe poluk tasir tamat tar lame tatanon, kare me kulono tasisina pare, Inggoum uakapa tun mu siokor ualongor, karung naman manate tar puhene. 15-16  * Apo 10.14-15A ineteng kalahara tar tamat, kare lala i lolono tatanon, ahik pah tere banotong guata tatanono ahik paha delauana tar matana God. Bo a inete gere tauete tur tar tamat, ginina tere guata tar tamat ahik paha delauan.
17 Iesu ke hiliu tasir tamatasin, kare la ium. Doh no tamatang uakuakelukono ka dangata tatanono toro tengkana ro uelhire uarang roon. 18 Doh Iesu ke danagata tapokis tasisina pare, “Inggoum ahik pono pah kung naman manate? Ahikioum pah mu ate pare, ahik pe me ineteng kalahara re lekame i lolono tar tamata kare banotong uakotpokoso tar tamata pare, inggon ahik paha delauana tar matana God? 19 Ge ginina pe ahik pahe banot e la hiku tar kolonon, bo ginin e la moko puk toro balanon, kare tauete tur polukumpe tar tukunun.” (Gine ke mene pe Iesu paar, Inggono ke uahirengua pare, a mamang niein uakapa tun “a delauan”.)
20 Doh Iesu ke hire poluk pare, “A haua gere tauete tur tar tamat, ginina tere guata tar tamat ahik paha delauan. 21-22 Ge a inete pe gere tauete tur tar tamat, ginin e latur tar kolonon, e tauete turur ninamana uasa, a niguatang ur, o ueuenau, tang haluh pous, katego toro le, tang uahahai, ueluelsae, bohoboh, tampolil, gehegeh, ngur, mahang kul, karo tuktukar. 23 A mamang niguata uasalikinine e la tur i lolono tar kolonar tamat, doh teanina tere banotong guata tar tamata ahik paha delauana tar matana God.”
A kuahang Ponisia e tagorong mana tun tang Iesu
24 Song ke hiliu Iesu tar uanion, kare la tar butur e uahuhut tar uan uleik i Tair, kare lekangua tar um. Inggono ke de me tamata mate ate re uangoul peon, bo inggon ahik pahe matot e ou. 25 Toro mana tun, ginempe ke longoro kout per tang siokor kuaha ger nihikung liouanar tun pare, Iesu e uangoul tar um. Inggono ke lame, kare me bake uahiuainane i koto tar kekena Iesu. 26 Doh inggonor kuahono ahik paha Ju, a peng Ponisia tar pang uana uleik i Siria. Inggono ke dangata uapopokoho tun tang Iesu tar geil liu tar liouana uasa tar tunon. 27 Iesu ke kulangua tatanono pare, “Uamaluana tasir keketik gera ein uabanoto baka uoum, ge ahik peono paha kodkodoho tar ualaein teres nieinisina tasir lo.” O tamata ahik paho Ju o Ju ka kilais o lo.
28 Bo a kuaha puk ke mene hahaua tatanono pare, Tamata Noman, o lo ra uoto uangoul i kukulebanga tar teboul, kara ein tar siksikir niein ger eisir keketik gere pungpung i kot.
29 Song ke kula Iesu tatanono pare, “Teene ko mene tapokis uaia tun pea, gon o la manas, a liouana uasa ke hiliu manasa tar tumua.”
30 Maeit gitir kuaha ke la tapokis tena um, kare la banga tar tun, e hohouo uaia kompe toro uat, a liouana ke hiliu manasa tatanon.
Iesu ke uauia tar tamat a kamelong kara pau
31 Song ke hiliu Iesu toro uan gere uahuhut i Tair, kare lih koutula tar uan uleik i Saidon, kare la uahiuako tar kodomo uiluiloh i Galili, song ke la lihila tar painang Dekapolis. 32 Tar buturon, o tamata ka ueliuime tar tang siokor tamata tang Iesu, a tamaton ahik pahe banot e men, kara kamelong. Gisina ka me dangata uapopokoho tang Iesu tar uaponala tar limana tatanono mare uia. 33 Iesu ke keip liu tar tamatonane tasir manai, song ke uamoko tar toking kamot limana tar toking talinganon, kare lou tola tar limana tar nilou, kare tuha tar mianon. 34 Song ke banga kai taro Iesu i Heuen, kare ungang ran, kare kula tar tamatono pare, “Epata!” (A puhung uelhireon e kula pare, “Takapuk!”) 35 Ahik me sikir manasan a toking talinganono kura takapuk, doha mianono song ke guluh, kare uakekenanguaono tar men.
36  * Mak 1.43-45Doh Iesu ke ualatoho uapopokoho tun tasisina pare, ahik pah ra hirhire mo tamat. Bo gine puk ke guata uaia peono tasir bureh, o tamata ra ueluatata dedempe tatanon 37  * Ais 35.5O tamata ka siokor lutarang touboul tun, kara kula pare, “Inggono deh ke guata uaia tun tar bureher niguat. Gine meniampe ke uauia pono tasir kamelong, doho pau ka mene pon.”

*7:2: Luk 11.38

*7:4: Mat 23.25

*7:10: KT 20.12; 21.17; Ual 5.16

*7:10: Bolobolong Nas Kalekinaler Pater 20.9

*7:15-16: Apo 10.14-15

7:27: O tamata ahik paho Ju o Ju ka kilais o lo.

*7:36: Mak 1.43-45

*7:37: Ais 35.5