9
Poul e ueldolomo tasir Israel ahik pe pah ra tagorong mana tang Iesu
Inggo u mene toro man, inggo e matoto teilio tang Kristo, kara hik pahu boh. Reg ninamanonine re uoum keip teiligir Iabena Dedeil e uahire tar haua ku hiregio a man. Inggo reg niueldolomo uleik tun dohe uelmahing dedeinir koloug, * KT 32.32tosnogo tamat, o tahigulik tar poul tasisin. Inggo u maha ge pakene inggo katongono re birio tang God tenas buturusin, kare aha liu tur totoguo tang Kristo. * KT 4.22; NKP 1–10; Ker 147.19; Roum 15.8; Hib 9.5God ke uamatoto tun tasisisir Israel o bung tuna tun, kare ualasira tena uinatoro tasisin, ke uelhote keip tasisin, kare heir tasisina tena ualatut. Doh gisina teka ualasira tunis tar niguatang lotu, doh ka kale tar inete ke ualapagahaig God, Doh gisina teso bungus tun ro bung tubugigeig nu Abraham, Aisak, doh Jekop, doh Kristo ke tamata pe tere la tur tasisinar Ju. Inggono tenas Godor mamang inetelik, ra uatakaiain tar mamang binakalik! O man.
Inggo ahik pahu kula pare, no uelhire God ko boh, doh ahik pah ko uakeluk tar ualapagah. Ge ahik per Israel uakapa pah no tamata uakapa God. * Uak 21.12Ahik pah teeit o bunguna pe Abrahamasin, maeit ra siokor kilaisisin o bung tuna Abraham. Bo o gisiamehe tun puk tasisina teke bangais God o bung tuna Abraham. No uelhire God o kula pare, “Teso bunguna Aisakansioun kompe teru turung ahasio pare, o bungumua.” * Gal 4.23Pare dehon, God ahik pahe aha toso bunguna uakapa Abraham gera la tur tar tukununono pare, o bung tun. Bo e banga tasir keketikin tar ualapagah gere ahais pare, o bung tuna Abraham. * Uak 18.14Ge na ualapagah pe God e kula pare, “Tar binaka tun ka uamatotoin, inggo u turung tapokisime, doh Sara e turung poho tar keketik bulout.”
10 Ahik pah tar puh pukuon, ge a toking tuna pe Rebeka kura uatamana pono tar tang siok Aisak, a tamagigeig. 11-12  * Uak 25.23Bo mare to tengkana tun na nikedang God tar tang siokor keketik bulout geke tar kiloin a nan, God ke hire tang tinas rasina pare, “A uoum e turung kalekinale tar uakeluk.” Inggono ke kula tar puhene tar binaka halana rasina ta pohois, doh halan tura guata me inete uaia ue me inete uasa. God ke guata pare, tar ualasira to hape ke kedanga pe tar tang siokor keketik ke namanain, kara hik pah tar haua kura guatain rasin. 13  * Mal 1.2-3Misiana ro kula pe no buk God gero dedeil pare, “Inggo u malauelhir tang Jekop, bo Iso u deio.”
14 I kulangua inggeig tang God ahik paha kodkodoh? Ahik dehon! 15 Ge inggono pe ke kula pare tang Moses,
 
“Inggo u turung ueldolomo tang mai ru ueldolomoin,
karu guata uaia tang mai ru marang guata uaiain.” Kale Tapokis 33.19
16  * Epe 2.8Ahik per puhono pahe haono to tena nimalarar tamat ue na nitampopokohor tamat, bo tena niueldolomo God.
17  * KT 9.16Ge no buk God pe gero dedeil o hire teil pare tang Pero, “Inggo teku uatoia totomua tar kaueke tasir tamat, doha tengkana teene, maru ualasira to inggo teregu nitampopokoho totomua, doh mara ueliateinir hangouguo tar koto uakap.” 18 Temaeit God e ueldolomo tang mai re marang ueldolomoin, kare uamahang uiuir tang mai re marang uamahang uiuirin.
Na nimaliana God doh na niueldolom
19 Bo me kalamiuoum puk e turung kula pare, “Gete pagiaron, hapengua mare tupara God me niguata uasa tar tamat? Mai re banot e tur tane tena nimalara God.”
20  * Ais 29.16; 45.9Kaloug, bo ingga te mai maro banotong perere tang God? E banotong kular inetener nituha tar tamatang tuha pare, “Ae maene ko tuha ingga totoguo pare?” 21  * Jer 18.6A tamatang tuha tar nouh e banotong kale me kot, doh tena nimalara katongon inggon e banotong tuha me torikir nouh, a siok a matmata hamas tun e lain tar kalekinale uaia, doha giameh e lain tar kalekinale ueltebeir. Ue ahikir puhonene paha kodkodoh? 22 Doha mana nomanar puh ke guatain God, ke marang ualasira pe tena nimalian, kare marang uaate tena nitampopokoh. Bo inggono puk ke hamhamas tun, kare uatut tena nimaliana tasisit geka uanimaliana tatanon gesir nikaleuatoro tar mamantou. 23 Doh ke marang uakalahara pono tena uinatoro uleik geka ding tauetein tagigeigene ka ueldolomosieig, inggeigene ke kaleuatorosiona tar kale tena uiniatoron. 24 Ge inggeig peene ke kila sioun, ahik paho peng Ju puk bo o gime uan pon.
25 Misiana ke kula peono tang Hosea ger propet,
 
“Inggo u turung kila tasisit ahik pah nogo tamato pare,
nogo tamat,
karu turung kula pare, u malauelhir tasisit
ahik pah ku malauelhiris sioun.” Hosea 2.23
26 Doh,
“E turung pokoso tonguar puhono tar butur tun ka kula toisisina pare,
‘Inggoum ahik pah nogo tamato,’ ra turung kilasioum, ‘O bung tuna God ger tua.’ ” Hosea 1.10
 
27 Bo tasir tamatang Israel puk, Aisaia ger propet ke kula ualeik tar puhene tasisin,
 
“O mana noman, o tamatang Israel o burehentiehe sira tar iononiko i teh,
bo o papagalik puk ra turung uelkarusis.
28 Ge a Tamata Nomana pe e turung mamantouo tasir tamatang tar koto uakapa misiana ke kula pe, e uakapa tun hape re malara pe,
kare guata ualahur tun.” Aisaia 10.22-23
29 Misiana ke kula uoum pe Aisaia pare.
 
“Ge pakene ahikir Tamata Nomana ger Tampopokoh
pah ke hiliu baka mo gisiamehe tamiueim,
inggeim paka binbinopo hihir tununguampesieim
misiana tasir Sodom doho Gomora.” Aisaia 1.9
O Israel ka tagorong boh
30 Hape ri kulangua pe inggeig? O gime uan pe ahik pah ka pentampopokoho tar kotpokos o kodkodoh, bo ka kale puk tar puhon, o kodkodoho tar nitagorong man, 31 bosir Israel teka pentampopokoho tun tar uakeluk tar ualatut tar kotpokos o kodkodoh, bo ahik puk pah ka pehuar. 32  * Ais 8.14Ae maeit ahikisina pah ka matot? Teeit gisina ahik pah ka haono to tar nitagorong man, bo ka haono to tar haua ra guataig. Teeit gisina ka pentampopokoho puk tar uakeluk tar ualatut, ahik pah tar nitagorong man, bo ka tagorong mana puk tar inete uaia ka marang guataig. Temaeit gisina ke tukais toro “palaua ueltuk.” 33  * 1Pi 2.6Misiana ro kula teil pe no uelhire God pare,
 
“Bang, inggo ku uamoko toro palau i Saion gero ueltuka tasir tamat,
karo uapunga tasisin.
Doh mai re tagorong mana tatanon
ahik pah ra turung uamatalain.” Aisaia 28.16

*9:3: KT 32.32

*9:4: KT 4.22; NKP 1–10; Ker 147.19; Roum 15.8; Hib 9.5

*9:7: Uak 21.12

*9:8: Gal 4.23

*9:9: Uak 18.14

*9:11-12: Uak 25.23

*9:13: Mal 1.2-3

*9:16: Epe 2.8

*9:17: KT 9.16

*9:20: Ais 29.16; 45.9

*9:21: Jer 18.6

*9:32: Ais 8.14

*9:33: 1Pi 2.6