1 Pita
Te launiu kaamata Pita e taataa
Na hakataakoto hakamattua i roto te launiu nei:
Na tattara kaamata 1.1—1.4
Te ora na hakattina ana 1.5—2.25
Na tamalliki TeAtua ia ma na tamalliki Satan 3.1—3.22
Te hakamaoni ia ma na mee e ssara 4.1—4.6
Na tiputipu te laoi 4.7—4.12
Na mahi te laoi 5.1—5.13
1
Anau Pita, anau he aposol Jisas Krais.
Anau e taataa atu i na tama TeAtua ni hirihiri e nnoho maseuseu pera ma ni manu siri i roto na henua Pontus, Galesia, Kapadosia, Esia ia ma Bitinia raa. Kootou e hirihiri ria ki tauttari te hakataakoto TeAtua Tamana, tena TeAnana Tapu Aia raa e mee kootou no ttapu ki tauttari kootou iaa Jisas Krais, tena ku ssorohia kootou ki matahua ma te toto Aia raa.
Na mahi TeAtua ia ma te laoi Aia ki nnoho tahi ma kootou.
Te ora hakamaaoni e moe ma taatou i te vaelani
Taatou ki hakammaha TeAtua te Tamana Jisas Krais TeAriki taatou raa! Maitaname te manava aroha Tama raa e rahi roo, tena Aia ki hakaora muri Jisas Krais i taha ma te mate ki kou mai taatou te ora vahao nei. Te mee nei e hakahihia manava roo i taatou ki nnoho no hakattari te ora vahao nei raa, tena taatou ku kkira tahi koi i mua ki too na hoki e llahi TeAtua e tukutuku ma na tama Aia raa. Tama raa e tukutuku na hoki raa i te vaelani, i te kina na mee raa se lavaa te ppara no haeo, ia se lavaa te huro no llano. Na hoki raa ni hoki kootou na tama tera TeAtua e rorohi ma na mahi Aia raa, e mee na hakattina kootou e isi ma ki too te ora hakamaoni tera ku tanattana ki hakari atu kootou i te aho hakaoti raa.
Kootou ki hihhia i te mee nei, niaina ma e tau roo kootou te alloha he paa saaita koi e mee na hakalono llihu hakaatoa kootou ni ttiri raa. Te hakataakoto na hakalono llihu raa e mee ma ki huri atu ki mmata ma na hakattina kootou raa e hakamaoni. Ia na gol raa hoki e lavaa te seua ria, te ahi raa e hahaaite na mee raa hoki, e ssau pera ma na hakattina kootou e mmaha roo i aruna na gol raa e me ki hahaaite ria hoki ki mmata ma kootou e lavaa te tuu mmau. Tena kootou e me ki too te hakammaha ia ma te tauareka, tena ku ssau kootou i aruna i te aho Jisas Krais e me ki hamai raa. Kootou e laoi Tama raa, niaina ma kootou ni se kkite Tama raa, tena kootou e hakattina Tama raa, niaina ma kootou se kkite Tama raa te saaita nei. Ia tena kootou ki hihhia ma te hihia e rahi roo tera taatou se illoa ma taatou ki tattara peehee, maitaname na anana kootou raa ku too te ora hakamaoni tera e moe i roto na hakattina kootou i TeAtua raa.
10 Na profet i mua raa ni tattara mai i te hoki tauareka ki tokonaki taatou ki ora tera TeAtua ni kou iho raa, tena ki sesee ma ki lave laatou te tahito te tattara nei. 11 Na tama raa e hahaivi ma ki illoa ma teehee te saaita te ora hakamaoni raa e me ki tae mai, ia e me ki kapihi mai peehee. Teenei ko te saaita TeAnana Krais e taakoto i roto na tama raa e tattara mai i te vahi na hakalono llihu tera Krais e me ki ttiri raa, tena ki oti Aia ku hamai ma na mahi Aia. 12 TeAtua e hakari ake na profet raa pera ma na hehekau laatou raa se lavaa te tokonaki laatou, e meia na hehekau raa e me ki tokonaki kootou pera ma na tama raa ni tattara i te vahi na mee kootou ni llono na tama ni oo atu ma na tattara raa, no tattara atu i te Rono Tauareka raa i na mahi TeAnana Tapu e hamai i te vaelani raa. Na mee nei ni mee hoki na ensel raa e hihhai ki illoa.
Te ora e tapu
13 Ia tena kootou ki tanattana na hakataakoto kootou raa ki hehekau. Tanattana, tena ku hakamoe tahi na hakataakoto kootou i na hoki tera kootou e me ki too te saaita Krais e hakahura mai raa. 14 Tauttari tahi TeAtua, tena auu se tiaki na mee kootou e hihhai mahi te saaita kootou ni se ki atamai raa. 15 Emeia ppena tahi na mee e ttapu e ssau pera ma TeAtua, te Tama ni kanna kootou raa e tapu. 16 Te Launiu Tapu raa e tattara ma,
“Kootou ki ttapu, maitaname Anau e tapu.”
17 Kootou e kanna TeAtua ma Tamana te saaita kootou e lotu ake Aia, te Tama tera e hakatonutonu na tama hakaatoa tautari te ora te tama i te hakatonutonu hokotahi koi; ia tena hakammaha Tama raa te saaita kootou koi nnoho i te maarama nei. 18 Maitaname kootou e illoa hea ni taui kootou no ttana i taha ma na tiputipu sakkino na tipuna taatou i mua raa ni tataohi mai raa. Teenaa seai ma he mee e lavaa te haeo pera ma na gol ia ma na siliva; 19 teenaa ko te toto Krais e sui mmaha raa. Krais e ssau pera ma he punua sipsip e rahi tauareka se hai saanuku. 20 TeAtua e hirihiri Tama raa i mua Aia ni pena iho te maarama nei, tena Aia e me ki hakahura mai i na aho hakaotioti nei ki tokonaki kootou. 21 Tama raa e tokonaki kootou ki hakattina TeAtua. Tama raa e hakamahike Jisas i taha ma te mate, tena ki kou ake na mahi hai mmahi Tama raa; ia tena na hakattina ia ma na hakataakoto kootou raa ki mmoe koi i TeAtua.
22 E mee te saaita nei kootou ku tauttari te hakamaoni raa, tena na ora kootou raa ku matahua, tena kootou ku isi te laoi hakamaoni i alaa hakattina ana, ia tena laoi hakamaoni alaa tama ma na hatumanava kootou. 23 Maitaname na tattara TeAtua e ora tera e mmoe tahi raa e hakatike kootou no mee pera ma ni tamalliki tera na maatua laatou raa e ora tahi, ia seai ma na maatua ku mmate raa. 24 Pera ma te Launiu Tapu raa e tattara mai ma,
“Na tama hakaatoa e ssau pera ma na veve,
tena na mee taualleka hakaatoa laatou raa e ssau pera ma ni kaute e hhomo huri.
Na veve raa e mmate,
tena na kaute raa ku maoha i raro,
25 e meia na tattara TeAtua raa e mmoe tahi se isi te hakaoti.”
Teenei ko na tattara te Rono Tauareka tera alaa tama ni takutaku atu kootou raa.