5
Na tama hai sileni raa ki hakamattonu
Tena te saaita nei, kootou na tama hai sileni raa ki hakallono mai anau! Kootou ki tanittani hakamaroa i na tapahara koi oo atu kootou raa. Na sileni kootou raa ku ppara, tena na hekau kootou raa ku kaina ria na lollona. Na gol ia ma na siliva kootou raa ku piritia, tena kootou e kkite te piritia nei e me ki huri atu no kai na tinotama kootou raa pera ma he ahi. Kootou e hakatautau na sileni ia ma na hekau kootou raa i na aho hakaotioti nei. Kootou se kou ake na sui na tama e hehekau i roto na paupaku kootou raa. Hakallono na tamumu na tama raa! Na ttani na tama e hehekau i roto na paupaku kootou raa ku ttae i TeAtua TeAriki Hai mahi raa. Na ora kootou i te maarama nei raa e pii roo na mee sakkino ia ma na hihhia. Kootou e mee na tinotama kootou raa no llahi ki tanattana te aho te haeo raa. Kootou e kou ake na haeo na tama, ia e taa na tama no mmate, tena na tama raa se huri atu no ppuhu ma kootou.
Nnoho hakavaratoa
Aku taina te lotu, nnoho hakavaratoa ki ttae te saaita TeAriki e hamai raa. Kira ake, na tama e ttori na kai raa e varatoa roo te nnoho no ttari te saaita na kai laatou e ttori raa e hhua na hua. Na tama raa e varatoa roo te ttari ki tae mai te saaita te laa ia ma na reurehu. Kootou hoki ki varatoa. Kootou ki mannatu hai mmahi, maitaname te aho TeAriki e me ki hamai raa ku taapiri.
Aku taina, kootou ki se tamumu i alaa tama ki se lavaa TeAtua te hakatonutonu kootou. Te Tama hakatonutonu raa ku taapiri ki hamai, ia ku tanattana ki hakahura mai. 10 Aku taina, mannatu na profet TeAtua e tattara i te inoa TeAriki raa. Too na tama raa pera ma ni tattara hai auna tera e varatoa te nnoho ma na hakalono llihu. 11 Taatou ku kanna ma na tama raa ku hakatapu ria, maitaname laatou e ttuu mmau. Kootou e llono te varatoa Jop, tena kootou e illoa e hia na mee TeAtua ni kou ake tama raa i te hakaotioti. E mee TeAtua e isi roo te aroha ia ma te laoi.
12 Aku taina, te mee roo e hakamaatua raa, auu se kou ake te hakamaoni roo kootou te saaita kootou e hihhai ki hakamoe he tattara hakamaoni. Auu se ttapa te vaelani, te maarama nei ia ma alaa mee hoki. Tapa koi peeraa, “Noo” te saaita kootou e mannatu ki mee ma noo, tena tapa koi “Seai” te saaita kootou e mannatu ma ki mee ma seai, tena kootou e me ki se lavaa te nnoho i raro na mahi TeAtua ki hakatonutonu ria.
Hakattina te lotu
13 Eaa, e isi na tama i roto kootou e hakalono llihu? Na tama naa e tau te lotu. E isi na tama kootou e hihhia? Na tama naa e tau te huhua na rue ki hakammaha ake TeAtua. 14 E isi na tama kootou e lavvea? Na tama naa e tau te meake na tama hakamattua te lotu raa ki oo ake no lotu ma laatou, tena ku amuhi na tama naa ma te lloo hakatapu raa i te inoa TeAriki. 15 Na hakattina na tama e too te lotu raa e me ki mee te tama laavea raa ki tauareka; TeAriki e me ki tokonaki te tama naa ki maatara muri, tena TeAriki e me ki ssirihia na hai sara te tama naa. 16 Ia tena, kootou ki ui ake na hai sara kootou raa i alaa hakattina ana, tena ku lotu ake hoki TeAtua ma alaa hakattina ana, tena TeAtua e me ki tokonaki kootou ki taualleka muri. Na lotu na tama e taualleka raa e ivi, ia e hai mmahi roo.
17 Elaija he tama hoki peenei ma taatou nei. Aia e lotu hai mahi roo ma ki se lavaa he reurehu e lleku, tena se hai reurehu ni lleku i roto te henua naa e toru na hetau ia ma e ono na marama. 18 Tena ki oti aia ku lotu hakaraoi, tena te reurehu raa ku nnini iho i taha ma te vaelani no hakamaariki na kai i te maarama nei raa.
19 Aku taina, kame ni tama kootou e oo no mmao i taha ma te hakamaoni TeAtua raa, tena teeraa tama ku kou mai hakaraoi na tama naa ki tappiri, 20 tena kootou ki mannatu te mee nei: te tama e hakatike te tama hai sara raa i taha ma na tiputipu sakkino te tama naa, e tokonaki te anana te tama hai sara naa ki se mate, tena te tama naa e me ki ssorohia no matahua i taha ma na hai sara aia raa hakaatoa.