4
Na tiputipu sakkino i te maarama nei
Na hakatauttau ia ma na puppuhu kootou naa e oo mai i hee? Na mee naa e oo mai i te hihhai kootou na mee taualleka tera e mmoe tahi i roto na hatu manava kootou raa. Kootou e hihhai na mee, e meia kootou se lavaa te too na mee raa, tena kootou ku mannatu ma ki taa na tama ki mmate; te hihhai kootou na mee raa e rahi roo, e meia kootou se lavaa te too na mee raa, tena kootou ku hakatauttau no ppuhu. Kootou se isi na mee kootou e hihhai, maitaname kootou se kainno ake TeAtua ki kou atu na mee raa. Ia te saaita akoe e kainno raa, akoe se lavaa te too na mee raa, maitaname te tiputipu akoe e kainno ake raa e sara; akoe e kainno i na mee akoe e hihai koi ki hihia akoe ma na mee raa. Kootou ni tama se isi na hakattina! Kootou se illoa ma te hihhai kootou na mee i te maarama nei raa e me ki mee kootou ki nonnoho haeo ma TeAtua? Kame akoe e hihai ki soa laoi ma te maarama nei, tena akoe e me ki mee akoe ki nonnoho haeo ma TeAtua. Auu se mamannatu tammaki i na tattara taatou e paupau i roto te Launiu Tapu raa:
“TeAtua e rorohi hakamaoni roo te anana Aia e tuku i roto taatou raa.”
Emeia te tauareka TeAtua e kou mai raa e rahi roo. Pera ma te Launiu Tapu raa e tattara ma,
“TeAtua se hihai na tama e ahu,
e meia Aia e kou ake te tauareka i na tama e pasemmu raa.”
Ia tena kootou hokkootou ki hakallono TeAtua. Ui i taha ma Satan, tena aia e me ki haere i taha ma kootou. Oo mai ki tappiri kootou i TeAtua, tena Aia e me ki hamai no taapiri kootou. Kootou na tama hai ssara raa, kootou ki ssoro na rima kootou raa! Kootou na tama tattara uhiuhi raa, kootou ki verevere na hatu manava kootou raa! Kootou ki alloha, ttani, tena ku ppari; hakatike te kkata hihhia kootou naa, tena ku tanitani, hakatike te nnoho hihhia kootou naa, tena ku nnoho se hihhia. 10 Kootou ki pasemmu i mua TeAtua, tena Aia e me ki ssau kootou i aruna.
Auu se hai na haeo alaa tama
11 Aku taina, auu se vekuveku alaa tama. Kame akoe e vekuveku no hai na haeo alaa tama te lotu, tena akoe e vekuveku koi no hai na haeo na tuaa raa. Kame akoe e hai na haeo na tuaa raa, tena akoe seai ma he tama e tautari na tuaa raa, e meia akoe hoki he tama e hai na haeo na tuaa raa. 12 TeAtua ko te Tama e kou mai na tuaa raa, tena ki hakatonutonu na tuaa raa. Aia Hokoia e lavaa te tokonaki, ia e lavaa te seu. Akoe e hakatettere ma akoe koai ki hai na haeo alaa tama naa?
Na tattara hakamattaku na tama hai ahu
13 Te saaita nei kootou ki hakallono mai anau, na tama e tattara ma, “Te aho nei, kaa seai taiao taatou ku huro i teeraa matakaina no nnoho he hetau hokotahi ki ssee he ara ki too taatou tammaki na sileni raa.” 14 Kootou se illoa ma na ora kootou taiao raa e me ki ttipu peehee! Kootou e ssau pera ma he kohu te ahi tera taatou e kkite paa saaita koi, tena se roroa ku haere no seai raa koi. 15 Kootou e tau te tattara peenei avare: “Kame TeAtua e hihai, taatou e me ki nnoho no ppena te mee nei, kaa seai ku ppena te mee raa.” 16 Emeia te saaita nei kootou ku ahu, ia kootou ku tattara ahuahu; na tattara ahuahu peenei raa e ssara.
17 Ia tena taatou e me ki ssara kame taatou se ppena na mee taualleka taatou e illoa ma taatou e tau te ppena raa.