3
Lollohi hakamattonu na tattara kootou
Aku taina te lotu, na tama kootou e akoako raa ki se tammaki. Pera ma kootou e illoa, maatou na tama e akoako raa e me ki hakatonutonu ria e raka i aruna ma alaa tama. Taatou hakaatoa e ppena na mee e ssara. Emeia kame he tama se pena te mee e sara i na tattara aia, tena te tama naa e tonu tahi, ia e lavaa hoki te rorohi hakaraoi aia hokoia. Taatou e ppono na mee pammee i roto na maihu na hos raa ki mee na hos raa ki tauttari taatou, tena taatou e me ki lavaa te mee na hos raa ki huro na kina taatou e hihhai raa. Kaa seai, kootou ku mannatu na vakatua hai pukei raa: niaina ma te vakatua hai pukei raa e rahi roo, e meia te matani hai mahi raa e lavaa koi te mee te vaka raa ki tere, tena te hoe paamee te vaka raa e lavaa te uru te vaka raa ki tere i te kina te ariki te vaka raa e hihai aia ki tere raa. E ssau hoki ma te arero: te arero raa e paamee, e meia te arero raa e lavaa roo te tattara ahu i na mee e llahi.
Mannatu! Te maramara paamee roo e lavaa te ttuni te pupu e rahi roo ki ura. Tena te arero raa e ssau pera ma he ahi. Te arero raa e ssau pera ma he maarama e pii na hai sara e tuu i roto na tinotama taatou no ttoha te sakkino raa i roto na ora taatou. Te arero raa e hakaura na tinotama taatou raa hakaatoa ma te maramara e hamai i te kina te ahi e vvela tahi raa. Taatou na tama e lavaa te hakataratara na manu, tena taatou ku oti te hakataratara alaa manu takavao, na manu kai ttama, na manu lellee, na moko torotoro ia ma na ika. Emeia se hai tama e lavaa te hakataratara te arero. Te arero raa e sakkino, ia se lavaa te moe hemuu. Te arero raa e pii na mee sakkino. Taatou e hakammaha TeAtua Tamana ma na arero taatou, tena na arero taatou raa e hai hoki na haeo alaa tama, na tama tera e pena iho tautari te tipu roo TeAtua raa. 10 Na tattara hakammaha ia ma na tattara haeo raa e hopo iho i taha ma te maihu hokotahi naa koi. 11 Te vaitea laaua ma te lottai raa se lavaa te koo iho hakaatoa i taha ma te hatu hokotahi. 12 Aku taina, te niu se lavaa te hua na natu; te kuru se lavaa te hua na niu, tena te vai lottai se lavaa te hakatike no marie.
Te atamai e hamai i aruna
13 E isi na tama kootou e atamai, ia e mattonu? Tena kootou ku huri mai te hakamaoni i na ora taualleka kootou raa, na mee taualleka kootou e ppena ma te pasemmu ia ma te atamai raa. 14 Emeia kame na hatu manava kootou raa e kkere, e haeo roo, ia e mannako, tena auu se tattara ahu ki se lavaa kootou te hai ssara i te vahi na tattara hakamaoni raa. 15 Te atamai naa se hamai i TeAtua i aruna; teenaa he atamai koi i te maarama nei. TeAnana Tapu se kou mai te atamai naa, Satan hokoia e kou mai te atamai naa. 16 He matakaina peehee na tama e manava kkere, ia e mannako, te kina naa se lavaa te nnoho tauareka, ia e me ki isi na sakkino hakaatoa. 17 Emeia te atamai nei e hamai i TeAtua i aruna. Te mee kaamata roo i te atamai nei ko te matahua, te noho laoi, te pasemmu ia ma te laoi. Te atamai nei e pii te manava aroha, ia e huri mai na tiputipu taualleka. Te atamai nei se isi na tiputipu sakkino ia ma ki tattara uhiuhi. 18 Tena te tauareka raa ko te tiputipu ni hura ake i roto te tiputipu te noho laoi raa i na hehekau na tama e haere hakatonutonu na sara raa.