2
Laoi na tama hakaatoa
Aku taina, kootou ni hakattina ana Jisas Krais TeAriki taatou raa, teenaa ko TeAriki e isi na mahi hai mmahi raa, tena kootou se mee ma kootou ki hihhai koi na tama e tauttari hea kootou e kkite ma na karemata kootou raa. Kame he tama hai sileni e taaro te ring e kivakiva te matarima aia, tena ki uru na hekau e sui mmaha, e haere atu i te kina kootou e kkutu raa, tena he tama e hakaalloha e uru na hekau masaessae ku haere atu hoki. Tena kame kootou e hakammaha te tama e uru na hekau taualleka raa, tena ki meake te tama raa ma, “Haere no noho i te kina i mua raa,” tena ku meake te tama hakaalloha raa ma, “Haere no tuu i muri, kaa seai akoe ku noho i aruna te kiripapa i te kina na vae anau nei,” tena kootou ku ssara e mee kootou ku hirihiri i te vahi kootou hokkootou i te tokorua nei, tena ki hai koi na mannatu kootou tautari na hakataakoto kootou e sakkino raa.
Aku taina ma aku soa laoi roo, hakallono! TeAtua e hirihiri na tama e hakaalloha i te maarama nei raa ki tuttuu laoi i na hakattina laatou raa, ia ki nnoho i te Hakamaatua ana Aia ni tattara hakamaoni ake na tama e laoi mahi Aia raa. Emeia kootou se hakammaha na tama hakaalloha raa! Koai na tama e hai na haeo kootou, tena ki horo kootou no hakattuu i mua na tama hakatonutonu raa? Teenaa ko na tama hai sileni! Na tama naa ko na tama tera ni tamoa haeo te inoa tauareka TeAriki kootou raa.
Kootou e me ki ppena na mee e ttonu kame kootou e tauttari te tuaa i te Hakamaatua ana i te Vaelani tera e mmau i roto te Launiu Tapu raa ma, “Laoi alaa tama pera ma akoe e laoi akoe hokkoe.” Emeia kame kootou e hihhai koi na tama e tauttari hea kootou e kkite ma na karemata kootou raa, tena kootou e me ki hai ssara, tena te tuaa raa e huri atu pera ma kootou ku seu te tuaa raa. 10 Kame he tama e seu he tuaa hokotahi, tena te tama naa ku hai sara i te vahi na tuaa raa hakaatoa. 11 Maitaname te tuaa e mee ma, “Auu se karemata kailallao,” tena teeraa tuaa hoki e mee ma, “Auu se taa tama.” Niaina ma akoe se karemata kairarao, e meia akoe e me ki sara ma na tuaa raa hakaatoa kame akoe e taa te tama no mate. 12 Tattara, tena ku ppena e mee kootou e me ki hakatonutonu ria te tuaa tera e hakattana taatou raa. 13 Maitaname TeAtua se lavaa te aroha te saaita Aia e hakatonutonu te tama se isi te aroha aia raa, e meia te manava aroha raa e hakanaaniu i aruna te hakatonutonu na tama raa.
Na hakattina ia ma hea taatou e ppena.
14 Aku taina, e isi te tauareka kame kootou e tattara ma kootou e isi na hakattina, e meia hea kootou e ppena raa se ttonu? Kaa na hakattina kootou raa e lavaa te tokonaki kootou no ora? 15 Kame e isi na taina ia ma na kaave kootou se isi na hekau ia ma na kai ki kkai. 16 Tena e isi te tauareka kame kootou e meake na tama raa ma, “TeAtua e hakatapu kootou. Nnoho laoi no kkai hakaraoi!”? Ia e isi te tauareka kame kootou se lavaa te tokonaki na tama raa ma hea laatou e hihhai i roto na ora laatou raa? 17 Kame te hakatina koi hokoia, tena se isi na mee taualleka e hakapaa ake ma te hakatina raa, tena te hakatina naa he hakatina koi e mate.
18 Emeia e isi roo te tama e me ki tattara ma, “Teeraa tama e isi te hakatina, teeraa tama e me ki ppena na mee taualleka.” Tena anau e me ki meatu ma, “Huri mai ma te tama e lavaa peehee te isi te hakatina, tena kootou se hai mee e huri mai ki kite anau raea. Anau e me ki huri atu na mee ki kkite kootou te hakatina anau.” 19 Kootou e hakattina pera ma e isi TeAtua hokotahi koi? Tauareka! Na tipua sakkino raa e hakattina hoki, ia e poreppore te mattaku. 20 Kootou e vvare roo! Kame kootou e hakattina koi, tena se hai mee roo tauareka e ppena, tena te hakatina naa he hakatina koi e mate. 21 Abraham te tipuna taatou raa e hakatina TeAtua, tena ki hoki ake Aisak te tama aia raa i aruna te olta. Te saaita Abraham ni pena te mee e tonu raa, tena TeAtua ku hakataakoto pera ma tama raa e tonu tahi i na karemata Aia. 22 Kootou e kkite pera ma te hakatina tama raa e hakanatahi ma na mee aia e ppena raa. Te saaita aia ni ppena na mee e ttonu raa, te hakatina aia raa ku kaatoa. 23 Tena na tattara te Launiu Tapu raa e huri mai no hakamaoni, “Abraham e hakattina TeAtua, tena TeAtua ku too te maanatu ma tama raa e tonu tahi i na karemata Aia.” Tera hea Abraham e kanna ria ma he soa laoi TeAtua. 24 Teenaa kootou e kkite pera ma na mee taualleka taatou e ppena raa e huri ake pera ma taatou ku ttonu ma TeAtua, ia seai ma ko na hakattina koi taatou raa.
25 Rahap e mee peeraa hoki. Niaina te hine raa e hai huri, e meia aia e ppena na mee e ttonu hoki. Rahap e too tokorua na tama Israel e matamata hemuu raa no hakammuni i roto te hare aia raa. Ia tena te hine raa e tokonaki no hakassao tokorua raa i teeraa mateara. Tera hea te hine raa e tonu tahi i na karemata TeAtua.
26 Kame te tinotama te tama ku se mamanava, tena te tama naa ku mate. Ia kame he tama e hakattina, tena ki tiaki te ppena na mee e ttonu raa, tena te hakatina te tama naa e mate hoki.