Jems
Te launiu Jems e taataa
Na hakataakoto hakamattua i roto te launiu nei:
Na tattara kaamata 1.1
Na tiputipu te hakattina 1.2—1.8
Na tama mouraro ia ma na tama hai sileni 1.9—1.11
TeAtua se tatakore te tama ki haisara 1.12—1.18
Hakallono na tattara TeAtua 1.19—1.27
Se hakammaha na tama hai sileni 2.1—2.13
Hakattina, tena ku ppena 2.14—2.26
Na tattara te tama te lotu 3.1—3.18
Te tama te lotu i roto te maarama nei 4.1—5.6
Na tattara hakaoti 5.7—5.20
1
Anau Jems, anau he tama hehekau TeAtua ia ma TeAriki Jisas Krais:
Anau e kou atu te tauareka anau raa i kootou na tama hakaatoa TeAtua tera e nnoho i na kina hakaatoa i roto te maarama nei raa.
Te hakatina ia ma te atamai
Aku taina, kootou ki mannatu pera ma kootou e me ki tuttuu laoi te saaita kootou e ttiri na hahaaite, maitaname kootou e illoa pera ma na hakattina kootou raa e ivi koi te saaita na hahaaite, tena i te hakaotioti kootou e lavaa te ttuu mmau. Tena kootou ki hakamattonu no ttuu mmau ki ttae roo te hakaoti, ia ki ttonu tahi ki se lavaa kootou te lliha, tena na mee hakaatoa ki kaatoa i roto kootou. Emeia kame he tama kootou se isi te atamai aia, tena akoe ku lotu ake TeAtua, tena Aia e me ki kou atu, maitaname TeAtua e me ki hoki ake hakaraoi roo i na tama hakaatoa. Emeia te saaita akoe e lotu, akoe ki hakatina, ia ki se mamaanatu tammaki hoki. Te tama e mamaanatu tammaki raa e ssau pera ma he peau i roto te moana tera e aania ria no haere tautari te matani. 8 Kame akoe he tama peenei: he tama se iroa te hakatonu te hakataakoto akoe, ia he tama se iroa hea akoe e me ki ppena, tena akoe ki se too te maanatu pera ma TeAriki e me ki kou atu he tauareka ma akoe.
Na tama mouraro ia ma na tama hai sileni
Na tama te lotu e tuttuu haeo raa e tau te hihhia te saaita TeAtua e ssau laatou i aruna, 10 tena na tama te lotu e tuttuu laoi raa e tau te hihhia te saaita TeAtua e tuku laatou no mouraro. Maitaname na tama e tuttuu laoi raa e me ki mmate pera ma na kaute ia ma na veve vaa roto raa. 11 Te laa raa e hopo ake ma te vvela hai mahi aia raa no ttuni na veve raa, tena na kaute na veve raa ku maoha, tena te hakamanako na kaute raa ku seai koi. Ia e ssau hoki, na tama e tuttuu laoi raa e me ki mmate te saaita laatou e tauhano te ppena hea laatou e ppena i na aho hakaatoa raa.
Na hahaaite ia ma na tatakore
12 Na tama e ttuu mmau i na hahaaite raa e me ki hakatapu ria, maitaname te saaita laatou e hakassao i taha ma na hahaaite raa, na tama naa e me ki too te ora TeAtua ni tattara hakamaoni ake i na tama e laoi Aia raa pera ma ni tuhana laatou. 13 Kame taatou e tatakorehia i na hahaaite, taatou se lavaa te tattara ma, “TeAtua e kou mai te hahaaite nei.” Maitaname na mee haeo raa se lavaa te tatakore TeAtua, tena TeAtua Hokoia se lavaa te tatakore te tama. 14 Emeia taatou e me ki tatakore ria kame taatou e oo no mmao, tena ku kapitia i na tiputipu haeo tera taatou e hihhai raa. 15 Tena na tiputipu haeo taatou raa e me ki kou mai na hai sara, tena na hai sara raa e me ki kou mai te mate te saaita na hai sara e hakamaatua te ora akoe.
16 Aku taina ma aku soa laoi roo, anau e hihai ma kootou ki illoa hakamaoni te mee nei! 17 Na hoki taualleka hakaatoa ia ma na mee taualleka raa e oo mai i te vaelani; TeAtua e kou mai taatou na mee raa; Aia ko te Tama ni pena te maahina i te vaelani raa, tena Aia ko te Tama se lavaa te hakatike te maahina raa ki pouri. 18 I te hihai Aia, TeAtua ni mee taatou no ttipu peenei ma na tattara hakamaoni Aia raa, ma ki ttuu taatou i mua na mee hakaatoa Aia ni pena raa.
Hakallono, tena ku ppena
19 Aku taina ma aku soa laoi roo, mannatu te mee nei! Na tama hakaatoa ki vave no hakallono, e meia ki se vave no tattara, ia ki se lloto vave hoki. 20 Maitaname te lloto taatou na tama raa se tokonaki ki ssau te tauareka TeAtua raa. 21 Ia tena peesia na tiputipu haeo hakaatoa ia ma na hakataakoto sakkino raa i taha. Tauttari TeAtua, tena ku too na tattara Aia ni ttori i roto na hatu manava kootou raa, na tattara tera e lavaa te tokonaki kootou ki ora raa.
22 Auu se hakalollono koi na tattara Aia raa; e meia tauhano te tautari na mee akoe ni hakarono raa. 23 Kame akoe e hakarono koi na tattara raa, tena ki se tautari na tattara raa, tena akoe e ssau pera ma na tama e matamata koi te tipu latou raa i roto te kalasi raa. 24 Na tama naa e lavaa te mmata no kkite na ttipu laatou raa i roto te kalasi, e meia te saaita laatou e oo raa, na tama naa te saaita naa koi ku ssiri ma laatou e ttipu peehee. 25 Emeia kame kootou e mmata hakaraoi roo te tuaa hakamaoni tera e mee na tama ki ttonu raa, tena ku tuku na hakataakoto kootou raa i te tuaa raa, ia ki se mee ma kootou ki hakallono koi, tena ki oti ku ssiri, e meia tauttari no ppena na mee taualleka raa. TeAtua e me ki hakatapu kootou e mee na mee kootou ni ppena raa.
26 Kootou e isi na tama e mannatu pera ma laatou ni tama te lotu? Kame akoe se hakamattonu i te vahi te maihu akoe raa, tena te mee akoe ma akoe he tama i te lotu raa ku seai koi, tena akoe e mariu koi i akoe hokkoe. 27 Hea TeAtua Tamana e maanatu ma e matahua, ia e tauareka i te vahi te lotu raa ko te mee nei: ki lollohi na tamalliki se isi na maatua raa ia ma na tautukaha hhine i na hakalono llihu laatou raa, tena ku rorohi akoe ki se haere no mmao e mee na mee sakkino i te maarama nei raa.