13
Na tiputipu e mee TeAtua ki hihia
Kootou ki tauhano te laoi te tama ma te tama pera ma ni tama hakamaoni te lotu. Mannatu no hakkoro na tama alaa henua ki oo atu na hare kootou raa. E isi na tama e ppena peenei, tena laatou se illoa ma laatou e hakkoro hoki na ensel. Mannatu na tama e nnoho i roto na hare karapusi raa pera ma kootou e nnoho ma na tama raa i roto te hare karapusi. Mannatu na tama e hakalono llihu raa pera ma akoe e hakalono llihu hoki ma na tama raa.
Na tama hakaatoa ki mannatu hai mahi i te vahi te avana, tena na taanata ia ma na hhine raa ki hakamaoni i laaua hokolaaua. TeAtua e me ki hakatonutonu na tama e ppena na tiputipu sakkino ia ma na tama ku se hakamaoni i te avana laaua raa.
Auu se mannako sileni i roto na ora kootou, tena kootou ki hihhia koi hea kootou e isi. Maitaname TeAtua e tattara ma, “Anau se lavaa te haere i taha ma akoe: Anau se lavaa te tiaki akoe.” Taatou ki se mattaku, tena taatou ku tattara ma,
“TeAriki* 13.6 TeAriki: Na tattara nei e mmau i roto te Launiu na Rue 118.6. I roto i te Old Testament se isi TeAriki e meia e isi koi te inoa TeAtua ko Jihova ko te Tama e tokonaki anau,
Anau se lavaa te mataku.
Hea na tama e lavaa te ppena iaa anau?”
Mannatu na tama hakamattua kootou i mua raa, na tama tera ni tattara atu na tattara TeAtua raa i kootou. Mannatu na ora na tama raa ni isi haere no tae te saaita laatou ku mmate raa, tena kootou ku tauttari na hakattina na tama raa. Jisas Krais e ssau te aho nei, taiao ia ma na aho roo hakaatoa. Auu se tiaki na akoako e kkee raa ki hakattaki kootou i taha ma te hakatina hakamaoni raa. E tauareka TeAtua te kou mai na hakattina taatou, ia seai ma ki tauttari na tuaa e tattara i te vahi na kai raa. Na tama e tauttari na tuaa nei raa se isi te tokonaki laatou e too i na tuaa raa.
10 Na maatua e hehekau i roto te kina e lotulotu raa se isi na mahi ki kkai na hoki e mmoe i aruna te olta raa. 11 Te Maatua Hakanaaniu na Jiu raa e too na toto na manu raa no kkave i te Kina e Tapu Kkini raa ki hoki ake mo hoki ki ssoro na hai sara: e meia na tinotama na manu raa e me ki ttuni ria i mmao i taha ma te matakaina. 12 Teenei ko te hakataakoto hokotahi nei koi, tena Jisas e kkave no mate hoki i taha ma te matakaina raa ma ki lavaa te toto Aia raa te ssoro na hai sara na tama raa i taha ki matahua na tama raa. 13 Taatou ki oo i taha ma te matakaina no ttiri Tama raa ki nnapa taatou hakaatoa ma Tama raa. 14 Maitaname taatou se isi te matakaina e ttino hakamaoni i roto te maarama nei; taatou koi sesee koi te matakaina e me ki hamai raa. 15 Ia taatou ki lotu tahi ake TeAtua pera ma ni hoki i te inoa Jisas, teenaa ko na hoki taatou e kou ake ma na maihu taatou pera ma Jisas ko TeAriki raa. 16 Auu se ssiri ki ppena na mee taualleka ki tokonaki alaa tama, maitaname aanei ko na hoki e mee TeAtua ki hihia.
17 Hakallono na tama hakamattua kootou raa, tena ku tauttari na tattara na tama naa. Na tama naa e lollohi na anana kootou, ia se hai vahao e hamalollo maitaname na tama naa e me ki tattara ake TeAtua na uata laatou raa hakaatoa. Kame kootou e tauttari na tama naa, tena na tama naa e me ki ppena hakaraoi roo na uata laatou raa, kame seai, na tama naa e me ki uata ma te alloha, tena te uata na tama naa se lavaa te tokonaki kootou.
18 Tauhano te lotu ma maatou. Maatou e illoa ma maatou e isi na hakataakoto taualleka, maitaname maatou e hihhai ki ppena na mee e ttonu na vahao hakaatoa. 19 Tena anau e kainno atu kootou ki lotu ake TeAtua ki kauna ria atu anau ki vaakai atu kootou vahao nei.
Te lotu hakaoti
20 21 TeAtua e hakaora Jisas TeAriki taatou raa i taha ma te mate, Aia ko te Tama Hakanaaniu e rorohi na sipsip raa, tena te toto Aia raa e tokonaki hai mahi roo taatou no mee na tattara hakamaoni TeAtua e kou mai taatou raa no ivi. Tena te noho laoi TeAtua raa ki kou atu na mee hakaatoa kootou e hihhai raa, ki lavaa kootou te ppena hea Aia e hihai, tena Aia ki ppena i na ora taatou raa hea Aia e hihai i na mahi Jisas Krais. Taatou ki hakammaha Krais na vahao hakaatoa! Amen.
Na tattara hakaoti
22 Aku taina ma aku kaave, anau e kainno atu kootou ki nnoho hakaraoi no hakallono na tattara hakapurupuru nei; te launiu anau e taataa atu kootou nei se roroa avare. 23 Anau e hihai ma kootou ki illoa pera ma Timoti, te taina taatou raa ku oti te uhu ria i taha ma te hare karapusi. Kame aia e hamai vave, tena anau e me ki too aia ki oo atu maaua te saaita anau e haere atu no mmata kootou raa.
24 Kou ake na tattara hihhia maatou raa i na tama hakamattua taatou raa hakaatoa ia ma na hakattina ana TeAtua raa hoki. Na taina ia ma na kaave taatou i Itali raa e kou atu hoki na tattara hihhia laatou raa i kootou.
25 Na mahi TeAtua raa ki nnoho ma kootou hakaatoa.

*13:6 13.6 TeAriki: Na tattara nei e mmau i roto te Launiu na Rue 118.6. I roto i te Old Testament se isi TeAriki e meia e isi koi te inoa TeAtua ko Jihova