5
Tanattana te hamai TeAriki
Aku taina, anau se tau te taataa atu ki hakari atu kootou te saaita ia ma ni mee peehee e me ki kapihi mai. Maitaname kootou hokkootou e illoa laoi roo pera ma te Aho TeAriki raa e me ki hamai pera ma te tama kairarao e hamai te poo. Te saaita na tama e tattara ma, “Na mee hakaatoa e moemmoe laoi koi, ia e taualleka,” tena paa saaita naa koi te haeo naa ku ttiri laatou! Te haeo naa e me ki hakateki mai pera ma na isu te hine ku mee ki mamaoha raa, tena na tama hakaatoa se lavaa te ssao. Aku taina, kootou ki se nnoho i roto te pouri raa, tena kootou ki se oho te saaita te Aho naa e tae atu pera ma he tama kairarao raa. Kootou na tama hakaatoa e nnoho i roto te maahina raa, kootou ni tama te ao. Taatou seai ma ni tama te poo ia ma te pouri. Ia tena taatou ki se tumoe mahi pera ma alaa tama raa; taatou ki ara tahi, ia ki se vvare tahi. Te poo he saaita na tama e mmoe, ia te poo hoki he saaita na tama e unu no vvare. Emeia taatou ni tama te ao, tena taatou ki se unu tahi no vvare. Taatou ki ttaohi mmau na hakattina ia ma na laoi taatou raa pera ma ni popore e ppui na hatahata taatou, tena taatou ki hakattina hakamaoni pera ma ko te uhi te ora e ora tahi raa. TeAtua se hirihiri taatou ma taatou ki hakalono llihu te saaita Aia e roto raa, e meia Aia e hirihiri taatou ki too te ora e ora tahi i na mahi TeAriki Jisas Krais, 10 te Tama ni mate ma taatou ki lavaa taatou te nnoho hakapaa ma Aia, niaina taatou koi ora ia ma ku mmate te saaita Aia e me ki hamai raa. 11 Ia tena, hakapurupuru ake alaa tama, tena ku tokonaki alaa tama e ssau pera ma kootou e ppena te saaita nei raa.
Na tattara poroporo ia ma na tattara taualleka hakaoti
12 Aku taina, maatou e kainno atu kootou ki hakammaha na tama e hehekau i kootou raa, na tama tera e lollohi ia ma na tama e poroporo atu kootou i te vahi te ora na tama te lotu raa. 13 Hakammaha, tena ku laoi na tama naa ma na hakataakoto taualleka, e mee na hehekau na tama naa e ppena raa. Kootou ki nnoho taualleka hokkootou.
14 Aku taina, maatou e meatu kootou ki tattara hakamataku ake na tama se hihhai ki hehekau raa, tena ku tattara hakapurupuru ake na tama e mattaku mahi raa, ia tokonaki na tama e matanaennae raa, tena ku mee hakaraoi na tama hakaatoa. 15 Kootou ki mmata hakaraoi ki se hai tama e kou ake te haeo i te tama ni kou ake te haeo aia raa, e meia i roto na hakataakoto kootou raa, kootou ki mannatu ki ppena na mee taualleka i na tama hakaatoa.
16 Kootou ki hihhia tahi, 17 lotu na vahao hakaatoa, 18 tena ku hakammaha ake TeAtua i na mee hakaatoa. Teenei hea TeAtua e hihai kootou ki ppena i roto na ora kootou i te huhukkui kootou ma Jisas Krais raa.
19 Auu se hahaivi ki ppui TeAnana Tapu, 20 ia auu se peesia na tattara taualleka TeAtua raa. 21 Haaite te hahaaite na mee hakaatoa, ia ttaohi hea e tauareka raa, 22 tena ku peesia hea e sakkino raa.
23 Tiaki TeAtua te Tama e kou mai te noho laoi raa ki mee kootou ki ttapu i na mee hakaatoa hakapaa ma na tinotama kootou raa, tena ku hakattana na anana, na hatu manava ia ma na tinotama kootou raa i taha ma na mee sakkino te saaita Jisas Krais TeAriki taatou raa e hamai. 24 Te Tama tera e kanna kootou raa e me ki pena te mee naa, maitaname Aia e hakamaoni.
25 Aku taina, lotu ake hoki ma maatou.
26 Haere lulluu na tama te lotu raa hakaatoa ma te laoi TeAtua.
27 Anau e tattara atu kootou i na mahi TeAriki ki ppau ake te launiu nei i na tama te lotu raa hakaatoa.
28 Na mahi TeAriki taatou Jisas Krais ki nnoho ma kootou.