2 Tesalonaika
Te launiu hakarua Pol e taataa i na tama i Tesalonaika
Na hakataakoto hakamattua i roto te launiu nei:
Na tattara kaamata 1.1—1.2
Te hakatonutonu TeAtua 1.3—1.12
Krais e me ki vaakai mai i muri 2.1—2.17
Na tiputipu e ttonu na tama te lotu 3.1—3.15
Na tattara hakaoti 3.16—3.18
1
Anau Pol, Sailas ia ma Timoti, maatou e tattaa atu te launiu nei,
i na tama te lotu i roto Tesalonaika tera e hukkui ma TeAtua taatou Tamana raa ia ma TeAriki Jisas Krais.
TeAtua taatou Tamana raa ma TeAriki Jisas Krais ki kou atu te tauareka ia ma te noho laoi i kootou.
TeAtua e me ki hakatonutonu na tama hakaatoa
Aku taina, maatou e me ki hakammaha tahi ake TeAtua ma kootou. Te mee nei e tonu maatou ki ppena peenei, maitaname na hakattina kootou raa ku hai mmahi roo, ia hoki na laoi kootou e huri ake alaa tama raa ku llahi hoki. Tera hea maatou e tattara ahuahu i te vahi kootou i roto na hare lotu TeAtua raa. Maatou e ahuahu i te vahi kootou e hakattina raa ia ma kootou hoki e lavaa te nnoho hakavaratoa na saaita kootou e ttiri na haeo ia ma na hakalono llihu i roto na ora kootou raa.
Na mee nei hakaatoa e huri mai te hakamaoni pera ma te hakatonutonu TeAtua raa e tonu, ia tena i te hakaotioti, kootou e me ki tonu te ttae i te Hakamaatua ana Aia raa, e mee na hakalono llihu kootou ni too raa. TeAtua e me ki pena hea e tonu: Aia e me ki kou ake na hakalono llihu na tama tera e kou atu na hakalono llihu kootou raa, tena Aia e me ki kou atu te tauareka i na tama kootou tera e hakalono llihu raa ia ma maatou hoki. TeAtua e me ki pena te mee nei te saaita TeAriki Jisas e hakahura mai i taha ma te vaelani ma na ensel hai mmahi Aia raa ia ma te ahi e ura raa ki kou ake na hakalono llihu na tama se hihhai TeAtua raa ia ma na tama tera se hihhai ki hakallono na tattara te Rono Tauareka i te vahi TeAriki Jisas raa. Na tama naa e me ki too te hakalono llihu se isi te hakaoti, ia na tama naa e me ki vaaea i taha ma te kina TeAriki e noho raa, ia i taha ma na mahi hai mmahi Tama raa 10 te saaita Aia e hamai te Aho naa ki too na mahi na tama Aia raa hakaatoa, tena ku too hoki te hakammaha na tama hakaatoa tera e hakattina raa. Kootou hoki e me ki hhai i roto na tama naa, maitaname kootou e hakattina na tattara maatou ni tattara atu i kootou raa.
11 Tera hea maatou e lotu tahi ma kootou. Maatou e kainno ake TeAtua ki penapena na ora kootou raa ki taualleka pera ma na ora Aia e hihai ma kootou ki isi raa. TeAtua ki kou atu kootou na mahi Aia raa ki tau ma hea kootou e hihhai ki ppena na mee taualleka raa ki hakaoti na hehekau kootou raa ma na hakattina. 12 Te ara nei kootou e me ki hakammaha te inoa Jisas TeAriki taatou raa, tena Aia e me ki hakammaha kootou i te tauareka TeAtua ia ma Jisas Krais TeAriki taatou raa.