2
Te tama Sakkino
Te hakataakoto te hamai TeAriki Jisas Krais ia ma te hakkutu taatou hakaatoa ma ki nnoho ma Tama raa: anau e kainno atu kootou, aku taina ma aku kaave, ki se mamannatu tammaki i roto na hakataakoto kootou, ia ki se tipuaina e mee na rono kootou e llono ma te Aho TeAriki raa ku hamai. Kame kootou e mannatu ma maatou e tattara atu na tattara nei te saaita maatou ni hakatae atu na tattara TeAtua raa ia ma te saaita maatou e takutaku raa ia ma na saaita maatou e tattaa atu i roto te launiu raa. Auu se tiaki na tama ki malliu atu kootou ma na hakataakoto laatou. Maitaname te Aho naa se lavaa te hamai ki ttae roo te saaita hakaoti na tama ni huro i taha ma TeAtua raa ku tae mai, tena te tama sakkino raa ku hakahura mai, tena aia e me ki haere i te kina e haeo roo. Te tama sakkino raa e me ki tattara haeo na atua ia ma na hatu tipua na tama e hakamarumaru raa, tena aia e me ki tuku aia i aruna na mee raa hakaatoa. Aia e me ki haere hoki no noho i roto te Hare Tapu TeAtua raa no tattara ma aia ko TeAtua.
Kootou ku ssiri? Anau ni tattara atu na mee nei hakaatoa te saaita anau ni noho ma kootou raa. Emeia e isi te mee e ppui ki se lavaa te mee nei te kapihi mai te saaita nei, tena kootou e illoa te mee naa. Te tama sakkino raa se lavaa te hakahura mai ki tae roo te saaita hakamaoni aia e me ki hakahura mai raa e ttae. Na mahi te tama sakkino raa ku hehekau, e meia hea e me ki kapihi mai raa se lavaa te kapihi mai ki ttae roo te saaita te tama e ttaohi te mee raa e hakatuu ria i taha. Tena taatou e me ki kkite te tama haeo raa, e meia te saaita TeAriki Jisas e hamai raa, Aia e me ki iri koi ma te maihu Aia, tena te tama raa ku mate, tena na mahi Jisas raa e me ki hakaoti te tama sakkino naa. Te tama sakkino naa e me ki hamai ma na mahi Satan no ppena na hakkatu ia ma na mee taualleka tera se hakamaoni, 10 tena ku taaiki tammaki na tama se isi na hakattina raa ma na tiputipu sakkino aia raa. Na tama naa e me ki llano hakaoti, maitaname na tama naa ni se hihhai ki too te laoi ia ma te hakamaoni raa ki tokonaki laatou ki ora. 11 Ia tena TeAtua e kou ake na mahi te haeo raa ki hehekau i roto na tama naa ma ki hakattina na tama naa i na mee tera se hakamaoni raa. 12 Tena na tama naa ku se hakattina te hakamaoni raa, e meia na tama naa e hihhai roo ki tauttari koi na tiputipu sakkino, tena i te hakaotioti na tama naa e me ki hakatonutonu ria.
TeAtua e hirihiri kootou ki too te ora hakamaoni
13 Aku taina, maatou e me ki hakammaha tahi ake TeAtua ma kootou na tama TeAtua e hihai raa. Maitaname TeAtua ni hirihiri kootou pera ma ko na tama kaamata TeAnana Tapu raa ni tokonaki no ora ma na mahi Aia raa, tena ki mee kootou no ttapu i na hakattina kootou i te hakamaoni Aia raa. 14 TeAtua ni kanna atu kootou te saaita maatou ni takutaku atu te Rono Tauareka raa. Aia ni kanna atu kootou ki oo ake no too na tuhana kootou raa i te tauareka Jisas Krais TeAriki taatou raa. 15 Aku taina ma aku kaave, tuu mmau, tena ku ttaohi mmau te hakamaoni tera maatou ni akoako atu kootou i na takutaku ia ma na launiu maatou ni tattaa atu raa.
16 Anau e kainno ake Jisas Krais TeAriki taatou raa Hokoia ia ma TeAtua taatou Tamana tera e laoi no kou mai te tauareka Aia raa ki hakattina hakamaoni taatou, ia ki nnoho no hakattari 17 ki mee kootou ki se mattaku, ia ki ivi kootou te ppena na mee taualleka, tena ku tattara tahi hea e tonu raa.