2 Korin
Te launiu hakarua Pol e taataa i na tama i Korin
Na hakataakoto hakamattua i roto te launiu nei:
Na tattara kaamata 1.1—1.3
Hakammaha TeAtua 1.4—1.11
Tiputipu te ora Pol 1.12—3.6
Tiputipu na ora na hakattina ana 3.7—6.2
Na mee hainattaa i roto te ora Pol 6.3—6.13
Na hakattina ana raa ki tuku tonu na ora laatou 6.14—7.2
Te hihia Pol 7.3—7.16
Tiputipu te kai marie 8.1—9.15
Te hehekau Pol 10.1—12.21
Na tattara hakaoti 13.1—13.14
1
Anau Pol, anau he aposol Jisas Krais i te hihai TeAtua, maaua ma Timoti te taina taatou raa,
e taataa atu i na hare lotu TeAtua i roto Korin ia ma na hakattina ana TeAtua i roto Akaia raa hakaatoa.
TeAtua taatou Tamana ia ma Jisas Krais TeAriki taatou raa ki kou atu te tauareka ia ma te noho laoi.
Pol e hakammaha TeAtua
Taatou ki hakammaha ake TeAtua, te Tamana Jisas Krais TeAriki taatou raa: te Tamana e manava aroha ia ma TeAtua tera e tokonaki taatou i na mee roo hakaatoa raa. Tama raa e tokonaki taatou i na hakalono llihu roo hakaatoa taatou e isi raa, ma ki lavaa taatou te tokonaki alaa tama hoki tera e isi na hakalono llihu raa. Maaua e tokonaki na tama raa tautari te tokonaki TeAtua ni tokonaki maaua raa. E ssau pera ma maaua e hukui ma Krais i na hakalono llihu roo hakaatoa, tena i na mahi Krais, TeAtua e tokonaki hai mahi roo maaua. Kame maaua e hakalono llihu, tena na hakalono llihu maaua nei e tokonaki kootou ki ora hakamaoni; kame maaua e tokonaki ria, tena kootou e me ki tokonaki ria hoki ki ivi te nnoho hakavaratoa te saaita kootou e ttiri na hakalono llihu maaua ni ttiri raa hoki. Tena na hakattina maaua i kootou raa se lavaa te naue; maaua e illoa pera ma kootou e isi na hakalono llihu maaua e isi raa, tena kootou e too hoki na tokonaki maaua ni too raa.
Aku taina, maaua e hihhai ki hakailloa atu kootou i te vahi na hakalono llihu maaua ni ttiri i roto Esia raa. Maaua e amo roo na hakataakoto e llahi, tena na mee raa e mmaha roo maaua te amo, tera hea maaua ku mannatu ma maaua ki mmate koi. Maaua e mmaha pera ma maaua kame e me ki mmate koi. Ia te mee nei e kapihi mai ma ki se lavaa maaua te tuunaki na mahi maaua hokomaaua, e meia maaua ki tuunaki TeAtua, te Tama e hakamahike na tama ku mmate raa. 10 TeAtua e tokonaki maaua i taha ma na hakalono llihu te mate, Tama raa e tokonaki maaua, tena Aia e me ki tokonaki hoki maaua, ia tena maaua ku tuku na hakattina maaua raa i Tama raa ki tokonaki maaua hakaraoi 11 pera ma kootou e tokonaki maaua ma na lotu kootou raa. Ia e kkira pera ma TeAtua e me ki hakarono tammaki na lotu taatou raa, tena Aia e me ki hakatapu hoki taatou, tena tammaki na tama e me ki ssau na reo laatou raa i aruna no hakammaha ake TeAtua ma taatou.
Pol ku hakatike hoki na hakataakoto aia
12 Maaua e ahu peeraa ma na illoa maaua raa e huri mai te hakamaoni na ora maaua i roto te maarama nei raa, taohi mua te nnoho maaua ma kootou raa; maaua e hakattaki ria i na mahi ia ma te hihai TeAtua, ia seai ma te atamai te tama. 13 14 Maaua e tattaa atu koi na mee kootou e lavaa te ppau no illoa raa. Ia niaina ma kootou se illoa hakamaoni maaua, e meia anau e maanatu pera ma kootou e me ki oti ku illoa laoi roo maaua, tena i te aho TeAriki taatou Jisas raa e tae mai, kootou e lavaa te ahu i te vahi maaua pera ma maaua e me ki ahu hoki i te vahi kootou.
15 Anau e iroa roo te hakamaoni na mee nei, tera hea anau ni maanatu ma ki haere atu no mmata kootou ma ki lavaa kootou te hakatapu ria hakaraoi hoki. 16 Maitaname anau e maanatu ma ki haere atu no mmata kootou te saaita anau e haere peeraa i Masedonia ia ma te saaita anau e vaakai mai raa; ki lavaa kootou te tokonaki anau te saaita anau e haere peeraa i Judia raa. 17 Eaa, kootou e mannatu pera ma anau se tautari na hakataakoto anau ni hakamoe raa? Te saaita anau e hakamoe na hakataakoto raa, kootou e mannatu ma na hakataakoto anau raa e manamana rua, tena kootou e tanattana koi ki hakatoo mai te vahao hokotahi ma, “Noo, noo” ia ma “Seai, seai”. 18 E hakamaoni pera ma TeAtua e tattara tahi te hakamaoni, tena te tattara hakamaoni anau i kootou raa seai ma, “Noo” ia ma, “Seai” te vahao hokotahi. 19 Maitaname anau, Sailas ia ma Timoti, maatou tokotoru e takutaku atu na tiputipu Jisas Krais te Tamariki TeAtua raa. Tama raa seai ma he Tama e lavaa te meatu ma, “Noo” ia ma, “Seai” te vahao hokotahi. I te vahi TeAtua, Jisas ko “te Nuu hakamaoni” Tama raa. 20 Maitaname Jisas Hokoia e huri ake pera ma na tattara TeAtua raa hakaatoa e hakamaoni. Tera hea i na mahi Jisas Krais te Amen taatou raa e hakammaha te tauareka TeAtua. 21 TeAtua Hokoia e mee maatou ki hukui ma kootou i roto na ora taatou e hukui ma Krais raa, e meia teenaa ko TeAtua ni havakkee taatou i taha, 22 tena ki hakammau te hakamaatino Aia raa i taatou, tena ki kou mai TeAnana Tapu raa ki noho i roto taatou ma ki hakari mai na mee hakaatoa Aia e isi ma taatou raa.
23 Anau e kanna ake TeAtua ki tuu i te vahi anau, tena Aia e iroa te hatu manava anau! Anau se hihai ma kootou ki hakalono llihu, tera hea anau e maanatu ma ki se haere atu i Korin. 24 Maatou se mee ma maatou e hahaivi ki meatu kootou hea kootou e me ki hakattina raa; maatou e illoa pera ma kootou ku ttuu mmau i na hakattina kootou raa. Emeia maatou e hehekau ma kootou ki mee kootou ki hihhia.