2
Ia tena anau ku maanatu hoki ma ki se haere atu no mee kootou ki alloha. Kame anau e mee kootou no alloha, tena kaa koai e me ki ttoe ki mee anau ki hihia? Teenaa ko na tama koi anau ni mee no alloha raa. Tera hea anau ni taataa atu te launiu raa i kootou. Anau se hihai ma ki haere atu no hakaaroha i na rima na tama e tau te mee anau ki hihia raa. Maitaname anau e iroa roo ma anau kaa hihia, kootou e me ki hihhia hoki. Anau ni taataa atu te launiu nei ma te aroha e rahi roo ia ma te hakataakoto e mmaha roo, tena anau e taataa atu koi ma te tani; te hakataakoto anau raa ma ki mee kootou ki hihhia, e meia anau e hihai ma kootou ki illoa e hia anau e laoi kootou roo hakaatoa.
Pol e hai aroha ake te tama e hai sakkino aia
Emeia kame he tama e mee teeraa tama no hakaaroha, tena te tama naa se mee ma aia e mee anau ki hakalono llihu, e meia e mee kootou hakaatoa ki hakalono llihu. (Anau e tattara atu te mee nei maitaname anau se hihai ki tattara hai mahi hea te tama raa ni ppena.) Kame ku tau koi, e mee te mahi ana kootou ku oti te hai ake te tama naa. Tena te saaita nei, kootou ki hai aroha no tattara hakapurupuru ake te tama naa ki se lavaa te tama naa te maanatu haeo no tiaki hakaoti te hakatina aia raa. Tena anau e kainno atu kootou ki huri ake ki iroa te tama naa pera ma kootou e laoi hakamaoni aia. Anau e taataa atu te launiu raa, maitaname anau e hihai ki iroa hakamaoni ma kootou e ttuu mmau i na hahaaite, ia ma kootou hoki ku tanattana ki tauttari na poroporo anau raa. 10 Kame kootou e ssirihia na tama i na mee e ssara laatou ni ppena raa, tena anau e me ki ssirihia na tama naa hoki. Maitaname te saaita anau e hai aroha te tama naa, tena kame anau e isi na mee ki hai aroha te tama naa, tena anau e tau te ssirihia na mee roo hakaatoa. Anau e ppena na mee nei ma kootou i mua na karemata Krais, 11 ki ppui Satan ki se hamai no hakamaatua i roto na ora taatou, maitaname taatou e illoa na hakataakoto Satan.
Pol ku tipuaina roo i roto Troas
12 Te saaita anau ni tae i Troas ma ki takutaku te Rono Tauareka Krais raa, anau e kite pera ma TeAriki ko na taaraki mai avare te totoka raa ma anau ki hehekau i te kina raa. 13 Emeia anau e tipuaina haeo roo, maitaname anau se kite Taitus te taina taatou raa. Kito anau ki hakaalloha ma na tama te matakaina raa no haere i Masedonia.
Krais ku hakamaatua
14 Emeia maatou e hakammaha TeAtua! E mee maatou e hukui ma Krais, tena maatou e hakattaki ria pera ma ni tama karapusi i te hahaere maatou ma na mahi Krais raa. TeAtua e tokonaki maatou ki mee na tama na kina hakaatoa ki illoa Krais, tena te mee raa ku ttoha i na kina hakaatoa pera ma te hauna te lloo manoni. 15 Maitaname maatou e ssau pera ma te manoni te insens tera Krais e hoki ake TeAtua raa, tena te hauna te insens raa ku ttoha i na tama ku too te ora hakamaoni ia ma na tama se ki too te ora hakamaoni raa. 16 I te vahi na tama ku tiaki te ora hakamaoni raa, te hauna te insens raa e hauna haeo i na tama naa, tena na tama naa e me ki mmate. Emeia i te vahi na tama ku too te ora hakamaoni raa, te hauna te insens raa e hauna laoi roo i na tama naa, tena na tama naa e me ki ora hakamaoni. Kaa koai hoki te tama e lavaa te ppena te hehekau nei? 17 Maatou se ssau pera ma alaa tama, tammaki na tama e mannatu ma ki too ni sui i te vahi laatou e tattara na tattara TeAtua raa; e meia, e mee TeAtua e kauna ria maatou, tena maatou ki tattara ake te hakamaoni i mua na karemata Tama raa pera ma ni tama e hehekau ma Krais.