2 Jon
Te launiu hakarua Jon e taataa
Na hakataakoto hakamattua i roto te launiu nei:
Na tattara kaamata 1.1—1.3
Te laoi hakamaoni 1.4—1.11
Na tattara hakaoti 1.12—1.13
1
Anau he tama hakamaatua i te lotu.
Anau e taataa atu i akoe te hine hakanaaniu ia ma na tamalliki akoe anau e laoi mahi raa. Teenei seai ma anau hokonnau koi, e meia na tama hakaatoa e illoa te hakamaoni raa e laoi kootou, maitaname te hakamaoni raa e nnoho ma taatou, ia e me ki nnoho tahi roo ma taatou.
TeAtua Tamana ia ma Jisas Krais te Tamariki Aia raa e kou mai taatou na mahi, te manava aroha ia ma te noho laoi, tena taatou ki too na mee nei i roto taatou hakapaa hoki ma te hakamaoni ia ma te laoi raa.
Te hakamaoni ia ma te laoi
Anau e hihia roo, maitaname anau e kite na tamalliki kootou raa e tauttari te hakamaoni raa, e ssau pera ma te Tamana raa ni tattara mai i taatou. Tena anau e taataa atu i akoe te hine hakanaaniu: taatou hakaatoa ki laoi te tama ma te tama. Teenei seai ma he tuaa vahao nei anau e taataa atu nei; teenei ko te tuaa taatou ni too i te kaamata roo. Te laoi anau e tattara atu nei e huri mai ma taatou ki tauttari na tuaa TeAtua raa. Te tuaa kootou hakaatoa ni llono i te kaamata raa e mee mai ma kootou ki tauttari na tiputipu te laoi raa.
Tammaki na tama hai lavvaka ku maaseu i na kina hakaatoa i te maarama nei, na tama se hihhai ma ki tattara ma Jisas Krais ni hamai no tipu tama raa. Na tama peenei raa ni tama hai lavvaka, ia ni tama hoki e hakataukaa ma Krais. Kootou ki lollohi hakamattonu ki se lavaa kootou te peesia ria i taha ma na tuhana kootou raa, e meia kootou ki hai na mahi ki too na tuhana hakamaoni kootou raa.
Na tama se hihhai ki tauttari na akoako Krais raa, tena ki hai koi na mannatu laatou raa ni se too TeAtua i roto na ora laatou. Na tama e tauttari na akoako Krais raa e nnoho i roto te Tamana ia ma te Tamariki Aia raa. 10 Ia tena kame ni tama e oo atu ma te akoako e kee ma ki akoako atu kootou, tena auu se too na tama naa i na hare kootou raa, ia auu se meake hoki ma, “Te noho laoi ki nnoho ma kootou.” 11 Maitaname na tama e kou ake te tauareka i na tama hai ssara raa e hukui hoki ma na tama raa i na mee sakkino na tama raa e ppena raa.
Na tattara hakaoti
12 Anau e isi tammaki roo na mee ki tattara atu i kootou, e meia anau se hihai ki taataa na mee nei i roto te launiu; maitaname anau e maanatu ma ki haere atu no mmata kootou, tena anau hokonnau ku tattara atu i kootou ki hihhia taatou hakaatoa.
13 Na tamalliki te taina hakanaaniu akoe raa e kou atu hoki na tattara hihhia laatou raa i kootou.