3 Jon
Te launiu hakatoru Jon e taataa
Na hakataakoto hakamattua i roto te launiu nei:
Na tattara kaamata 1.1—1.4
Jon e hakammaha Gaius 1.5—1.8
Diotrefes laaua ma Demitrius 1.9—1.12
Na tattara hakaoti 1.13—1.15
1
Anau he tama hakamaatua i te lotu, tena anau e taataa atu i akoe Gaius taku taina.
Gaius taku taina roo hokotahi, anau e lotu ake ma akoe ki noho tauareka i na mee roo hakaatoa, tena akoe hoki ki se laavea na maahana, e mee anau e iroa ma te anana akoe raa e mataora roo. Anau e hihia roo te saaita alaa hakattina ana taatou ni ttae mai no tattara mai anau i te hakatina akoe e isi no tautari te hakamaoni raa, e ssau pera ma akoe na vahao hakaatoa e tautari te hakamaoni raa. Anau e hihia roo te saaita anau ni rono ma na tamalliki anau raa e tauttari te hakamaoni raa, tena se hai mee hoki peeraa e lavaa te mee anau ki hihia.
Jon e hakammaha Gaius
Taku taina, akoe e ppena hakamaoni roo te hehekau akoe ma na hakattina ana taatou raa, niaina roo ma na tama raa ni tama akoe se iroa. Na tama raa e oo mai no tattara mai te laoi akoe raa i roto te hare lotu nei. Tena akoe ki kkira no mmata hakaraoi na tama raa i na tiputipu TeAtua e hihai raa te saaita na tama raa e vakkai. Maitaname na tama raa e oo koi ma ki hehekau ma Krais, tena na tama raa se hihhai hoki ma na tama e nnoho pouri raa ki tokonaki laatou. Tena taatou na tama te lotu raa ki tokonaki na tama raa ki lavaa taatou te hehekau hakapaa ma na tama raa ki ppena na uata hakamaoni TeAtua raa.
Diotrefes laaua ma Demitrius
Te launiu anau ni taataa no kkave i te hare lotu raa se roroa hoki, e meia Diotrefes, te tama e hihai ma ki hakamaatua raa se hihai ki hakarono na tattara anau ni taataa ake raa. 10 Te saaita anau e hamai raa avare, anau e me ki tattara ake aia ki iroa i na mee hakaatoa e ssara aia ni ppena raa, tena ma na tattara sakkino aia e tattara i te vahi taatou ia ma na tattara malliu aia e haere tattara raa.
11 Taku soa roo hokotahi, auu se tautari na tiputipu sakkino raa, e meia tautari na tiputipu e taualleka. Na tama e ppena na tiputipu taualleka raa ni tamalliki TeAtua, tena na tama e ppena na tiputipu sakkino raa seai ma ni tamalliki TeAtua.
12 Na tama hakaatoa e tattara hakamamaha roo iaa Demitrius, tena na tiputipu aia raa e huri mai ma e hakamaoni. Maatou hoki e tattara hakamamaha roo i tama raa, tena akoe e iroa ma na tattara maatou nei e hakamaoni.
Na tattara hihhia hakaoti
13 Anau e tammaki roo na mee ma ki tattara atu i akoe, e meia anau se hihai ki taataa atu na tattara raa i roto te launiu. 14 Anau se roroa ku haere atu no mmata akoe, tena anau hokonnau e me ki tattara ma akoe.
15 Anau e lotu ake TeAtua ki hakatapu akoe ma te noho laoi!
Na soa laoi akoe i te kina nei raa e kou atu na tattara hihhia laatou. Akoe ki haere lulluu na tama hakaatoa ma maatou.