Jut
Te launiu Jut e taataa
Na hakataakoto hakamattua i roto te launiu nei
Na tattara kaamata 1.1—1.2
Na tisa malliu 1.3—1.16
Na tattara e hakamattaku te lotu 1.17—1.23
Na tattara hakaoti 1.24—1.25
1
Anau Jut, anau he tama hehekau ma Jisas Krais, ia he taina Jems.
Anau e taataa atu i kootou na tama TeAtua ni kanna raa; na tama tera e nnoho i roto te laoi TeAtua Tamana ia ma te rorohi laoi Jisas Krais raa.
Te manava aroha, te noho laoi ia ma te laoi ki nnoho tahi ma kootou.
Na tisa malliu
Aku taina, anau e hai na mahi anau ma ki taataa atu i kootou i te vahi te ora e ora tahi tera taatou e tattara raa. Anau e maanatu ma ki taataa atu te launiu nei te saaita nei ma ki tattara hakapurupuru atu i kootou ki taohi mmau te hakatina TeAtua ni hoki ake te vahao hokotahi koi i na tama e ttapu Aia raa. Maitaname e isi na tama se tauttari na tiputipu TeAtua raa ku uru hemuu mai i roto te kuturana taatou nei, na tama nei e hakatike na tattara taualleka TeAtua i te vahi te hoki marino Aia ni kou mai raa, tena ki tattara ma e tauareka laatou te ppena na tiputipu sakkino laatou raa; na tama nei se hihhai ki hakattina iaa Jisas Krais TeAriki Hakamaatua taatou raa. Te Launiu Tapu raa ni tattara mai i mua roo i na hakalono llihu na tama nei e me ki too raa.
Niaina ma kootou e illoa na mee nei hakaatoa, e meia anau e hihai ki hakairoa atu kootou te saaita TeAtua ni hakasao na tama Israel raa i taha ma Isip, tena ki oti Aia ki kou ake na hakalono llihu i na tama se hakattina Aia raa. Kootou ki mannatu hoki na ensel tera se nnoho tahi i na kina laatou e lollohi raa, tena ki tiaki na kina laatou e nohonnoho raa no oo. TeAtua e haihai na ensel raa ma na seni, tena ki tuku i te kina i raro e nnoto e pouri raa. TeAtua e tuku na tama raa i te kina raa ki ttae roo te aho hakanaaniu na tama raa e me ki too na hakalono llihu laatou raa. Mannatu na matakaina Sodom laaua ma Gomora ia ma na matakaina tappiri ake raa. Na tama na matakaina raa e ppena hea na ensel haeo raa ni ppena raa, tena ki ppena na tiputipu sakkino roo i laatou hokolaatou, tena na tattara hakamataku raa ku oti roo te tattara ake no illoa na tama raa pera ma laatou e me ki too na hakalono llihu se isi te hakaoti raa i te kina te ahi e vvela raa.
Ia na tama nei hoki e ssau roo peeraa, na tama nei e mmiti ki ppena na tiputipu sakkino ma na tinotama laatou; na tama nei se mattaku na mahi TeAtua, tena ki hai haeo na ensel hakananniu i te vaelani raa. Maikol te ensel hakamaatua raa se ppena peenei. Te saaita Maikol ni hakatauttau laaua ma Satan ma koai te tama e me ki too te tinotama Moses raa, Maikol ni se hai ake na tattara e llihu iaa Satan, e meia aia e meake ma, “TeAtua e me ki kou atu na hakalono llihu akoe!” 10 Emeia na tama nei kame e hai ake hakahaeo roo na mee laatou se illoa raa i na tama, tena na tama nei e ssau koi pera ma na manu kai ttama raa, maitaname na mee na tama nei ma laatou e illoa raa ko na mee koi e me ki mee laatou ki haeo raa.
11 Na tama nei e me ki haeo roo! Na tama nei e tauttari na tiputipu Kein. Te mannako sileni na tama nei raa e mee na tama nei no haeo pera ma te sara Balam ni ppena raa. Na tama nei se hihhai ki hakallono pera ma Kora raa, tena laatou e me ki hakalono llihu pera ma Kora raa hoki.
12 Na hakataakoto na tama naa e kkere, tena na tama naa e hakannapa e ssau pera ma ni kkere e mmoe i roto na kai kootou e kkai raa. Na tama naa e mannatu koi laatou hokolaatou. Na tama naa e ssau pera ma ni pukureurehu e ania ria koi te matani raa no se lleku. Na tama naa e ssau pera ma ni laakau se hhua na hua, niaina ma teenaa ko te saaita te huata, tena na tama naa e ssau pera ma ni laakau e mallana ma na patiaka laatou raa no mmate. 13 Na tiputipu sakkino na tama naa e hakannapa raa e me ki hakatau roo no llahi pera ma na peau e kkoti huri i roto te moana raa. Na tama naa e ssau pera ma na hetuu e hahaere vare tera TeAtua ku oti te tanattana na kina laatou i te kina e nnoto e pouri raa.
14 Inok ko te tama hakahitu i muri Adam, tena aia ni tattara mai i mua roo i te vahi na tama nei ma,
“TeAtua e me ki hamai ma simata na ensel e ttapu raa
15 ki hakatonutonu na tama nei hakaatoa,
tena ku kou ake na hakalono llihu na tama hakaatoa e ppena na tiputipu sakkino raa ia ma na tama hai ssara hakaatoa tera e haere tattara sakkino i TeAtua raa!”
16 Na tama nei na vahao hakaatoa e tamumu, tena ki tattara haeo hokolaatou; na tama nei e tauttari na tiputipu sakkino laatou e hihhai raa; na tama nei e tattara ahu laatou hokolaatou, tena ki tattara hakamamaha alaa tama ma ki lavaa laatou te too niaa laatou e hihhai raa.
Na tama te lotu ki hakamattonu
17 Emeia aku soa laoi roo, kootou ki mannatu hakaraoi i na mee na aposol Jisas Krais raa ni tattara atu kootou i mua raa. 18 Na aposol raa ni tattara atu kootou ma, “Te saaita na aho hakaoti raa e ttae mai, tena na tama e tauttari na tiputipu sakkino laatou e hihhai raa e me ki hakahhura atu no tataussua kootou.” 19 Na tama naa ko na tama e mee na tama ki nonnoho haeo, tena ki tauttari koi na tiputipu sakkino laatou e hihhai raa, tena TeAnana Tapu raa hoki se noho i roto na tama naa.
20 Emeia aku soa laoi roo, kootou ki tauhano koi no ttuu mmau ki too kootou te hakatina e tapu hakamaoni raa. Kootou ki lotu hoki ma na mahi TeAnana Tapu, 21 tena ku mmata hakaraoi ki nnoho kootou i roto te laoi TeAtua raa te saaita kootou e nnoho no hakattari ma Jisas Krais TeAriki taatou raa ki kou atu kootou te ora e ora tahi raa ma te manava laoi Aia raa.
22 Huri ake na laoi kootou raa i na tama e mamannatu tammaki raa, 23 tena ku tokonaki alaa tama ki se vvela i te ahi, tena ku huri ake te manava laoi ma te mattaku alaa tama, e meia kootou ki se mannako na hekau na tama raa e piripiri na tiputipu sakkino laatou raa.
Na tattara hakaoti
24 Hakammaha te Tama e lavaa te rorohi hakatauareka kootou ki se maoha raa, tena ku mee na ora kootou raa ki ttonu ki hihhia kootou te ttuu i mua na karemata Tama raa. 25 Hakammaha TeAtua hokotahi taatou Tokonaki raa i na mahi Jisas Krais TeAriki taatou raa, tena na mahi hai mmahi, te tauareka, na mahi ia ma te hakanaaniu Aia raa e kaamata mai roo i mua, hamai no tae te aho nei, ia e me ki moe na vahao hakaatoa se isi te hakaoti! Amen.