Revelesen
Jisas e huri ake Jon na hakataakoto e huuna ria
Na hakataakoto hakamattua i roto te launiu nei:
Na tattara kaamata 1.1—1.8
E hitu na hare lotu 1.9—3.22
E hitu na mee e ppui 4.1—8.1
E hitu na puu iriiri 8.2—11.19
Na mee e llahi sakkino 12.1—13.18
Alaa mee Jon e kite 14.1—15.8
E hitu na kumete 16.1—16.21
Na mahi Satan raa ku masseu 17.1—20.10
Te hakatonutonu TeAtua 20.11—20.15
Na mee vahao nei 21.1—22.5
Na tattara hakaoti 22.6—22.21
1
Na tattara kaamata
Te launiu nei e mmau na mee hakaatoa Jisas Krais ni huri mai raa. TeAtua e kou ake na hakataakoto nei iaa Jisas Krais ki huri ake na tama hehekau Aia raa i na mee ku tappiri ki kapihi mai raa. Krais e kauna ria iho te ensel Aia raa ki hakairoa ake na mee nei iaa Jon te tama hehekau Aia raa, tena Jon ki tattara mai na mee hakaatoa aia ni kite raa. Teenei na tattara aia i te vahi na tattara e oo mai i TeAtua ia ma te hakamaoni Jisas Krais ni huri ake aia raa. Na tama e ppau ia ma na tama e hakallono na tattara e ttapu i roto te launiu nei no tauttari raa e me ki hakatapu ria! Maitaname te saaita na mee nei e me ki kapihi mai raa ku taapiri.
Na tattara hihhia i na hare lotu e hitu
5 Na tattara Jon i na hare lotu e hitu i te matakaina Esia raa:
TeAtua te Tama e noho te aho nei, te Tama ni noho mai i mua, ia te Tama e me ki oti ku hamai raa ia ma e hitu na anana e ttuu i mua te Nohorana Aia raa, tena Jisas Krais te Tama e laoi hakamaoni taatou tera e hakamaatua i aruna na tuku te maarama nei raa e kou atu kootou na mahi ia ma te noho laoi.
Aia e laoi taatou, tena i te mate Aia raa, Aia e hakattana taatou i taha ma na hai sara taatou raa ma te toto Aia, tena ki mee taatou pera ma he kanohenua na maatua ki hehekau ma TeAtua te Tamana Aia raa. Na mahi ia ma te tauareka Jisas Krais ki mmoe tahi na vahao hakaatoa! Amen.
Kira ake, Tama raa ku hamai i aruna na pukureurehu! Na tama hakaatoa hakapaa ma na tama ni ttoki te vahi manava Aia raa e me ki kkite Tama raa. Na tama hakaatoa i te maarama nei raa e me ki ppari i Tama raa. Ku hakamaoni roo!
TeAriki TeAtua Hai mahi raa e mee ma, “Anau ko te kaamata ia ma te hakaotioti, te Tama e noho te aho nei, te Tama ni noho mai i mua, ia te Tama e me ki oti ku hamai raa.”
Jon e kite Jisas Krais
Anau ko Jon, te taina kootou raa, e mee anau e tautari Jisas, tena anau e hukui ma kootou ki nnoho hakavaratoa i na hakalono llihu tera e me ki ttiri na tama i te Hakamaatua ana i te Vaelani raa. Anau e tuku ria i te henua Patmos, e mee anau e takutaku na tattara TeAtua ia ma te hakamaoni i na mee Jisas ni hakari mai raa. 10 TeAnana Tapu raa ku tau i roto anau i te aho e tapu TeAriki raa, tena anau ku rono te reo e ssau pera ma he puu e iri e tattara mai i muri anau. 11 Te reo raa e tattara mai ma, “Taataa na mee akoe e kite raa, tena ku kkave te launiu naa i na hare lotu i roto na matakaina e hitu nei: Efesus, Smena, Pegamum, Taiataira, Sadis, Filadelfia, tena Laodisia.”
12 Tena anau ki hakatike ma ki kite te tama e tattara mai anau raa, e meia anau e kite koi e hitu na kina hakatuutuu na lamu e pena i na gol, 13 tena he mee e ssau pera ma he tama e uru te kaukahu roroa no tae na tapuvae Aia raa e tuu i te kina na mee raa e ttuu raa, tena te taitu e pena i na gol raa e mmau i te hatahata Aia. 14 Te rouru Aia raa e makkini hua roo, tena na karemata Aia raa e ura pera ma he ahi; 15 na tapuvae Aia raa e kkiva roo pera ma na katanatea e oro ria no kkiva raa, tena te reo Aia raa e mmuu pera ma na peau e kkoti raa. 16 Tama raa e ttaohi e hitu na hetuu i te rima laaua Aia raa, tena te paraamoa e hakkaa saa vahi raa ku ssae mai i taha ma te maihu Aia. Na karemata Aia raa e mallama hua roo pera ma te tii te laa te saaita te laa latea.
17 Te saaita anau ni kite te Tama raa, anau ku hina atu i mua Tama raa pera ma he tama ku mate. Kito te Tama raa ki hakapiri te rima laaua Aia raa i aruna anau, tena ki mee mai anau ma, “Auu se mataku! Anau ko te kaamata ia ma te hakaotioti. 18 Anau ko te Tama e ora! Anau ni mate, e meia te saaita nei Anau ku ora tahi se isi te hakaoti. Anau e isi na mahi i aruna te mate ia ma te maarama te mate raa.
19 “Tena taataa na mee akoe ni kite raa, na mee hakaatoa, na mee te saaita nei ia ma na mee tera e me ki kapihi mai i muri raa. 20 Teenei te hakataakoto na hetuu e hitu Anau e ttaohi ma te rima laaua Anau nei ia ma te hakataakoto na kina hakatuutuu na lamu e hitu tera e huuna ria raa: na hetuu e hitu raa ko na ensel e hitu tera e lollohi e hitu na hare lotu raa, tena e hitu na kina hakatuutuu na lamu raa ko na hare lotu e hitu raa.