2
Na tattara e kkave i te hare lotu i Efesas
“Akoe ki taataa na tattara nei i te ensel e rorohi te hare lotu i Efesus raa.
“Aanei na tattara te Tama e ttaohi e hitu na hetuu i te rima laaua Aia raa, tena ki hahaere vaa roto i te kina e hakatuutuu na lamu e pena i na gol raa. Anau e iroa hea kootou ni ppena; Anau e iroa kootou e hehekau mahi roo, ia e varatoa roo te nnoho. Anau e iroa kootou se isi te alloha kootou i na tama hai ssara raa, tena kootou ni hahaaite hoki na tama e malliu ma laatou ni aposol raa no illoa pera ma na tama raa e malliu koi. Kootou e varatoa roo, ia kootou e hakalono llihu hoki e mee kootou e tauttari Anau, tena kootou hoki se mee ma ki tiaki Anau. Emeia teenei hea Anau se hihai i kootou: kootou ku se laoi Anau te saaita nei pera ma kootou ni laoi Anau i mua raa. Mannatu ma kootou ni tiaki Anau vahao hee roo! Ttike i taha ma na hai sara kootou raa, tena ku ppena na mee taualleka kootou ni ppena i mua raa. Kame kootou se ttike i taha ma na hai sara kootou raa, Anau e me ki haere atu no ssau na kina hakatuutuu na lamu kootou raa i taha ma na kina laatou e ttuu raa. Emeia teenei te mee e tauareka roo i kootou: kootou se hihhai roo hea te kuturana na Nikolas raa ni ppena raa, e ssau hoki peenei ma Anau nei.
“Kame kootou e isi na katarina, tena kootou ku hakallono hea TeAnana Tapu raa e tattara ake i na hare lotu raa.
“Anau e me ki meake na tama e hai mmahi te ppuhu ma na haeo raa ki kkai na hua te laakau te ora e homo i roto te Paupaku TeAtua raa.
Na tattara e kkave i te hare lotu i Smena
“Akoe ki taataa na tattara nei i te ensel e rorohi te hare lotu i Smena raa.
“Aanei na tattara te Tama i te kaamata ia ma te hakaotioti, te Tama ni mate, tena ki ora hakaraoi raa. Anau e iroa na hakalono llihu kootou raa; Anau e iroa pera ma kootou e tuttuu haeo, e meia te hakamaoni kootou e tuttuu laoi! Anau e iroa na tattara haeo na tama e malliu ma laatou ni Jiu e tattara i te vahi kootou raa; teenaa he kuturana e huhukui ma Satan! 10 Auu se mattaku i na hakalono llihu e me ki ttae atu i kootou raa. Hakallono! Te tipua raa e me ki hahaaite kootou no ppono alaa tama i na hare karapusi, tena na hakalono llihu kootou raa e me ki haere no ttae roo sanahuru na aho. Taohi mmau na hakattina kootou i Anau raa, niaina kootou ku mee ki taaia ria no mate, Anau e me ki kou atu te ora raa pera ma he tuhana, e mee kootou e hai mmahi te ppuhu ma na haeo.
11 “Kame kootou e isi na katarina, tena kootou ku hakallono na tattara TeAnana Tapu raa e tattara ake i na hare lotu raa!
“Na tama e hai mmahi te ppuhu ma na haeo raa e me ki se lavaa te ttiri na haeo i te saaita te mate hakarua raa.
Na tattara e kkave i te hare lotu i Pegamum
12 “Akoe ki taataa na tattara nei i te ensel e rorohi te hare lotu i Pegamum raa.
“Aanei ni tattara te Tama e isi te paraamoa e hakkaa saa vahi raa. 13 Anau e iroa na kina kootou e nnoho raa, tena te nohorana Satan raa e tuu i na kina naa. Kootou e hakattina hakamaoni Anau, tena kootou ni se tiaki na hakattina kootou i Anau raa te saaita Antipas, te tama hehekau hakamaoni Anau raa ni taia ria no mate i te kina Satan e noho raa. 14 Emeia e isi na mee Anau se hihai i kootou: e isi na tama kootou i te kina naa e tauttari na akoako Balam, te tama ni poroporo ake Balak ki hakattaki na tama Israel raa ki ppena na mee e ssara raa, tena ki tatakore na tama raa ki kkai na kai na tama ni hoki ake na hatu tipua raa, tena ki ppena hoki na tiputipu sakkino roo. 15 Ia hoki e isi na tama kootou e tauttari na poroporo te kuturana na Nikolas raa. 16 Tena te saaita nei, kootou ki ttike i taha ma na hai sara kootou raa! Kame seai, Anau e me ki haere atu vahao nei koi no ppuhu ma na tama naa ma te paraamoa e ssae mai i taha ma te maihu Anau nei.
17 “Kame kootou e isi na katarina, tena kootou ku hakallono na tattara TeAnana Tapu raa e tattara ake i na hare lotu raa!
“Anau e me ki kou ake na ‘manna’ e huuna ria raa i na tama e hai mmahi te ppuhu ma na haeo raa. Anau e me ki kou ake hoki na tama naa hakaatoa na hatu makkini e mmau na inoa tera se hai tama e iroa raa; teenaa ko te tama koi e too te hatu naa e me ki iroa.
Na tattara e kkave i te hare lotu i Taiataira
18 “Akoe ki taataa na tattara nei i te ensel e rorohi te hare lotu i Taiataira raa.
“Aanei ni tattara te Tamariki TeAtua tera na karemata Aia raa e ura pera ma he ahi raa, tena na tapuvae Aia raa e kkiva pera ma na katanatea e oro ria no kkiva raa. 19 Anau e iroa hea kootou e ppena. Anau e iroa na laoi kootou, na hakattina kootou, na hehekau kootou ia ma te nnoho varatoa kootou. Anau e iroa pera ma kootou ku ppena tammaki na mee te saaita nei e raka ma te saaita i mua raa. 20 Emeia teenei hea Anau se hihai i kootou: kootou e alloha Jesebel, te hine e tattara ma aia he tama hakatae na tattara TeAtua raa. Na akoako aia raa e hakattaki na tama hehekau Anau raa ki ppena na tiputipu sakkino roo, tena ki kkai na kai ku oti te hoki ake i na hatu tipua raa. 21 Anau ku oti te kou ake he saaita ma aia ki tike i taha ma na hai sara aia, e meia aia se hihai ki tike i taha ma na tiputipu sakkino aia raa. 22 Tena anau e me ki lletu aia i aruna he lomoena, tena aia ma na taanata e ppena na mee se ttonu raa e me ki hakalono llihu haeo roo i te kina raa. Anau e me ki ppena te mee nei vahao nei kame laatou se ttike i taha ma na tiputipu sakkino laatou e ppena ma te hine raa. 23 Anau e me ki taa hoki na tama e tauttari te hine raa ki mmate, tena na hare lotu hakaatoa e me ki illoa pera ma Anau ko te Tama e iroa na hakataakoto ia ma hea te tama e hihai. Anau e me ki sui atu kootou tautari hea kootou ni ppena.
24 “Emeia kootou hakaatoa na tama i Taiataira raa ni se tauttari na akoako sakkino raa, tena kootou ni se too hoki na akoako alaa tama e kanna ma, ‘na hakataakoto Satan e huuna ria raa’. Anau e meatu pera ma Anau se lavaa te hakapiri atu alaa hakalono llihu hoki i aruna kootou. 25 Emeia kootou ki taohi mmau roo hea kootou e isi e taualleka raa ki tae atu Anau. 26 28 Na tama e hai mmahi te ppuhu ma na haeo raa ko na tama e ttuu mmau no ttae te hakaoti, tena ki ppena hea Anau e hihai raa. Anau e me ki kou atu na mahi e ssau pera ma na mahi Anau ni too i te Tamana Anau raa. Anau e me ki kou ake na mahi na tama raa ki hakananniu i aruna na kanohenua, tena ku hakamattua na tama raa ma na mahi ki seu na kanohenua raa pera ma he tama e ssaa te hopeni kalasi raa ma te kokotana. Anau e me ki kou ake te tapao raa pera ma he hoki na tama naa.
29 “Kame kootou e isi na katarina, tena kootou ku hakallono hea TeAnana Tapu raa e tattara ake i na hare lotu raa!