13
Eto na ke ake embo be eto enda ta ke neite neite amite anera ta ke te na ke hande ue embomeni osa ae etena amo punu teora eto i kevi ta teora eto asavi pere euja aingeko aetena. Eto na onde katari ta sovera Ahihi Otohu ta degi umbaetena amo ke araha tambuta eto ma ta ondikari te tapa embota degi onde kataetena eto God tumota peni vahai ue tiri ta degi ke amo degi nei ta kikiseto pambaetija te nau degita embo osa ari irae amo ari tapa ainge amo be ambu huti pere aetena. Eto nau donda tapa umbuto vahai vahai donda ambu embo ta degi hande ikitie nau hamo te tapa i ta ikano evekaja ikaetena te nau degita osa ari embota degi ae amo nau degita ari javotoho nei do mane puvuraetija. Eto osa ari embo be amita ari amo eingera, iji koso embo simba euja, embo kito jo euja, embo nei ta donda kogue tumo mane euja, “Na, na,” ijie sarika mane euja, biso oronga mane euja. Namei otohu ae ke samuna mane euja, umo eonga mane hotembeuja, tumo sisire sausau mane euja, embo nei ta ari sasapura mane hotembeuja, Embo nei ta ari sapura kito tunga javotoho mane euja te ari javotoho be mo davore kito osa euja. Eto osa ari embo na embo orikitie tumota ue ari javotoho ambota puvuresuja ke ainge ijie mane touja te ngahia eto iriuja. Eto osa ari amo eho mane irae aisuja te daroho iresuja. Eto embo ta onde katari ke amo mitia rate irae aisi ere ua, eto ke neite neite kiari amo irae aisi ere ua, eto embo ta kiari isapamane amite tapa irae aisi ere ua. Amita be amo ungotenau kiari te onde katari te Ahihi Otohu ta degi umbuora te amo aemana umbae rate ambota 10 iji be avo inono ta puvuresuja kito amo ungotenane ke avo aemana kesora amo eingera. 11 Eto na meni isapa irari ijite nau ke te tunga te hotembari te amo meni isapa ta ari avo uena te na pajito embo etena amo meni isapa ta ari amo matu egikarira 12 Eto ambota do puvuresuja amo umo jo ta aririvo kiarako ere ora te ambota iji be puvuresuja amo ungote tombu mine kia aisora. Eto na eha emo ke aemana kiae ra te ambota iji be puvuresuja amo God na nau jo ta do tapa ere kogua ainge nombo kiari nau amo inono au tapa aemana kiae ra te ambota iji be puvuresuja amo God na nau jo ta do tapa ere kogua ainge nombo kiari nau amo inono au tapa aemana kesona.
13 Eto ari tapa nei heriso nei vahai amo eho mane irae aisora te iresora, amo tumota ari te ambota ari javotoho do puvuroja simba ari te osa ari te amo eho mane irae aisora. Eto donda nei heriso nei vahai rate nombo be amo osa arira.