14
Ahihi Otohu na hande ikeuja amita ke
Eto donda tapa amita hamo ta amo embo osa ari avo aisi uje ue Ahihi Otohu ta sovera ari neite neite hande ikeuja avo umbasi uje evujo. Eto nombo be amo sovera ari umbuto God ta ke na embomeni onde katasi uje evujo. Eto ivivi ta ke hajire Ahihi Otohu na embo ta degi hande ikeuja avo embo na umbuto ke aisuja te ke ainge amo embo ta degi ae rate God ta degi aisuja, amita be amo embo amuna ingae rate God na vahai ingiuja. Eto ke ainge amo Ahihi Otohu ta sovera na ahihi ta ke ondikari avo eora. Rate embo na God ta ke na embo onde katasuja amo embo na arahata ingito sovera ari umbuto tunga javotoho ue iresuja. Eto embo na Ahihi Otohu ta hondate ari na ivivi nei na ke euja amo umo eonga sovera ari umbuja, eto onde katasuja embo amina ekalesia tapa ta degi sovera ari ikeuja. Eto ungo tapa ivivi ta ke hajire nei Ahihi Otohu ta degi umbava uje ere ona te nombo be amo embo onde katevujo. Eto ivivi nei na asoa amo isapa rate onde katari ke asoa amo peni be avoeto ke ai ta amo ekalesia na sovera umbari haitera. Eto ivivi nei na ke aisuja embo amina ke avo jandireketo au embomeni ingito sovera ari umbasora. Eto nau namei kamei ungo ke erevi be hotembevujo. Eto na Ahihi Otohu ta degi ivivi ta ke nei umbari embo avoeto ungota degi pambuto kiari eha ae ingae eto ate poekae eto onde katae avoeto ivivi ta ke nei na asona amo ungo ke be mane ingosova avoeto ungota degi ari javotoho mane puvuresuja. Amo erevira, eto embo na isaumpuri kahue tunga neite neite eora te tunga vahai kambasora amo ingari sapurara. Eto embona huin javotoho hukae aisuja amo embona ingito isoro arote toaro avoeto mana mana aisora. Eto ainge nombo ungota ke embo tapa na ingari haiteko mane avo aisova amo pisara ainge embo ta ku ta pambasuja. 10 Eto enda embomeni ta ke neite neite mitia amo enana tapa amita ke amo be ambu iraera 11 Eto na enda nei amita ke ingae aisona amita be amo na enda nei amo enda nei avoeto 12 Eto aingeko amo ungo na ere ovova avoeto ungo Ahihi Otohu ta degi sovera ari hande eto umbasi eto kito ari deina ekalesia embomeni tapa hondate aisuja avo uje eto umbuvujo.
13 Eto ari erena avoembo ivivi nei na ke aisuja embo amina ke avo jandireketo au ingora kiari umbasi pari aisuja. 14 Eto na pari ijie ivivi ta ke hajire nei na eona amo nau ahihi na pari euja te hotembari nau amo be ambu eto iriuja. 15 Avoeto na do ano? Javotoho amo na ahihi na pari ue hotembari te tapa na pari aisona. Eto haveni aisona amo Ahihi na pere ae rate hotembari te tapa na aisona. 16 Eto nei amo ungo Ahihi na God jakeka ijirovo embo nei ungota ari kiae embo amina puvuto ungota osa ari avo ingito ari avo matu kiae avoeto ke be mane aisuja. 17 Eto ke be amo ungo na God osa ue ereva te embo nei na ingito javotoho mane kesuja. 18 Eto Ahihi Otohu na nau degi ta ivivi ta ke hande ikena amo ungo na aeteva aingeko mane, kaiketo jigama eona avoeto God osa ere ona te 19 na ekalesia embomeni ta degi ke ivivi nei na ke isapamane aisona amo enana na mane ingito kogo aisora te ke heriso avo ke be na pere aisona amo ingari javotoho puvuresuja.
20 Eto nau namei kamei, ungo meni isasaraho ta hotembari avo avojo te ari jajavotoho na embo ta ari evujo. Rate meni isasaraho ta ari nei javotoho eora ainge avo umbaeteva amo enana na ari sasapura isapamane kiora. 21 Eto God ta ke matu kajari aita amo einge mitia, “ ‘Eto na enda nei embomeni ta ke avo ivivi hajire nei na nau enda embomeni emita degi ke hande aisona amo ingito ingarako aisora,’ ke ainge Bada God na eria,” ke ainge kajari mitia. 22 Avoeto ungo kogova amo ivivi hajire ingari nei amo God na God ke be ari embopo avoembo ikae rate God ke be ae embopo avo be kiora ikena te onde katari ke be amo God ke be ari embopo na sovera ari umbara ikena 23 Avoeto ari avo kiae embopo eto God ke be ae embopo amina ungo vahaita torukeova degi ai ta toreto ungo tapa ivivi hajire neite neite na ke ijirovo ingito ungo kava ue ereva ke ainge aisuja 24 Te ungona ke be na onde katitie mitirovo amo embo amina ungota ke ingihe ari amita amo do aingekore avo eto God ta embomeni ta ke ingito 25 amita hotembari jo ta ondikari avo be ingito me kogue beto gombuto God jakeka ijie God amo ungota degi mitia ke ainge aisuja.
Ekalesia toruketo simba ari amita ke
26 Avoeto nau namei kamei, ungote ke tutumota mo do aro? Eto ungo vahaita toruketo amo ke deina embo tapa hondate eto avo ingoro avo ungo ke siriketo nununga evujo eto haveni rete ate poekari ke rete onde katari ke God na ikari umbari rete ivivi nei na ke hande eto ehako jandireketo ari ingari amite avo tapa nununga evujo. 27 Eto embo isapamane na ivivi ta ke amo mane aisora te embo heriso nei vahai amina ereto eue arumbitiroro ke jandirekari embo na ereto aro ingesora. 28 Eto ke amita jandirekari embo irae kito amo embo tapa ta degi ke amo mane aisuja te God ta degi aisuja. 29 Eto onde katasora embopo tapa nei heriso rete nei heriso nei vahai ainge amina ke hande eue arumbitiroro embomeni na ingito kogo ara erena. 30 Eto ke hande ururou embo vahai amo arumbeto mitie ke ingihirou God ta degi hotembari amita degi puvurou ingihirou embo heteto ke eria avo toto arumbau embo amina ereto ke au ingesora. 31 Amita be amo onde katari embopo tapa rate embo vahai vahai na ke hande ururoro embo tapa na ke eha avo ingihe sovera ari umbasora. 32 Eto onde katari embo na ke sio mane euja te ahihi amita avo simba ue ke euja 33 Eto God amo ke sio sao ijie o a ari ta God mane rate peka ta eto ari inono ta ari amita God ra. Eto God ta ekalesia embo ototohu amita torukari aita 34 amo pamone na ke mane aisora te jamopo eto iresora. Eto pamone ta ke ari aravora ae avoeto God ta ke kajari ta amo enana na do ara kajari mitia avo ara erena 35 Eto enana ta eto ingari ke puvurou kito amo ungota bande ai ta ipone na ke be amo harikaro kesora. Eto erena amo ekalesia toruketo mitiroro pamone na ereto ke aisora amo aravora ae ra.
36 Eto God ta ke amo ungo Corinth embomeni ta degi ta eto puvurari ke mane hotembasova eto nei God ta ke amo ungo eonga umbae 37 Avoeto embo amuna na God ta hande umbari embo avoeto onde katari embora ainge aisuja embo amina ke ere kaitena amo God na ungo ambo ambo ava ikitoi ere kaitena avo eto kesuja 38 Avoeto ke erevi ke be ae aisuja embo ta ke avo ingovojo. 39 Avoeto nau namei kamei, sovera ari God ta degi hande eto umbuto embo onde katasi uje evujo rate embomeni na ivivi ta ke hajire nei Ahihi Otohu ta degi hande eto umbuora avo mane taekasova te 40 Ari tapa amo inono ta evujo.