2 PETER
1
Peter na ahari erevi kajena
Na Simon Peter, Iesu Keriso ta apostero eto ke agi ari embo nanena ungo God na eto Iesu Keriso na hondate ari avoeto God tumota eova amita degi ahari erevi ere kaitena amo God na embo tapa inono inono ke ijie euja avoeto ungota God tumota ari amo nango na God tumota eora ainge nombo eova.
Eto ungona God te Bada Iesu te kogurovo amita hondateari te peka te ungota degi pajito peni be ai.
God na ungo siriketo umbuna
Eto ungotena amita degi ta usasa te ari jajavotoho te hande iketo umbara jage euja embo God avo be koguroro amita sovera na ari jajavotoho tapa ikau umbuto irari javotoho tambuto God ta vasiri ambo ambo aisora.
Eto ke amita be amo God na ari jajavotoho ikasi onde ena avo ikau umbuto jigama ue enda ta uje sasapura avo tiumbitie God ta ari ikau umbuto amita hajire vahai ainge aisora avoembo ungo God tumota ue kito ari jajavotoho amite tapa evujo eto ari jajavotoho ue kiari eha umbuvujo, eto kiari eha uhue ungota tumo eto ungota tini kambari toturitie sovera ari umbuto ari jajavotoho ue irivujo eto ando sovera ari uhue God ta ari avo asi tunga ikevujo eto tunga ikitie ekalesia emboga namei kamei evujo eto namei kamei ere uma Keriso ta osa ari na embo tapa osa evujo. Eto ungona ari tapa erena erevi aemana umbasova kito ungona Bada Iesu Keriso ta ari be avo kogue sovera amita na asova rate ari erevi amuna umbae asuja amo titi kuru ari embo ainge ambota do puvuresuja avo kiae ue amita ari sasapura matu egari iraeari avo matu jenete arira.
10 Avoeto nau namei kamei ungo God na amita toho avo siriketo jage etei puveva avoeto amita toho be eto iresova avoeto tunga iketo pure ngahia ue God mane egiketo pambasova. 11 Eto ari ainge aisova amo God na au umo Bada Iesu Keriso ungotena oreketo umbari embo na darohota titi jigari degi ai ta torasova.
12 Eto na kogona amo ungona ke erena erevi tapa be jigito ke be ijie ereova te 13 na hamo bisi te ei ta mitie ke eremina ungota jo ta undurono be hotembasova. 14 Eto ainge ere ona amita be amo Iesu na ke etei ingena amo na hamo te bisi te houketo pambasova iji ere auvitia. 15 Eto na pambuto mitirono ke erevi matuainge hotembu ue irova avo be eto kogoeto nununga ere ona.
Keriso ta usasa titi na kogara
16 Eto Bada Iesu Keriso usasate egerembeto puvuresuja amita ke umbuto puvuto ungota degi hande uera amo embo ta hihi sokova tirari avo hande ae rate nangota titina amita soverate avo kogara 17 amo nango amiga mitere God mamo na usasa te otohu te avo ikitie utu i ta usasa ta eto ke einge puvei ingihara, “Emo nau osa ari Meni ra avo kogue tunga javotoho ere ona” 18 ke ainge amo nango tiri otohu amita hamo ta mitere utu ita eto puvuritaja avoeto ke nangota amo ke be perera.
19 Eto peroveta mamatu na ke do hande ere uaetera avo jo tapa na ke be erera amo ungo na hotembu ue siro pure evujo ke amina horivo ijimbeto mume ta jigoro usasa ururou Bada Iho bujitirou iho tarama na ungota jo usasa ururou ke hande uera avo be hotembasova 20 rate ke nombo be erevi hotembevujo, ke tapa peroveta na God ta ke ta kajari amo embo vahai amuna umo eonga hotembari amita na kajaera 21 te peroveta ta ke amo enana ta hotembari na ungo eonga ae rate ahihi Otohu na God ta ke avo umbuto enana ta jo ta ikeoi ingihe hande ere uaetera.